Home » Dossiers » Politiek

Ombudsman: burgerparticipatie moet versterkt

De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van diverse klachten van burgers onderzoek gedaan naar de manier waarop gemeenten omgaan met burgers als het gaat om het nemen van impopulaire maatregelen. De nationale ombudsman noemt dat “behoorlijke burgerparticipatie”. Rode draad is dat de gemeenten nauwelijks oog hebben voor de mening van burgers, en hen vaak zien als lastpakken. De werkwijze van de gemeenten is vaak : we nemen een besluit, we volgen de wettelijke procedure, we wachten een eventuele rechtszaak af, en zien wel of het schip strandt.

De basis voor een behoorlijke burgerparticipatie zijn door de Nationale ombudsman verwoordt in drie elementen:

  • Het is van belang dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over de vorm van participatie die wordt gekozen: maak heldere keuzen vooraf.
  • De gemeente moet ook echt ge nteresseerd zijn in en waarde hechten aan de bijdrage van de burger: zorg voor een constructieve houding.
  • Een goede informatievoorziening tijdens het hele participatieproces is cruciaal voor het welslagen ervan: zorg voor actieve en adequate informatieverstrekking.

Verder heeft de Nationale ombudsman 10 spelregels opgesteld waaraan de gemeenten zich zouden moeten conformeren. Zie brochure. Zou Delft zich daaraan durven te committeren ?

Hieronder het persbericht van de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft met gemeenten tien spelregels opgesteld voor behoorlijke burgerparticipatie. Gemeenten staan nogal eens met hun rug naar de burger als het gaat om participatie en inspraak. Dat stelt de ombudsman bij de presentatie van een vandaag verschenen onderzoeksrapport. Dit rapport laat zien aan welke eisen behoorlijke burgerparticipatie moet voldoen vanuit het perspectief van de burger. Het rapport heeft de ombudsman vandaag overhandigd aan de Vice-voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid VNG, burgemeester H.J. Meijer van de gemeente Zwolle. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer overhandigt zijn rapport over behoorlijke burgerparticipatie aan burgemeester Meijer Bij bepaalde beslissingen, zoals bijvoorbeeld over leefomgeving, kunnen gemeenten ervoor kiezen burgers te vragen om hun inbreng. Soms zijn ze daartoe zelfs wettelijk verplicht. Ondanks vele initiatieven en onderzoeken naar het inrichten van deze zogenaamde burgerparticipatie, verloopt de praktijk niet altijd even soepel. Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten van burgers over de manier waarop gemeenten omgaan met hun inbreng. Veel gehoorde knelpunten zijn dat burgers te laat worden betrokken door de gemeente of dat hun inbreng wordt genegeerd. Ook wordt vaak geklaagd over gebrekkige informatievoorziening gedurende het traject of hebben burgers het gevoel dat de beslissing eigenlijk al genomen is en de procedure een verplichte oefening is.

Zorgvuldig en serieus
De Nationale ombudsman constateert na onderzoek dat gemeenten nogal eens met hun rug naar de burger staan als het gaat om burgerparticipatie. Daarom heeft de ombudsman uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie vastgelegd in tien spelregels voor gemeenten die toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk. Daarbij roept de ombudsman gemeenten op de inbreng van burgers serieus te nemen en bij het nemen van beslissingen te profiteren van de kennis en creativiteit van hun burgers. Hun inbreng vanuit de praktijk kan bijdragen aan een beter bestuur. Belangrijk daarbij is dat gemeenten heldere keuzes vooraf maken over de manier waarop ze burgers bij de besluitvorming willen betrekken en dat ze deze keuzes ook aan de betrokkenen bekend maken. Bovendien is het goed informeren van de burger gedurende het hele participatieproces cruciaal voor het slagen ervan. Zo kunnen de belangrijkste ergernissen van burgers over inspraak en participatie voorkomen worden.

