Home » Dossiers » Verkeer

De KEEREWEER keert niet weer

Ongetwijfeld heeft u het nieuws al gehoord, gelezen of gezien: Het pontje Keereweer komt niet terug in de vaart. De coalitiepartijen in de Rijswijkse gemeenteraad stemden gisteravond voor het definitief opheffen van de veerdienst over de Vliet. De publieke tribune was gisteravond weer goed gevuld met belangstellenden, belanghebbenden. En ook het nabijgelegen Mondriaan College was aanwezig met een klas leerlingen. Zij gaven in hun inspraak termijn ook aan waarom het voor de school belangrijk is dat de pont terug zou komen. De inspraak van "de Vrienden van de Pont ", gehouden door Hans vd Stap is als bijlage bijgevoegd.

De oppositiepartijen stelden kritische vragen aan de wethouder over de manier van aanbesteden, over de opgevoerde kosten en over de motivatie om de pont uit de vaart te houden. Ook het door het college aangedragen alternatief, de nieuw aan te leggen fietsbrug, en het halverwege 2013 geplande verkeerstechnisch veiliger maken van de fietsroute vanuit Rijswijk-Zuid, werden besproken.

De wethouder "goochelt" naar ons idee met de getallen van het aantal gebruikers en benodigde financiën, waardoor het beeld ontstaat dat de pont 1000 euro per persoon per jaar gaat kosten. De wethouder heeft het onderwerp Veiligheid alleen maar gebruikt om de pont niet terug te laten komen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar willen wel realistisch daar mee omgaan.

Ons motto was dus: RED de PONT. Als symbool hiervan hadden wij een donuts in de vorm van een reddingsboei aan de raad en het college aangeboden.

Heeft jammer genoeg niet mogen baten.

Het onderwerp is vandaag ook nog op RTV West te zien, Gisteravond in Hart van Nederland en vandaag ook in de Telegraaf . De verwachting is dat binnenkort ook op de website van de Gemeente Rijswijk een overzicht te vinden zijn van het verloop van de avond. Wat er met de pont gaat gebeuren is niet ter sprake gekomen. Misschien wordt hij, tezamen met de reserve pont, te koop aangeboden. Als er al een markt voor is in Nederland.

Het doel van de groep "Vrienden van de Rijswijkse Pont" was de Keereweer te behouden voor Rijswijk.

Gemeente belangen, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde dit ook, niet alleen als een stuk openbaar vervoer, maar ook als cultureel erfgoed . Zij hebben aangegeven bij de verkiezingen in 2014 de pont terug te zullen halen. De tijd zal leren of het tij zal keren…

Tenslotte: De "Vrienden van de Rijswijkse Pont" bedanken allen die zich ingezet hebben voor het behoud van de pont. Zonder die ondersteuning hadden wij het niet volgehouden. Dat ons doel niet bereikt is, ligt niet aan Rijswijk-Zuid, maar is een gevolg van de politieke verhoudingen in Rijswijk.

(meer…)

Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Uitnodiging van Gemeentebelangen Rijswijk:

Gemeenteraadsvergadering
dinsdag 6 november 2012 20.00 uur

Aan alle belanghebbenden van de Rijswijkse Pont

Komende dinsdag 6 november wordt er in de Gemeenteraadsvergadering het voorstel behandeld, waarin de mogelijkheden en de consequenties van het al dan niet hervatten van de vaart van de Rijswijkse pont, aan de orde komt. In het voorstel geeft het College van B&W aan, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten het pontje daarna weer in de vaart kan worden gebracht.

Cruciaal in dit voorstel is het feit, dat er ineens een ander onderwerp naar voren wordt geschoven onder de noemer 'verkeersveiligheid over de weg'. Vanuit deze insteek wil het College namelijk de bewoners van Rijswijk-Zuid zoet houden en hen (na jarenlang steggelen) toezegging doen, dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Jaagpad-Haantje-Lange Kleiweg op de korte termijn verbeterd zal worden. Met name voetgangers en fietsers zullen hiervan profiteren.

