Home » Dossiers » Politiek (Page 2)

“De gemeenteraad heeft qua dictum anders besloten dan in het artikel vermeld staat.”

Waarom maakt de gemeente zoveel fouten in de ruimtelijke ordenings-procedures ? Hieronder staat een voorbeeld van een recent stuk dat op 6 maart in de commissie RO wordt besproken. Het stuk is werkelijk onleesbaar. Misschien dat het voor juristen dagelijkse koek is, maar de meeste gemeenteraadsleden hebben die achtergrond niet. Net als de meeste burgers en ondergetekende. Als commissie sta je met de rug tegen de muur. Natuurlijk zal men tekst en uitleg willen. Daar zal ook wel naar gevraagd worden. Ik kan u nu al verzekeren dat het wethouder Koning niet zal lukken dit uit te leggen. Zij is namelijk ook geen jurist, en ook in eerdere gelegenheden bleef zij hangen in aandoenlijk gestotter. Hakkelend gaat zij vertellen wat hier eigenlijk had moeten staan. Na een half uur vindt de commissie het welletjes en gaat maar akkoord, maar pas nadat de wethouder beloofd heeft dat dit een goede beslissing is. Wellicht knikt er nog een ambtenaar op de ambtelijke tribune. Gelukkig is de rechter wel jurist.

Stuk 46 I Delft, 19 februari 2008.

338355

Onderwerp: heroverwegingsbesluit inzake het bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

In de openbare raadsvergadering van 27 september 2007 is bepaald dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Surinamestraat 1.Deze locatie is gelegen op het bedrijventerrein Haagweg. Dit besluit is bekend gemaakt in de Stadskrant van 7 oktober 2007, de Delftse Post van 5 oktober 2007 en de Staatscourant van 5 oktober 2007.

(meer…)

Opmerkelijk

In Delft op Zondag van 3 februari 2008 zegt Wil Steffen, ex-fractievoorzitter van de VVD, en lid van de bezwarencommissie, dat het haar stoort dat er zoveel inspraakmogelijkheden zijn. Letterlijk zegt zij :

10. Wil je het nog ergens anders over hebben ?

Ik stoor me mateloos aan de brij van inspraakmogelijkheden. Alert en direct besturen is nauwelijks nog mogelijk. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig besluiten. Zij krijgen bij de verkiezingen het vertrouwen van de kiezer. Doen ze het niet goed, dan keren ze de volgende keer niet meer terug. Zo eenvoudig ligt dat.

Deze stellingname is moeilijk verenigbaar met haar lidmaatschap van de bezwarencommissie, die objectief een advies moet vormen. Door dit vooroordeel zal dat nauwelijks lukken.
(meer…)

NIMBY

Wat zijn nu eigenlijk NIMBY’s. De term staat voor Not In My Backyard, ofwel “niet in mijn achtertuin”. De term wordt gebruikt om mensen die bezwaar maken tegen een ontwikkeling in hun directe leefomgeving, in een hokje te plaatsen. Of beter gezegd om hen te stigmatiseren. Twee weken geleden bracht de gemeente tijdens een hoorzitting een argument in om een van de bezwaarmakers “niet ontvankelijk” te verklaren om de doodeenvoudige reden dat de gemeente vond dat die man te ver weg woonde. De term “niet ontvankelijk” wordt in juridische kringen gebruikt om de bezwaren van mensen of groeperingen die geen direct belang hebben bij een zaak, terzijde te schuiven. Terecht overigens, want anders kan heel Nederland bezwaar gaan maken, en dat zouden er nooit meer plannen van de grond komen.

NIMBY’s zijn dus mensen die w l belang hebben bij een zaak.

Enkele dagen geleden berichtten we hier over het verschil tussen democratie en rechtstaat. PvdA vindt het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die een democratisch genomen besluit, zolang op juridische gronden traineren. Dat democratische besluit is genomen door de gemeenteraad die door ALLE inwoners van heel Delft zijn gekozen. Het merendeel van die kiezers heeft echter geen enkel belang bij wat er zich in de Surinamestraat afspeelt of gaat afspelen, om de doodeenvoudige reden omdat ze ter ver weg wonen, dat ze juridisch “niet ontvankelijk” zijn, ofwel omdat ze geen NIMBY’s zijn.

Hier zit een dilemma. Democratie en rechten zijn twee werelden. Als we het goed zouden doen zouden alleen zij die wel-ontvankelijk zijn, democratisch een besluit mogen nemen. De rest van de stad houdt dan zijn mond. Zullen we hier eens over stemmen, bijvoorbeeld via een referendum ? Reacties zijn welkom.

Delft op zijn smalst

DELFT – De wethouder heeft het druk.