Benadering vanuit de burger
Bijzonder aan het onderzoek van de Nationale ombudsman is dat het burgerparticipatie belicht vanuit het perspectief van de burger. Burgers konden hun ervaringen hierover laten weten via een meldpunt op de website van de ombudsman. Ook heeft hij gesproken met ambtenaren uit zes gemeenten en verschillende experts op het gebied van burgerparticipatie. Op basis hiervan zijn de tien spelregels geformuleerd voor behoorlijke burgerparticipatie, die laten zien waar gemeenten zich aan zouden moeten houden en wat burgers mogen verwachten.

Bron : website Nationale ombudsman

Slopen Muurtje – 2

Het blijkt dat het te slopen muurtje, waarvoor de gemeente onlangs een sloopvergunningen heeft afgegeven, van veel recentere datum is dan was aangenomen. Volgens het Algemeen Dagblad is het muurtje in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd, en zou gebouwd zijn als herinnering aan vroegere tijden. Toch valt het onder de monumentenzorg. Wellicht komt er een herinnering terug op die plek ?

Slopen muurtje

In de stadskrant van 12 juli staat bij de rubriek “verplichte publicaties voor de gehele stad” een aanvraag voor een opmerkelijke sloopvergunning. Ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel moet er een muurtje worden gesloopt. Het muurtje ligt naast de Bagijnetoren ter hoogte van Phoenixstraat 37. Het muurtje valt, zo staat te lezen, wel onder de monumentenwet. Hieronder staat een foto van het te slopen muurtje afgebeeld. U herkent het muurtje waarschijnlijk wel als het laatste overgebleven deel van de stadswal die Delft in haar gloriedagen omringde. De stadswal is indertijd afgebroken en ingepikt door Den Haag die van de stenen het Binnenhof gebouwd zou hebben. De huidige burgemeester komt ook uit Den Haag en is kennelijk gestuurd door Den Haag om ook de laatste stenen op te halen.

De bagijnetoren en de stadswal

Foto wikipedia.

De burger mag toch nog inspreken

Het idee om de inspraak te bepreken door het moeilijker te maken om in te spreken tijdens commissievergaderingen is van de baan. Leve het gezond verstand !

Inspraak van burgers toch niet beknot

DELFT – Delftenaren kunnen zich ook in de toekomst gewoon bij politieke vergaderingen melden, als ze willen inspreken. Het plan om hen te verplichten zich minimaal twee dagen van tevoren aan te melden is van de baan.

De politieke partijen in Delft vinden € laagdrempeligheid € belangrijker dan een goede voorbereiding op politieke vergaderingen zoals die beoogd werd met het voorstel. Ze willen dat de termijn van twee dagen als richtlijn wordt gebruikt en niet in de verordening wordt opgenomen.
(meer…)

Inspraak beperking – de burger monddoder

De hele stad heeft het al over de inperking van de inspraakmogelijkheden. Hieronder staat de gewraakte passage uit het nieuwe Verordening op de Raadscommissies 2008. Wij zijn het niet eens met dit voorstel !

Artikel 14 Spreekrecht burgers

1. Een ieder die gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient dit 48 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de commissiegriffier. De commissie kan in uitzonderingsgevallen toestaan dat hiervan wordt afgeweken.

2. Sprekers voeren voorafgaande aan de behandeling van het betrokken agendapunt het woord. De voorzitter bepaalt de duur van het spreekrecht. Na het inspreken is een korte vragenronde mogelijk.

3. Het woord wordt als regel gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan. De voorzitter kan voorstellen dat ten aanzien van een bepaald onderwerp geen spreekrecht mogelijk is. De commissie kan anders besluiten.

4. Per instelling/groepering is slechts © ©n spreker toegestaan.

Bron : RIS, vergaderstukken van commissie Bestuur en Werk, dd 16 september 2008.

Omgang met de burger

De gemeente wil graag weten hoe zij het best met de burger moet omgaan. Hierover wordt een discussie gevoerd. Deze moet leiden tot een visie hierop. Onder het motto : “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” steunt de Vereniging dit initiatief.

Relatie burger overheid

De relatie burger overheid gaat veel verder dan dienstverlening of het leveren van informatie en/of diensten. Het gaat ook over de manier van het onderhouden van contacten; over interactieve beleidsvorming; wijkaanpak. De gemeente Delft wil hier een discussie over voeren om tot een visie hierop te komen die onderdeel moet worden van de Stadsvisie.