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat er appels met peren worden vergeleken en ziet niet in, dat verbetering van de verkeersveiligheid plotsklaps een directe link heeft met een openbaar vervoersvoorziening.

Om gezamenlijk de strijd te blijven voeren, nodigen wij u uit om op dinsdag 6 november a.s. weer in grote getale tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat verantwoordelijk wethouder Jense weet, dat het u nog steeds ernst is en dat de verkeerssituatie Haantje / Lange Kleiweg los staat van de gehele kwestie rond het pontje.

Gemeentebelangen Rijswijk zal er alles aan doen om het pontje weer in de vaart te krijgen, maar heeft daar wel uw steun bij nodig.

Gemeentebelangen Rijswijk

Ernstige hinder door uit de vaart nemen van Rijswijkse pont

Bekend is dat alle gemeenten moeten bezuinigen, ook de Gemeente Rijswijk.

Sinds 80 jaar vaart de “Keereweer” over de Vliet ter hoogte van het oude Pasgeld aan het einde van de Broekmolenweg. Veerbaas Aad van Geest heeft de laatste 21 jaar met vakmanschap het pontje bediend waar ook veel bewoners van de Indische Buurt, veelal scholieren en mensen die hun baan in Rijswijk hebben dagelijks gebruik van maakten.
Als bezuinigingsmaatregel dacht de Gemeente Rijswijk te kunnen besparen op dit pontje door Aad niet meer te laten varen, maar dit door iemand met minder vakmanschap te laten doen. Resultaat : een aanvaring met een binnenvaartschip waarbij 2 mensen te water raakten (januari 2012). Vervolgens een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Verkeersveiligheid, waarvan het rapport inmiddels is verschenen, dat nu in de Gemeenteraad van Rijswijk is besproken. Nog steeds vaart het pontje echter niet en zit schipper Aad van Geest niet op zijn Keereweer.
Wij willen de partij die zich volop inzet voor het behoud van het pontje, dat tegen redelijke tarieven en met vakmanschap wordt bestuurd, waarbij de veiligheid hoog in het vaandel staat, graag een steun in de rug geven. Gemeentebelangen, veel succes in jullie strijd voor behoud van een veilige pont-verbinding tussen Rijswijk en Delft.

Omleidingroutes Bonairestraat

Drukte op Aan 't VerlaatDe website mag dan slapende zijn geweest, de vereniging is dat geenszins.

Deze dagen heeft de gemeente omleidingsroutes ingesteld vanwege de werkzaamheden in de Bonairestraat. Dit levert potentieel gevaarlijke situaties op. Vooral bij de Bernadette Maria School aan Aan ’t Verlaat. Hier is de rijrichting omgekeerd en rijden nu veel autos, bussen en trucks voor de ingang langs. Zowel de BMS als de vereniging hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente. De gemeente heeft dat bezwaar doorgestuurd naar de daarvoor ingerichte Kamer, met de mededeling dat we binnen 12 weken antwoord krijgen. Hopelijk zijn dan de werkzaamheden afgerond. Blijft dat er een hachelijk situatie is ontstaan. Vanochtend heeft de Vereniging poolshoogte genomen bij de school. De ingestelde omleidingsroutes worden goed gebruikt, dat is duidelijk. Het was erg druk voor de school. De rijsnelheid was niet hoog, maar ouders die net hun kind hadden weggebracht wisten met veel voorbeelden te vertellen dat dat beslist niet altijd het geval is. Gekken heb je altijd, maar die rijden dus nu voor de school langs.

Op andere punten werd het verkeer gereguleerd met borden. Ook waren er twee verkeersregelaars aanwezig.Volgende week wordt die dubbele bezetting teruggebracht tot één verkeersregelaar, werd door de opzichter van de werkzaamheden verteld. Hij zou ook de verwarrende bebording aanpassen. Op punten waar dat nu niet meer mag rijden toch veel auto’s gewoon hun oude route. Zelfs een politiewagen rijdt pardoes tegen het verkeer in.

De vereniging heeft de gemeente en de politie gevraagd extra alert te zijn op het verkeer en vooral op de veiligheid van de schoolkinderen (en natuurlijk ook de volwassen).

