Petitie tegen sloop Sumatrastraat/Lombokstraat

Woningcorporatie Vestia is gesplitst en heet nu Stedelink.

Vestia heeft voor de Borneostraat, Lombokstraat en Sumatrastraat plannen ontwikkeld voor renovatie en verduurzaming. Stedelink lijkt daar nu op terug te komen en onderzoekt sloop van de Lombokstraat en Sumatrastraat.

De bewoners zijn het daarmee niet eens! Technisch is renovatie en verduurzaming goed mogelijk. Er is weliswaar sprake van achterstallig onderhoud van tientallen jaren, onder andere veroorzaakt door de financiële problemen van Vestia. De Borneostraat wordt wél gerenoveerd en verduurzaamd, dit vanwege de uitverkoop van sociale huurwoningen door Vestia om de financiële problemen van destijds het hoofd te bieden.

Met de sloop van de Lombok- en Sumatrastraat verdwijnt wederom een authentiek en karakteristiek stukje van Delft. Het zijn niet alleen woningen die worden gesloopt maar ook de sociale cohesie en samenhang. De bewoners zijn méér dan alleen buren! Wij zorgen voor elkaar en geven om elkaar!

Het zou zonde zijn als dit buurtje verdwijnt, er zijn in Delft geen buurten meer als deze!

Steun onze strijd vóór renovatie en tegen sloop! BEHOUD ONZE BUURT!

Namens de bewoners van de Lombok- en Sumatrastraat, hartelijk dank!

Klik op de volgende link om naar de petitie te gaan : https://www.petities.com/geen_sloop_lombokstraat__sumatrastraat_delft

Afbouw grondwater is weer opgestart

Gisteren 3 november 2022, was er weer een bijeenkomst met de gemeente en de diverse buurtverenigingen. Vanuit de Indische Buurt waren Jaap van Mierlo en ondergetekende aanwezig. De gemeente presenteerde de resultaten van de diverse monitoringsprogramma’s aangaande de grondwaterstanden en de stabiliteit van de bodem en gebouwen.

Begin 2022 zijn alle pompen van DSM uitgezet, en vervangen door pompen van de gemeente, op een iets andere locatie. Dit zou ook weer veranderingen in de grondwaterstanden met zich mee kunnen brengen daarom is hier extra naar gekeken. De veranderingen bleken niet significant te zijn waardoor geen aanpassing van de planning nodig was.

Grondwaterstand in de bovenste laag (freatisch grondwaterstand)

In de ondergrond zijn diverse grondlagen aanwezig die hun eigen grondwaterstand kennen. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen het grondwater in de bovenste laag en de lagen daaronder. De bovenste laag wordt het freatische grondwater genoemd. Als dit stijgt dan worden de kruipruimte vochtig of nat wat nadelig is voor de houten vloeren, maar ook voor het leefklimaat in huis, denk bijvoorbeeld aan schimmelvorming.

Het blijkt dat deze grondwaterstand niet beïnvloed wordt door het al dan niet oppompen van water. Deze grondwaterstand schommelt met de seizoen en vooral met de neerslag. De reden dat er geen beïnvloeding is, komt door een dikke leem en kleilaag die de diepere ondergrond scheidt van de bovenste laag. Als er problemen ontstaan met de grondwaterstand dan is dit vooral te wijten aan klimaatverandering: langere droge perioden die afgewisseld worden met langere zeer natte perioden. De gemeente benadrukte dat deze problematiek geen onderdeel is van het lopende project.

Waterstand in de diepere ondergrond

Gemakshalve wordt hier gesproken over “waterstand” maar eigenlijk wordt hier de stijghoogte van het grondwater bedoeld. De stijghoogte heeft vooral te maken met de waterdruk. En die blijkt te stijgen. Dat was ook al verwacht want het grondwater zal langzaam terugveren naar een nieuw evenwicht (feitelijk: het oude evenwicht van voordat DSM met oppompen startte). Doordat de waterdruk in de ondergrond toeneemt, is de verwachting dat de bodem omhoog wordt gedrukt. Dit noemt men “zwel”.

Stabiliteit van de bodem.