Bron : website gemeente

Openheid en transparantie

Openheid en transparantie. Waar de gemeente nu weer mee bezig is. In principe staat een voorbereidingsbesluit open voor bezwaar en beroep. We hebben ook al geleerd dat in een voorbereidingsbesluit totaal niets over de gewenste of te voorkomen bestemming hoeft te staan. Wat kan er dan nog geheim zijn ? Volgens mij is het een val om de degene die altijd lekt, te pakken. Maar dan is het wel uitlokking en dat is in Nederland verboden. Het wordt tijd om medelijden te krijgen met dit bestuur.

Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit.

Wethouder Koning wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

GEHEIME BIJLAGEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE GRIFFIE

Bron : Gemeenteraadstukken 27 maart

Oproep voor dialoog

Naast de alarmerende berichten over gemeentebestuur dat haar bevoegdheden misbruikt, klinken van de Delfste gemeenteraad steeds meer geluiden om over te gaan tot een dialoog. Zowel van Stadsbelangen, Leefbaar Delft begint nu ook Groen Links zich te roeren. Het effect van een nieuwe fractievoorzitter ? Over geluidshinder en luchtvervuiling is in onderstaand stuk nog niet gesproken, maar ook dat onderwerp speelt natuurlijk aan de Vrijenbanselaan.

Halte Vrijenbanselaan

12 maart

Een paar dagen geleden brachten Ron (Witsenboer ?, red,) en ik (Norbruis, red,) een bezoek aan een groep bewoners van de Vrijenbanselaan. De aanleiding was de ontvangst van een brief die de groep heeft gestuurd aan het college van B&W.

Tijdens het gesprek blijkt dat de groep zich vergeten voelt door de gemeente. Een van de bewoners zei letterlijk: ” We wonen aan een drukke invalsweg van Delft en de gemeente denkt kennelijk dat er alleen auto’s rijden en vergeet dat hier ook mensen wonen”. De Vrijenbanselaan is inderdaad een drukke weg, waar automobilisten die net van de A13 komen zich nog op de snelweg lijken te wanen. Ik woon er om de hoek en zie ook dat auto’s er vaak te hard en/of door rood rijden.

De laatste maanden constateren de bewoners dat er van alles voor hun huizen gebeurt waarover ze zeggen nooit te zijn geinformeerd. De halte van de tram wordt verplaatst en de weginrichting wordt aangepakt. De tramhalte komt pal voor de huizen van deze groep bewoners en ze vrezen dat de overlast die ze nu al ervaren, o.a. zwerfafval van de studenten van Mondriaan en heel veel (verkeerd)geparkeerde fietsen, zal toenemen. Dit is ook de halte die in de toekomst zal worden gebruikt door de clienten van de dagopvang aan de Surinamestraat. Om die reden zal een aantal bewoners deel gaan nemen aan het beheerplatform.

De bewoners zijn ook bezorgd over het groen, want ten behoeve van fietsvoorzieningen en nieuwbouw van Perspektief is een deel van het toch al schaarse groen verdwenen. De mensen zien het er alleen grijzer en somberder worden en willen graag nieuw groen waar dat kan. Ze vragen zich af waarom er geen bomen worden geplant op het brede trottoir voor de nieuwbouw van Perspektief. Een andere vraag betreft de panden naast de nieuwbouw die nu staan te verpauperen – wat gaat de eigenaar (Vestia?) daar mee doen?

Een ding wordt Ron en mij duidelijk. De bewoners waren erg graag betrokken geweest bij deze ingrepen in hun leefomgeving en trekken nu aan de bel. Ze willen alsnog praten over de veranderingen in de buurt. Inmiddels heb ik contact gehad met de wijkcoordinator en er wordt actie ondernomen vanuit de gemeente. De wijkcoordinator is in gesprek met de bewoners. Heel goed. Al blijft het jammer dat er vanuit de projectleiding niet eerder is gedacht aan de bewoners van de Vrijenbanselaan. Je moet als gemeente communiceren met bewoners over veranderingen in de leefomgeving. En wel voordat je daar mee begint. In overleg gaan dus.

bron website groen links

Geen rook zonder vuur

Openheid, transparantie, intimidatie. Er is een manier om te zorgen dat de burger geen modder meer naar de politiek gooit. Dat heet luisteren en samenwerken. Daardoor zul je niet altijd honderd procent je eigen doel halen, maar het levert wel draagvlak op. En het scheelt dus modder.