Met de BMS houden we nauw contact of we echt moeten ingrijpen. Hopelijk dempt de gemeente de put op tijd.

Aansluiting Ternatestraat weer Open

Het is weer mogelijk om vanaf de Vrijebanselaan door te steken naar de Ternatestraat, althans voor fietsers. De gemeente is hiermee een eerder gedane toezegging nagekomen. Met wat goede wil houdt de gemeente het leermoment vast : eerder praten met buurt kan een hoop ergernis en negatieve energie voorkomen. Dit dossier kan worden gesloten.Doorsteek Vrijebanselaan-Ternatestraat

Gerommel met bus- en tramhaltes

Het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen die gevolgen hebben voor het openbaar vervoer is onze buurt. De grootste boosdoener is de aanleg van tramlijn 19. Een goede tweede is de beslissing om de Arubastraat als 30km zone aan te wijzen.

Tramlijn 19.

Door de aanleg van tramlijn 19 kon de tramhalte aan de Vrijenbanseweg niet blijven op de plek waar die lag: de tram had ruimte nodig om de bocht te maken. De tramhalte lag daarbij in de weg. De Mondriaanschool is de grootste klant van de HTM, dus moest de halte wel in die buurt blijven. De nieuwe halte is gerealiseerd op de grens Rijswijk/Delft. Hier had het dominospel kunnen eindigen, maar de HTM besloot om halte Brasserkade op te heffen omdat die dan te dicht bij de nieuwe halte Vrijenban zou liggen. Halte Brasserskade is echter ook een bushalte. Hier kon worden overgestapt van lijn 62 naar lijn 1 en vv. De bushalte is verplaatst naar de Brasserkade. Overstappen is nu niet zo makkelijk: er moet zo’n 100 meter overbrugd worden. De inrichting van de tramhalte is dusdanig dat de overstapafstand maximaal is. De bushalte is echter wel rolstoeltoegankelijk. De inrichting van die bushalte is echter minimaal. De wachtende reizigers zitten op de vensterbanken bij de woonhuizen, wat uiteraard zeer veel ergernis oplevert. Voor de inrichting van de bushalte is een aantal parkeerplaatsen verdwenen. De gemeente heeft die verplaatst naar de hoek Ternatestraat/Vrijenbanseweg (waarover elders op deze site al een en ander staat toegelicht).
Het verdwijnen van de halte Brasserkade heeft voor een groot deel van de wijk echter als gevolg dat men nu een 300 meter meer moet lopen. Vooral mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn hebben daar veel hinder van.

30 km zone Arubastraat

Door deze maatregel acht de gemeente of de HTM het niet verstandig om de buslijn over de Arubastraat te laten lopen. Al enige tijd is de halte verplaatst naar de Bonairestraat. Dit was echter een tijdelijk maatregel. De definitieve maatregel die de gemeente heeft genomen, is om de halte op de Insulindeweg te plaatsen. Deze prachtige “laan met bomen”, die een parel is voor de gemeente, krijgt aan weerszijde onderbrekingen in het patroon door de bushaltes. De haltes worden wel rolstoeltoegankelijk aangelegd. Dit zou volgens de gemeente niet mogelijk zijn aan de Arubastraat. De mensen van huize Monica moeten met hun rolstoel of rollator twee of drie wegen oversteken, en zo’n 100 meter afleggen om rolstoeltoegankelijk de bus in te kunnen. Je moet het maar verzinnen.

Al met al de verarming van de buurt, waar de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen. Het gevolg is dat er van diverse kanten richting gemeente bezwaren worden ingediend. Een steeds terugkerend onderwerp hierbij : de buurt is niet geïnformeerd of geraadpleegd !

Nogmaals de Ternatestraat

Succesvol protest tegen afsluiting Ternatestraat maakt dat fietsers er straks weer door kunnen

DELFT – Fietsers die vanaf de Trambrug over de Vrijenbanselaan rijden, kunnen straks weer “gewoon” rechtsaf de Ternatestraat inslaan. Dat was in principe altijd al mogelijk, totdat in maart van dit jaar de doorgang tussen beide wegen werd afgesloten.