Hiervoor is een meetprogramma opgezet waarmee vanuit satellieten op millimeter niveau hoogteveranderingen kunnen worden gemeten. Hieruit bleek in 2020 dat er sprake was van een te grote stijging van de bodem en gebowuen als gevolg van zwel. Daarom is toen besloten om de vermindering van de pompdebiet te pauzeren. Nu blijkt de bodem weer gestabiliseerd te zijn, en kan het afbouwen hervat worden.

Nederland, vooral het westen van Nederland, zakt sowieso, nog afgezien van de inklinking van veenlagen. Dat is nog een reactie van de bodem op de laatste ijstijd. Door de zwel die in de omgeving van Delft optreedt, wordt dit zakken deels gecompenseerd, zo zei de gemeente.

Alfred Pellemans

Dagopvang aan Surinamestraat sluit de deuren

Op 7 april jl. is tijdens het reguliere beheerplatform door de gemeente en door Perspektief medegedeeld dat de dagopvang aan de Surinamestraat 1 gaat sluiten. Dat gaat in op 2 mei aanstaande.

Het bleek dat het aantal bezoekers drastisch terug liep. De oorzaak hiervan is dat er steeds minder daklozen in Delft zijn. De instroom van daklozen is lager, maar door succesvolle begeleiding van de cliënten naar een terugkeer in de maatschappij is, de uitstroom juist toegenomen. Dubbele winst.

De overlast van de daklozen is sinds de opening van de dagopvang in 2008, steeds verder teruggelopen. Dat is mede te danken aan het beheerplatform waarin de belangenvereniging Onze Indische Buurt, samen met politie, gemeente en Perspektief, de overlast besprak en het beheerplan vast stelde. Perspektief had de rol van uitvoerder en handhaver van de regels, en deed dat met verve. Aanvankelijk kwam het beheerplatform maandelijks bij elkaar. Door de teruglopende overlast werd die frequentie steeds lager tot twee keer per jaar.

Voor de buurt betekent dit dat beheerplatform wordt opgeheven, en de voorzieningen die indertijd zijn genomen, zoals de APV met betrekking van het nuttigen van alcohol langs de Oostsingel weer wordt ingetrokken.

Betaald parkeren: nu nog niet

Vorige week ontvingen alle bewoners van de Indische Buurt een brief van de gemeente waarin werd medegedeeld dat er voorlopig geen betaald parkeren zal worden ingevoerd. Dat besluit heeft de gemeente genomen naar aanleiding van de resultaten van een parkeeronderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd. Hieruit bleek dat de noodzakelijke drempel (90% van alle parkeerplaatsen bezet) om betaald parkeren in te voeren niet is gehaald. De gemeente stelt dat indien de parkeerdruk hoger is dan 90%, dit tot veel zoekverkeer, foutparkeerders en onveilige situaties leidt.

In een gesprek dat het bestuur van de vereniging heeft gehad met de gemeente over dit onderwerp bleek dat er slechts 4 auto’s te weinig geparkeerd stonden om die drempel te halen. Dat betekent dat de parkeerdruk dus eigenlijk wel erg hoog is.

Het onderzoek van de gemeente is uitgevoerd op enkele plekken in de Indische Buurt, dus het betreft niet een integrale meting over de hele wijk. De plekken die gekozen zijn grenzen aan wijken waarin wel betaald parkeren van kracht is en plekken die makkelijk met het OV te bereiken zijn. In onze wijk is gekozen voor een gebied rondom de tramhalte Vrijeban, en het stuk nabij de Reineveldbrug.

In deze gebiedjes zijn op verschillende momenten twee metingen uitgevoerd, in de ochtend, middag en avond, en op werkdagen en in weekenden. Dat geeft een aardig beeld. Wiskundige gezien is dit geen representatieve steekproef. Bij die metingen is ook naar de kentekens gekeken en is vastgesteld of de auto van een bewoner is, van iemand uit de aangrenzende wijk, of van iemand van buiten. Die laatste groep is wat lastig omdat lease-auto’s daar ook onder vallen. Het is niet mogelijk om lease-auto’s van bewoners te onderscheiden van andere leaseauto’s. Daar zit dus nog wel ruimte voor aannames en interpretatie.