Politiek wil uitleg over € intimidatie € door gemeente

DANNY VERBAAN DELFT – De manier waarop de gemeente volgens enkele kritische Delftenaren met hen omgaat, is de politieke partij Stadsbelangen in het verkeerde keelgat geschoten.

Fractievoorzitter Aad Meuleman heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over twee beschuldigingen van intimidatie: zowel de bewoners van de wijk TU- noord als die van de Papsouwselaan verklaarden woensdag in deze krant dat ze het afgelopen jaar onder druk werden gezet door ambtenaren en PvdA-wethouder Rensen.

Dat gebeurde nadat ze in het openbaar hun onvrede hadden geuit over plannen van de gemeente. Meuleman maakt zich zorgen over deze voorvallen, waarbij meespeelt dat ze een bevestiging vormen van de verhalen die hij vaker opvangt. € Ook ik heb het beeld dat men bij de gemeente niet blij is met mensen die kritiek hebben en daarover de publiciteit opzoeken, € € aldus Meuleman.

Voor bewoner Piet van Tol van de Papsouwselaan vormde de voorgenomen kap van zo € n zestig bomen de aanleiding om in de media kritiek te uiten. Hij is daarna gevraagd om over het plan te praten met enkele ambtenaren. € We zaten amper of © ©n van hem begon met: € wat zou u er van vinden als u stopt met het zoeken van publiciteit en het moddergooien € , € € zei Van Tol in deze krant. € Dat was best intimiderend. € €

In TU-noord leidde een kritisch artikel over de PvdA, dat in de wijkkrant verscheen, tot een reprimande. Wethouder Rensen z ©lf zou boos hebben gebeld met de mededeling € dat er geen politieke stukken meer mogen staan in de wijkkrant die door de gemeente wordt gesubsidieerd € . Hoewel deze kwestie uiteindelijk is uitgepraat, zou Rensen nog hebben geopperd om een ambtenaar in de redactie te zetten. € Die zou een oogje in het zeil moeten houden, € € aldus een bewoonster.

In een reactie zei een woordvoerster van het stadhuis dat de kwesties anders in elkaar steken. Bij TU- noord zou de gemeente de buurt er slechts op hebben geattendeerd dat men € wederhoor had moeten plegen € . En over de Papsouwselaan zei de woordvoerster dat met Van Tol alleen is gesproken € over de manier waarop gemeente en bewoners het best contact konden hebben € .

bron : Algemeen Dagblad

Burgemeester wil meer status en macht

In deze rubriek van de “Delft op Zondag” is vandaag de Burgemeester G.A.A. Verkerk himself aan het woord.

De burgemeester vertelt wat hij zou willen veranderen aan het burgemeesterschap. Hij meldt : “er wordt veel verwacht van een burgemeester terwijl hij (ik, red) feitelijk en formeel niet veel kan”. Ik neem aan dat Verkerk daarvan op de hoogte was toen hij voor dit baantje koos. Hij mist kennelijk de competentie om een goede burgemeester te zijn, maar zoekt de oorzaak van zijn falen buiten zichzelf. Dat wordt nog versterkt door de opmerking verderop in het interview : “Zo ben ik blij met de maatregel van minister Ter Horst die de uitbreiding van de burgemeester op het gebied van openbare orde en veiligheid mogelijk maakt”. Hij wil dus gewoon meer macht. Niks meer democratie, niks verkeerde competenties, hij wil gewoon meer macht. Dan hoeft ie minder rekening te houden met regels en procedures.

In het interview worden totaal 10 vragen gesteld. Op maar liefst twee vragen (dat is toch 20%) refereert onze burgervader aan de vervelende locatie waar nu de college-vergaderingen worden gehouden. Wat houdt die man bezig ? Status en macht !

Lees het artikel op de website van de Krant op Zondag

Vuilnisophaaldagen