Dit tot ongenoegen van de belangenvereniging Onze Indische Buurt. Die had meteen al bedenkingen bij het nut van deze verandering. In de nieuwe situatie moeten fietsers een stukje omrijden en een bocht van bijna 180 graden maken om toch de Ternatestraat in te komen. In de praktijk bleek echter dat veel fietsers een makkelijkere optie kiezen en een stukje afsnijden door tegen het verkeer in te rijden, de stoep op te schieten en op die manier alsnog de Ternatestraat in te rijden. “Dat gaat honderd keer goed” , zegt Alfred Pellemans, de secretaris van belangenvereniging, € maar het gààt een keer verkeerd.”

Dat is bij zijn weten nog niet gebeurd in de drie maanden dat de doorgang is afgesloten. Daarom is hij ook blij dat de beslissing wordt teruggedraaid voordat het tot ongelukken komt. De belangenvereniging en de Gemeente Delft zijn vorige week namelijk mondeling overeen gekomen dat de oude situatie voor fietsers hersteld moet worden. “Ons doel is hiermee bereikt” , zegt Pellemans. “En de Gemeente was ook blij dat we er in twintig minuten tijd uitkwamen”. Dat had wat Pellemans betreft echter maanden geleden al kunnen gebeuren.

Domino-verhaal
De zaak rond de doorgang richting de Ternatestraat speelt namelijk al langer. Het lijkt het einde te zijn van een “domino-verhaal”. De tramhalte aan de Vrijenbanselaan moest worden verplaatst vanwege de komst van Tramlijn 19. Hierdoor was er voor de bus geen plek meer om te stoppen, waardoor de bushalte moest worden verplaatst. Door die verplaatsing bleven er minder parkeerplaatsen voor buurtbewoners over, wat de Gemeente wilde oplossen door op de plek van de “doorsteek” naar de Ternatestraat parkeerplaatsen te realiseren. “Bovendien zou dan ook ruimte ontstaan voor groen”, zegt Gemeentewoordvoerder Jan Langstraat.

Alleen schoten de fietsers op de Vrijenbanselaan, die richting de Ternatestraat wilden, soms alle kanten op, merkte Alfred Pellemans. Argumenten over extra groen gaan er bij hem dus niet in. “‘Eén meter extra groen of fietscomfort, wat is belangrijker?” , vraagt hij zich hardop af. De belangenvereniging ging dan ook direct tegen de plannen in verweer.

Tot vorige week zonder succes. De Gemeente liet in de Delft op Zondag van 8 maart j.l. zelfs weten niet te overwegen om op het besluit terug te komen. Dat is er dus nu t ch van gekomen “De Gemeente heeft de herinrichting van dit gebied naar aanleiding van de beroepsprocedure, die de belangenvereniging is gestart, opnieuw bestudeerd’ , legt Jan Langstraat namens de Gemeente Delft uit. “In een aangepast ontwerp van het gebied is een oplossing gevonden voor het terugbrengen van een fietsdoorsteek, mèt het behoud van een verkeersveilige situatie en mét het realiseren van hetzelfde aantal parkeerplaatsen”. Voor het terugbrengen van de doorsteek moet echter wel eerst een nieuw Verkeersbesluit worden genomen. De Gemeente verwacht dat de doorsteek na de zomervakantie wordt hersteld. (JN)

Bron Delft op Zondag

Afsluiting Ternatestraat voor fietsers teruggedraaid

In een overleg met de Gemeente Delft is gisteren afgesproken om de afsluiting van de verbinding van de Vrijenbanselaan naar de Ternatestraat voor fietsers weer ongedaan te maken. De gemeente zal de komende weken de noodzakelijke besluiten voorbereiden en publiceren. De gemeente verwacht daar drie weken voor nodig te hebben, wij vrezen dat dat niet gaat lukken. De gemeente ziet geen noodzaak om de doorsteek versneld open te maken.

Het ingestelde beroep bij de bestuursrechter en de daaraan gelieerde mediationtraject wordt on hold gezet, totdat deze afspraken geëffectueerd zijn.