Gegeven de aannames die de gemeente hanteert, zouden ongeveer 70% van alle geparkeerde auto’s, dus inclusief de lease-auto’s, van bewoners zijn. De overige 20% (totale bezetting is bijna 90%) is dus van mensen van buiten onze wijk. De vereniging nam altijd aan dat, gezien het aantal woningen en parkeerplaatsen, zo goed als alle parkeerplaatsen door bewoners bezet zouden zijn. Dat lijkt met dit onderzoek niet het geval te zijn.

Dat geeft wel een nieuw wenkend perspectief, namelijk dat indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, slechts 70% van de parkeerplaatsen bezet zou zijn. Afgezien van de mogelijkheid die de gemeente heeft bedacht om ook via de parkeermeter te mogen parkeren. Dat is voor de bewoners sowieso geen goed vooruitzicht, want dat zorgt ook weer voor parkeerdruk, zoekverkeer en uiteindelijk ongewenste onveilige situaties.

In de bomenwijk is onlangs wel betaald parkeren ingevoerd, en daar blijkt dat bewoners toch nog rondjes te moeten rijden om een parkeerplek te vinden. Wij vinden dan ook dat, indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, het maximaal uit te geven parkeervergunningen nooit de 90% van de beschikbare parkeerplekken mag overschrijden. Anders heeft de maatregel geen zin, en dient het inderdaad als extra belasting voor de bewoner.

We houden dit dossier in de gaten.

Gemeente stelt afbouwstap uit

Het College van B&W van Delft heeft op basis van het advies van hun adviseurs besloten om de volgende stap in verminderen van de grondwateronttrekking uit te stellen.

Het plan was om ieder jaar 120 m3 minder grondwater op te pompen. Gelijktijdig loopt een monitoringsprogramma om de effecten van die stappen te meten. Nu blijkt dat de effecten dusdanig groot zijn dat het College zich voor het eerst zorgen maakt.

Het probleem is het opzwellen van de bodem. Doordat er weer steeds meer grondwater in  de diepere ondergrond komt, zet de bodem uit. Hierdoor komen het maaiveld en alle gebouwen omhoog. De snelheid waarmee dat gebeurt, heeft nu de kritieke drempel van 1 mm/jaar bereikt. Een te snelle stijging kan er voor zorgen dat gebouwen en huizen gaan scheuren.

Wordt vervolgd…

 

Parkeren – welk probleem lost vergunningparkeren op ?

De hele Indische Buurt heeft onlangs een brief van de gemeente ontvangen, waarin wordt verteld dat we een parkeerprobleem hebben, en dat het invoeren van vergunningparkeren dat zal oplossen.

Wat is het probleem ?

De gemeente vindt het een probleem als bewoners moeten zoeken naar een parkeerplek. Zoekverkeer en volle straten; dat wil toch niemand? En er zijn klachten binnengekomen bij de gemeente. Ze zeggen niet wat de aard van de klachten is, noch zeggen ze hoevaak de situatie die de aanleiding voor de klachten is, optreedt, en ze vertellen niet op welke specifieke locatie die klachten voorkomen.

De Belangenvereniging is er van overtuigd dat er klachten zijn, en we nemen die uiteraard ook serieus. Er is al langer sprake van straten in de wijk waar forenzen of toeristen hun auto gratis parkeren om vervolgens met de fiets, tram of lopend naar hun eigenlijke bestemming te gaan. Dat geldt vooral voor die straten die grenzen aan de binnenstad (Molukkenstraat), of bij de tramhalte (Ternatestraat, Javastraat).

Wat is de oplossing ?

De gemeente gaat nu metingen doen om de parkeerdruk te bepalen. De gemeente stelt een grens : indien 90% van alle parkeerplaatsen bezet is, dan vindt de gemeente dat er sprake is van te hoge parkeerdruk. Dat is voor de gemeente reden genoeg om parkeervergunning in te voeren.

