Home » Bestemmingsplan

Kerk moet wijken voor nieuwbouw aan Arubastraat

De Gemeente wil op de plek van de RK kerk Maria Onbevlekte Ontvangenis aan de Arubastraat een nieuwbouwproject realiseren van 27 woningen, waaronder een 16-appartementenflat van 4-hoog. Hiertoe heeft ze een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd waartegen t/m 5 december a.s. zienswijzen kunnen worden ingebracht. De wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de functie momenteel " maatschappelijk" is en gewijzigd dient te worden in "wonen"

De Belangenvereniging heeft haar zienswijze overgebracht aan de gemeente. De hoofdpunten van deze zienswijze zijn :

  1. De belangenvereniging is akkoord met de wijziging van de functie "maatschappelijk" naar die van "wonen".
  2. De bouwhoogte voor het appartementengedeelte is te hoog. De Belangenvereniging pleit voor maximaal twee bouwlagen, of verplaatsen van de hoogbouw naar de zuidzijde. Verminderen van bouwhoogte levert tevens een verluchting van de parkeerdruk met zich mee.
  3. De Belangenvereniging wil graag uitleg over de "werkruimten" in het appartementen complex.
  4. De Belangenvereniging verzoekt u bij de realisatie extra parkeerplaatsen te creëren aan de Arubastraat.
  5. De belangenvereniging verzoekt om drie extra parkeerplaatsen te realiseren op het plangebied.

Voorbereidingsbesluit

Vandaag heeft de gemeente op het RIS een voorbereidingsbesluit gezet, met de opmerking dat dit behandeld zal worden in de raadsvergadering van gisteren. Wij hebben geen informatie of dat laatste inderdaad gebeurd is. Het voorbereidingsbesluit betreft het bedrijventerrein Noord (DSM). Het gebied waar dit voorbereidingsbesluit over gaat omvat ook het stuk van de Indische buurt ten westen van de Vrijebanselaan (de “scheg” in gemeente-jargon).

Een voorbereidingsbesluit is een besluit van de gemeente waarin zij aangeeft van plan te zijn het bestemmingsplan ter plaatste aan te passen, en daarbij gelijktijdig het vigerende bestemmingsplan buitenspel zet. We hebben dat gezien met de dagopvang aan de Surinamestraat. Het bestemmingsplan was hiervoor niet geschikt, maar met een voorbereidingsbesluit kon het allemaal wel ineens. Voor de bewoners van de scheg betekent dit dat zij minder mogelijkheden hebben om wijzigingen aan hun huis uit te voeren. Kortom, dit is wel een besluit waar zorgvuldig naar gekeken moet worden.

Saillant detail is dat vorig jaar ook al een voorbereidingsbesluit voor dit gebied is genomen. Omdat de gemeente in de tussentijd verzaakt heeft om te starten met een nieuw bestemmingsplan, moest er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen worden. Volgens ons is dat oneigenlijk gebruik van het instrument voorbereidingsbesluit. Het besluit zal gepubliceerd worden waarna bezwaar aangetekend kan worden. We houden u op de hoogte.

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

Het College in Delft werkt aan grotere bevoegdheid voor zichzelf. Het CDA en de belangenvereniging TU-Noord hebben hier een punt.

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

DELFT – Delftenaren hebben straks minder invloed op de komst van nieuwe gebouwen in hun buurt.

Dat is althans de vrees van oppositiepartij CDA en Belangenvereniging TU-Noord. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad namelijk voor om besluiten over bepaalde bouwprojecten voortaan over te laten aan het college.

Het gaat om de gevallen waarin een bouwplan wordt ingediend dat niet past in het vigerende bestemmingsplan. Nu is het beleid dat de gemeenteraad besluit of zo’n bouwplan wordt afgewezen of gehonoreerd. Het college stelt echter dat dit de werklast van de raad (onnodig) vergroot. Als het college de bevoegdheid geheel naar zichzelf toetrekt, scheelt het bovendien veel tijd en eventuele boetes bij overschrijding van wettelijke termijnen.

Belangenvereniging TU-Noord vreest dat, als het plan wordt aangenomen door de raad, de burger vaker dan nu onaangenaam verrast zal worden door bouwplannen waar hij niet over mag meepraten. Het college suggereert volgens de vereniging onterecht dat de voorgestelde werkwijze alleen voordelen biedt. “In werkelijkheid wordt de inspraak beperkt en de positie van de raad verzwakt”, aldus de vereniging.