Vermeldenswaardig is daarnaast dat de gemeente via een brief heeft laten weten vaker in vooroverleg met de Belangenvereniging te willen treden. Hierop heeft de Vereniging altijd al op aangedrongen. Dat kwartje is nu dus ook bij de gemeente gevallen. Zo wordt het nog wat in onze relatie met de gemeente.

Afsluiting Ternatestraat

In de Delft op Zondag is een artikel gewijd aan de afsluiting van de Ternatestraat. Het is vereniging al een poos een doorn in het oog dat dit stond te gebeuren. We hebben indertijd onze zienswijze naar de gemeente gestuurd en gepleit voor het openhouden van een doorgang voor fietsers. De gemeente vond onze mening niet belangrijk genoeg om haar plannen aan te passen. Inmiddels (vorige week zondag) is het verkeersbesluit gepubliceerd. We zitten nu in de fase dat er beroep aangetekend kan worden. De ‘bezwaarfase’ is kennelijk niet nodig voor dit soort besluiten. Dus moet er meteen een rechter ingeschakeld worden, wat natuurlijk erg duur is voor het justitiele apparaat, de gemeente en de vereniging.

Er zijn al talloze fietsers die een nieuw pad zoeken om thuis te geraken. De meest gebruikte route lijkt te worden de doorsteek over het zebrapad, waarbij slechts enkele meters tegen het autoverkeer in gefietst hoeft te worden. Dat gaat, zoals Delft op Zondag ook opmerkt, een keer mis. Ook populair is via de hoofdbaan van de Insulindeweg oversteken bij de nieuwe doorsteek voor fietsers die honderd meter verder is aangelegd voor fietsers die de andere kant opgaan. Ook niet gewenst vanuit het oogpunt van veiligheid.

De gemeente gebruikt in het artikel in Delft op Zondag een nieuw argument namelijk dat er fietsers uit de Ternatestraat niet de Vrijenbanselaan op mogen rijden richting tramburg. Dit is echter nog nooit aan de orde geweest. Voor deze fietsers verandert er namelijk niets: zij kunnen via de doorsteek bij de snackbar (even via de stoep) aansluiten bij de stoplichten op de Insulindeweg.

Het enige argument dat de gemeente heeft is dat er haast was, omdat nu deze werkzaamheden mee konden bij de herinrichting van de Vrijebanselaan. Haastige speod is zelden goed. Het is alleen jammer dat niet de wethouder maar onze kinderen onder de auto komen. Dat laatste mag ik natuurlijk niet zo opschrijven: wat hier bedoeld is dat de onschuldigen slachtoffer worden, en niet de verantwoordelijken.

Gemeente Delft bouwt weer illegaal

De Gemeente Delft is bij het herinrichten van de Vrijenbanselaan haar boekje (weer) eens te buiten gegaan. Gelijktijdig met het vervangen van het asfalt wordt nu de afsluiting van de toerit naar de Ternatestraat afgesloten. Hiervoor is nog geen verkeersbesluit genomen en nog geen vergunning afgegeven. De voorbereidingen voor dat besluit zijn weliswaar gestart, en zijn afgelopen raadsvergadering vastgesteld. De publicatie van het besluit is nog niet gedaan, uiteraard is dus ook de bezwarenprocedure niet afgerond. Wij hebben als belangenvereniging Onze Indische Buurt onze zienswijze ingediend. Wij willen dat er een doorgang voor fietsers open blijft (fietsbeleid gemeente). De gemeente heeft met onze zienswijze niets gedaan, dus kan verwachten dat wij ook bezwaar (willen) maken.

Vorig jaar heeft de gemeente zonder vergunning een “groene muur” gebouwd in verband met de dagopvang. ook kennen we nog de kunstwerken “de liefdesbrief” bij de Ikea, waar ook geen vergunning voor was. Kortom de gemeente neemt het niet zo nauw met “vergunningverlening eigen werk”.

illegale werkzaamheden afsluiting ternatestraat

Vuilnisophaaldagen