Dat zou ook de ideale oplossing zijn indien de parkeerders voor een significant aandeel bestaat uit forenzen en binnenstad-bezoekers. De gemeente kijkt daar echter niet naar. En dan kan net zo goed dat die 90% vooral auto’s van bewoners zijn. En die nemen niet af met vergunningparkeren. Dus in dat geval betalen we extra geld, noem het maar parkeerbelasting, maar we krijgen er niets voor terug. Gekker nog, door het mix-parkeren beleid, nodigt de gemeente niet-bewoners om toch vooral in onze wijk te parkeren. De parkeerdruk zal dan eerder toenemen dan afnemen. En de klachten ook.

Als die 90% drempel van de gemeente heilig is, dan moeten ze ook niet meer vergunningen afgeven dan die 90%.

Waarom dan toch vergunningparkeren ?

Dat is een beetje gissen, want daar is de gemeente niet duidelijk in. Wellicht wil de politiek het autobezit terugdringen. Misschien hebben ze geld nodig, en is dit een manier om de burger te meer belasting laten betalen. Hoe dan ook; de burger krijgt er niks voor terug. Maar misschien denken ze ècht dat vergunningparkeren het door de gemeente bedachte parkeerprobleem zal oplossen.

Uitleg

Vergunningparkeren: je koopt een vergunning bij de gemeente waarmee je een heel jaar in één bepaald gebied binnen Delft mag parkeren.

Betaald-parkeren : als je je auto ergens neerzet, moet je betalen bij de gemeente. Vroeger ging dat met een parkeermeter, nu met een app.

Mix-parkeren : zowel vergunningparkeren als betaald-parkeren wordt in één gebied toegestaan.

Praat 16 of 17 februari mee over het Warmteplan

De gemeente is bezig met het maken van een Warmteplan. Dit is een plan om Delft stap voor stap aardgasvrij te maken. De gemeente heeft nu berekend welk energiesysteem voor welke buurt het meest voor de hand ligt. Ook heeft de gemeente een enquête over ‘Delft aardgasvrij’ gehouden.

Praat mee
Wilt u weten wat er uit de berekeningen en de enquête is gekomen? En wilt u uw ideeën, vragen en zorgen over Delft aardgasvrij kwijt? Doe dan mee met een van de online stadsgesprekken over het Warmteplan. Wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam gaan graag met u in gesprek.

Het stadsgesprek voor de Indische Buurt is op dinsdag 16. En duurt van 19.30 tot 20.30 uur.

Aanmelden
Wilt u meepraten? Meld u aan voor de online stadsgesprekken. U krijgt een e-mail met een link. Met deze link neemt u deel aan het stadsgesprek dat u heeft geselecteerd.

Alleen meekijken
Wilt u alleen meekijken? Dan kunt u de stadsgesprekken ook live volgen op Facebook. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente.

De energie-transitie

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie, zorgen voor een hoge uitstoot van kooldioxide, ofwel CO2. Kooldioxide is mede-verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde. Een van de maatregelen om de reductie van COte verkrijgen is te zorgen dat alle huizen in Nederland ‘van het gas af gaan’. Dat wil zeggen dat alle huizen op een andere manier aan hun warmte moeten komen. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Waarschijnlijk gaat de gemeente per wijk bepalen wat de beste manier is.

Van groot belang is dat alle huizen geïsoleerd worden tot energielabel B. Voor de huizen in de Indische Buurt, die van net voor of net na de oorlog zijn, is dat een grote, en waarschijnlijk ook, kostbare ingreep. Ook het aansluiten van de huizen op een andere energiebron, bijvoorbeeld stadsverwarming, is eveneens een grote ingreep omdat misschien het verwarmingssysteem in het huis aangepast moet worden.

De realisatie van deze energietransitie ligt bij de gemeenten. De gemeente Delft dient eind 2021 met een plan van aanpak te komen om de huizen van het gas af te krijgen. Pas dan zal er meer bekend worden. Tot die tijd zal de Belangenvereniging zich goed laten informeren over de opties, tijdpad en gevolgen.