Het college is het daar niet mee eens. “Alleen de bevoegdheid om direct nee te zeggen tegen een bouwplan wordt gedelegeerd aan het college”, stelt een woordvoerder. Als er echter geen redenen zijn het plan te weigeren, wordt het volgens hem gewoon voorgelegd aan de raad.

CDA-raadslid Sjaak Keuvelaar is daar niet zo zeker van. “Tot nu toe heeft wethouder Koning alleen een vage toezegging gedaan en wij willen dat dit vastgelegd wordt. Wij vinden het prima om het college de bevoegdheid te geven een bouwplan af te wijzen als het niet past. Over projecten die volgens het college wel mogen, moet de gemeenteraad echter de verantwoordelijkheid hebben, vinden we. Als wordt ingestemd met dàt voorstel hebben de raad en burger geen invloed meer. De vrees van TU-Noord is terecht.”

Bron : Algemeen Dagblad

nieuwe woningen Joristerrein

De gemeente heeft onderstaand besluit genomen op 23 april 2007. Dit is gedaan op basis van het bestemmingsplan Noordoost, dat nog helemaal niet is vastgesteld. Het vigerende bestemmingsplan is het plan Vrijenban uit 1986. Dit parkeren voor latere afhandeling (alfred)

Besluit hogere grenswaarde

Bestemmingsplan Noordoost het college heeft op 17 april 2007 een besluit hogere grenswaarde genomen voor diverse nieuw te bouwen woningen op het Sint Joristerrein en 4 appartementen aan de Koepoortplaats.

Bestemmingsplan Noordoost

DELFT – Het bestemmingsplan Noordoost, waar onder andere de Indische Buurt in valt, ligt al enkele weken ter inzage bij de gemeente. De Vereniging heeft vandaag haar zienswijze, bezwaar en enkele opmeringen overgebracht. Algemeen kan gesteld worden dat het plan er goed uitziet. De vereniging heeft enkele foutjes gevonden, en heeft vooral problemen met de argumentatie die de gemeente gebruikt, bijvoorbeeld ten aanzien van het weglaten van het stukje Indische Buurt tussen de Vrijenbanselaan en de Schie (De Scheg). Ook hebben we twijfels bij opmerkingen ten aanzien van het toekomstperspectief dat de gemeente het winkelcentrum aan de Ternatestraat toedicht (&#039matig toekomstperspectief&#039).

Bestemmingsplan

DELFT – Op 23 januari heeft het College van BenW het bestemmingsplan voor Delft-Noordoost vastgesteld. De Indische Buurt is onderdeel van dit bestemmingsplan. De gemeente heeft keurig het hele plan aan de vereniging toegezonden, waarvoor dank. Op dit besluit van het college geldt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen, bezwaren en eventueel beroep. het indien van zienswijzen moet voor 27 februari schriftelijk bij de gemeente. Het plan ligt ter inzage op het gemeentehuis. We zullen als Vereniging het hele plan doornemen en de bevindingen in ieder geval op deze plaats met u delen. Indien we het nodig achten, zullen we onze zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.

Voor uw informatie : een bestemmingsplan geeft op hoofdlijnen aan welke zaken binnen de buurt toegestaan worden en welke niet. Zo wordt er geregeld waar gewoond mag worden en waar gewerkt mag worden. Ook worden zaken als toegestane dakkapellen, tuinhuisjes e.d. hierin geregeld. Pikant detail is dat in het plan geregeld wordt dat er maximaal twee sexhuizen in de wijk gerealiseerd mogen worden. Nadere details volgen na bestudering.

Nieuw bestemmingsplan in de maak

DELFT – De gemeente werkt hard aan een nieuw bestemmingsplan. Dat is maar goed ook want het oude is al 20 jaar geleden gemaakt. A.s. dinsdag komt dit stuk, althans het voorontwerp daarvan, ter behandeling in de commissievergadering +duurzaamheid+. Deze vergadering is openbaar, en inspraak is mogelijk. Wel even opgeven bij de griffie. Op de site van de gemeente Delft (RIS) kunt u vinden waar u moet zijn. Hier staan ook de stukken (kies achtereenvolgens : commissies, duurzaamheid, 30 augustus. Onder agendapunt 9 staan de stukken).

We hebben het nog niet uit, maar ons viel al wel wat op. Zo wordt er rekening mee gehouden dat er twee sexhuizen in onze wijk mogen komen. Dat betekent dus bordelen en hoerenlopers in onze buurt. Daar gaan we uiteraard tegen optreden. Intussen lezen we nog verder en houden u op de hoogte.

Vuilnisophaaldagen