Gemeente-koffie is niet te drinken

DELFT – De koffie die de ambtenaren van de gemeente Delft dagelijks voor hun kiezen krijgen, is niet te drinken.

Rensen keurt de koffie (foto : Onze Indische Buurt).
“We hebben moeite om het binnen te houden,” stelt wethouder Dick Rensen, die benadrukt dat de verslaggever het op moet schrijven. “Dan verandert er misschien wat.” Rensen weet niet precies wat de andere collegeleden ervan vinden, maar verzekert dat zijn kritiek breed gedragen wordt.

De gemeente trok een jaar geleden nog 135.000 euro uit voor de aanschaf van nieuwe automaten voor warme dranken, waaronder koffie. Volgens een woordvoerder zijn ze van het zelfde merk dat ook de koffiebonen meelevert.

bron Algemeen dagblad

Emoties verboden in raadszaal

DELFT – Ik kan me nog een raadsvergadering herinneren waarbij de burgemeester hulpeloos verordonneerde dat “;emoties in de raadszaal verboden zijn”;. Het gestommel hield niet op. Mijns inziens logisch : de politici praten over de burger als onderdeel van hun werk, de burger praat over zijn of haar leven. Bij gebrek aan natuurlijk overwicht heeft de burgemeester nu hulptroepen geregeld. Als nu burgers roepen dat de politiek niet luistert dan worden ze verwijderd, ge xcommuniceerd. Onderstaand stuk stuurt het College naar de commissie Bestuur en Werk van 11 september as (9/11, mooie timing).

De volgende maatregelen worden voorgesteld:

 1. Er wordt een beveiligingsbeambte ingehuurd bij iedere raadscommissie- en raadsvergadering. Deze zal voorafgaand aan de vergadering bij de ingang opgesteld staan en tijdens de vergadering op de tribune zitting nemen. De beveiliger heeft als taak om de orde te bewaken, het aanspreken van mensen op het gedrag en het zonodig begeleiden van ‘lastgevende personen’ naar buiten toe. De beveiliger mag geen fysiek geweld gebruiken. Indien nodig wordt op verzoek van de burgemeester de aanwezigheid van politie op de publieke tribune geregeld. De politie is geautoriseerd om mensen met geweld uit de raadszaal te verwijderen.
 2. De raads- en commissievoorzitters, bodes en de beveiliger krijgen de bevoegdheid om de zaal te ontruimen. Als de mededeling “raadszaal (of commissiekamer) ontruimen” wordt uitgesproken, dienen alle aanwezigen de zaal te verlaten en zich op de begane grond in de burgerzaal te verzamelen. De bode of beveiliger roept vervolgens altijd assistentie van de politie in. Als degene, die oorzaak van deze maatregelen is, na te zijn aangesproken de zaal niet verlaat, wordt verder niets gedaan en de komst van de politie afgewacht. Schade aan spullen wordt verhaald op de dader. Verlaat de veroorzaker van de onrust eveneens de zaal, dan dient naar bevind van zaken te worden gehandeld, maar in ieder geval wordt de politie ingeschakeld.
 3. De hekjes tussen tribunes en raadsruimte in de raadszaal worden afgesloten. Tevens wordt ook bij de toegangsdeur tegenover de ingang commissiekamer door een extra bode toezicht gehouden. Indien nodig schakelt deze de beveiliger in.
 4. Er wordt een alarmknop onder de voorzitterstafel (raadszaal en commissiekamer) ge nstalleerd. Hierdoor is stil alarm naar de politie mogelijk.
  In de raads- en de Burgerzaal (zie bijlage 1) worden camera’s geplaatst met een opslagmogelijkheid van de opgenomen beelden van in principe 72 uur (om het weekend te overbruggen). De details van deze maatregel worden nog uitgewerkt. Het is in aanleg de bedoeling om de camera’s op basis van beweging te laten werken. Zo zijn altijd opnamen aanwezig van iedereen die de voordeur binnengaat en van iedere vergadering in de raadszaal.
  Naast het gebruik van camera’s om de veiligheid te verhogen, zullen voorzieningen voor internetuitzendingen worden getroffen, conform de reeds aanwezige voorzieningen in de trouwzaal. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze in het huidige budget kunnen worden meegenomen.
 5. Aan ieder raads- en commissielid zal een geplastificeerde kaart worden overhandigd waarop staat aangegeven op welke wijze men geacht wordt te reageren bij incidenten in de raadszaal. Tevens zal voorzien worden in een reguliere oefening.
 6. Er zal vervoer naar huis of andere gewenste locatie geregeld worden in geval een raadslid aangeeft zich onveilig te voelen.

martelwerktuig uit het stadhuis
foto: Roos
Bij gebrek aan eigen persoonlijkheid wordt al sinds de middeleeuwen hulp ingeroepen van zware jongens. Een aanpassinkje van de wet hier en de regels daar en het is nog legaal ook. Beste Burgemeester : kijk de burger eens in de ogen en vraag waarom deze zo reageert zoals die reageert. Ik kan het u wel vertellen, maar probeer er eerst zelf achter te komen. Over twee weken op deze site het antwoord. Martelen kan altijd nog.