De rol van de gemeente in de constructie van de kruipruimte

In het kader van de effecten van het stoppen met oppompen van grondwater door DSM, heeft Jaap van Mierlo, bewoner van de Indische buurt, een rappoort opgesteld over de verantwoordelijkheid van de gemeente in deze. Dit rapport wordt opgestuurd naar de gemeente, om hen zo te bewegen hun standpunt te herzien. Het rapport is beschreven voor één woning, maar omdat de meeste woningen op dezelfde wettelijke gronden zijn gebouwd, geldt dit rapport vrij algemeen. Wij willen het jullie niet onthouden.

Jaap van Mierlo is een betrokken bewoner van de Soendastraat, en heeft een en ander in nauwe samenwerking met de Vereniging Onze Indische buurt opgesteld.

Conclusie uit het rapport :

Uit het onderzoek naar de procedures rond de bouw van de woning Soendastraat 3 kunnen de volgende conclusies worden getrokken, die ook geldig zijn voor de vooroorlogse woningen in Onze Indische Buurt.
In het kader van het verminderen van het oppompen van het DSM water stelt de gemeente Delft, dat de gemeente geen relatie heeft met de constructie van de kruipruimte. Daarmee ontkent de gemeente de historische en de praktische gang van zaken. Die stelling is dus onjuist.
De gemeente heeft zogenaamd niet alleen geen relatie met de constructie, maar heeft volgens haar daardoor ook geen verantwoordelijkheid voor de constructie en is bijgevolg ook niet aansprakelijk voor schade aan de constructie. De gemeente trekt hieruit de conclusie dat de huiseigenaar zelf verantwoordelijk is voor de constructie, en zelf maar moet zien hoe hij eventuele schade behandelt. Die conclusie is dus ook onjuist.
Onze argumenten liggen in openbare documenten, die bekend moeten zijn bij de beoefenaren van het vak. Dat maakt de stelling van de gemeente slecht begrijpelijk. De betrokken ambtenaren zouden dit toch ook zelf moeten weten. En anders even vragen aan de collega’s van de dienst Bouw- en Woningtoezicht.
De gemeente heeft erkend, dat het nat worden van een droge kruipruimte gezien wordt als schade. Het resultaat van dit onderzoek is, dat de gemeente met die schade wel een relatie heeft, en dus verantwoordelijkheid, en dus aansprakelijkheid. Wanneer de grondwaterstand zou stijgen tot een gevaarlijk niveau voor het nat worden van kruipruimten staat de gemeente voor de keus om ofwel een behoorlijke financiële regeling in te zetten om de schade te verhelpen ofwel het afbouwen van de wateronttrekking te verminderen of te stoppen.

Samen werken aan een duurzamer Delft

Wil je meedoen aan het opwekken van zonne-energie ? Heb je zelf die mogelijkheid niet ? Je kunt nu meedoen aan een gezamenlijk initiatief in Delft. Je financiert een project voor het opwekken van energie, en ontvangt dan ook baten. Dus je investeert in schone energie, je verdient je investering terug, en wat nog belangrijker is, je werkt aan een duurzame aarde.

Van de website van deelstroomdelft :

Wij willen ons inzetten voor verdere verduurzaming van Delft. Duurzame energie, nog betere omgang met afval, duurzaam voedsel, groenere en schonere omgeving … er zijn genoeg aspecten die beter en duurzamer kunnen en moeten. Daartoe is er nu een coöperatie: Deelstroom Delft.
Onze eerste actie richt zich op zonne-energie. We willen zoveel mogelijk huishoudens aansluiten op zonnepanelen. Ook huurders en mensen met huizen waar geen panelen op kunnen. De Gemeente Delft is bereid haar eigen daken beschikbaar te stellen, waar de coöperatie panelen op mag leggen.

INSCHRIJVING OPEN
De inschrijving voor het project stadskantoor is nu open. Omdat de aanbesteding nog loopt, en er nog diverse details moeten worden ingevuld, staat de prijs per stroomdeel nog niet helemaal vast. Zeker is wel dat het bedrag tussen de € 150 en € 175 per stroomdeel zal liggen. Ga naar de pagina van het project voor meer details en de het verloop van de inschrijving.

Vuilnisophaaldagen