Waarzegmachine

DELFT –

Wethouder Rensen sprak vandaag tijdens een viering van de Technica 10 over een van de uitvindingen. Een van de technigirls had een waarzegmachine gemaakt en daar ook duidelijk bijgeschreven dat het een waarzegmachine was. De Wethouder zag er het nut wel van in; dat zou de taken van de gemeente een stuk makkelijker maken. Nu zijn er aan waarzegmachines altijd een paar voorwaarden verbonden.

 1. Je moet een waarzegmachine herkennen
 2. Je moet een waarzegmachine erkennen

Je kunt aan de waarzegmachine ook een strategie verbinden. Stel je maakt plannen en achteraf zegt de waarzegmachine dat die plannen niet uit zullen komen; dan heb je een probleem. Maar als je nu vooraf luistert naar de waarzegmachine, dan sta je ineens sterk want je stemt je plannen af op de toekomst

Delft kent ongeveer 100.000 waarzegmachines. Iedere inwoner is er wel een. Echter op het moment dat de voorspelling van een een waarzegmachine niet past bij de plannen van de gemeente, worden bovenstaande voorwaarden terzijde geschoven. Een mooi voorbeeld is de parkeerproblematiek in het CeramBoeroe gebied (zie artikel hieronder).

In het kader van de dagopvangzijn er ook voldoende voorbeelden te noemen van zaken die de waarzegmachines hebben voorspeld, die altijd ontkend zijn door de gemeente en die nu toch uitkomen:

 • te hoge verwervings- en verbouwingskosten
 • aanpassen buurt hekwerken en de kosten daarvan
 • nieuwe trap Reineveldbrug en de koste daarvan
 • groenvoorziening en de kosten daarvan
 • bewaking en de kosten daarvan
 • kosten van het uitkopen van bedrijven
 • aanzuigende werking tramhalte en de kosten voor aanpassingen

Als het dienstencentrum open gaat komen in dit rijtje nog bij : veiligheid buurt, verslaafden die in de buurt blijven hangen, looproutes, onveiligheid winkelcentrum Ternatestraat, drugshandel, schooljeugd die gaat experimenteren, en, ik moet er niet aan denken, wat er allemaal met onze kinderen kan gebeuren.

Rensen, je zegt dat je wel een waarzegmachine wil, maar ik denk niet dat je geschikt bent om een waarzegmachine te herkennen en te erkennen.

Vertrouwen kun je niet winnen, hooguit verdienen

DELFT – Vandaag viel de PvdA verkliezingskrant in de bus. In die krant een kort stukje van de voorzitter van de PvdA, Peter Teeuwen. Peter sprak van het vetrouwen van de burger dat moet worden herwonnen. Welnu, beste Peter, vertrouwen kun je niet winnen, vertrouwen kun je hooguit verdienen. En het oorzaak ligt niet bij de “;populisten”;, de “;permanent verongelijkten”;of de “;beroepsdelinquenten”;, zoals Peter ons wil doen geloven. Zij zijn het die de vinger op de zere plek leggen, maar zij zijn niet de oorzaak van de zere plek. Anders gezegd, de populisten zijn de boodschappers. En de boodschap is dat de politiek verrot is, dat de democratie op is. Macht is kennelijk belangrijker dan transparantie en eerlijkheid. Daar gaat het mis. De arrogantie van de macht verwoord in een boodschap van onmacht ! De PvdA verdient hiermee nog minder vertrouwen.

Wat doet de gemeente met de inspraak ?

DELFT – In de stadskrant van Delft stond op 10 april een kort stukje over wat de gemeente met de inspraak doet. “;Van elke workshop wordt een verslag gemaakt”; (lees voor workshop ook : inspraakronde). Die kan men toegestuurd krijgen. Wat gebeurt er nog meer ? : &#039Op de algemene commissievergadering wegen de gemeenteraadsleden als het goed is de informatie van uw inspraak mee&#039. Wat er gebeurt als het niet goed is vertelt het verhaal niet. Inspraak is dus een vrijblijvend gedoe rondom een besluitvormingstraject. Het suggereert grote betrokkenheid van de gemeenteraadsleden, maar het is feitelijk een grote farce. Inspraak wordt zelfs tegen de insprekers gebruikt : &#039er is veel gebruik gemaakt van het inspreekrecht, dus de genomen beslissing is de juiste&#039. De burger wordt bij de neus genomen.

Vuilnisophaaldagen