Home » Dossiers » Bomen en groen

Binnenkort start bomenkap

In een bericht van de gemeente is te lezen dat de aangekondigde bomenkap binnenkort start. Hieronder de tekst van dat bericht.

Het gaat vooral om populieren die in toenemende mate ouderdomsproblemen vertonen en die een risico vormen voor de omgeving. Op oudere leeftijd krijgen populieren veel dode en overbelaste takken. Die kunnen spontaan of bij storm afbreken en schade of gevaar veroorzaken.

Diverse plekken, gefaseerd
De kap vindt plaats op diverse locaties in de stad. Om een kaalslag te voorkomen, wordt de kap, ook per locatie, gefaseerd uitgevoerd. Voor de kap van deze bomen zijn vergunningen aangevraagd en gekregen. Bij de herplant is veelal gekozen voor meer duurzame boomsoorten en een grotere diversiteit.

Bomenwacht
Het onderhoudsprogramma is opgesteld op basis van de reguliere boominspecties. In opdracht van de gemeente inspecteert de Bomenwacht elke drie jaar alle bomen in Delft. Op basis daarvan wordt een onderhoudsplanning gemaakt. Bomen die extra aandacht nodig hebben, worden elk jaar geïnspecteerd.

Waar gebeurt het?
Op de volgende locaties worden bomen gekapt en herplant:

 • Aart van der Leeuwlaan 160-206: 4 platanen, 1 populier; herplant van 3 berken en 2 nader te bepalen bomen
 • Abtswoudseweg: 9 populieren; herplant van 6 christusdoorns
 • Baden Powelpad: 12 populieren; herplant van 10 essen, 8 berken en 6 elzen
 • Brasserskade: 17 populieren; herplant van 41 essen (inclusief eerder uitgevallen bomen)
 • V/d Kamlaan: 2 esdoorns; herplant van 1 sierkers en 1 lijsterbes
 • Oostpoortweg: 18 populieren; herplant van 10 amberbomen
 • Sandinoweg, naast kinderdagverblijf: 10 populieren, betreft dunning; geen herplant
 • Strauspad: 24 populieren; herplant van 19 fruitbomen
 • Veulenkamp: 3 platanen; herplant van 3 amberbomen
 • Vrijenbanselaan / Curaçaostraat, 30 populieren; herplant van 17 populieren en 25 esdoorns
 • Wilgenpad: 17 populieren; herplant van 17 populieren, 4 kersen en 1 eik.

Bomenplannen gemeente

Onlangs werd in het Algemeen dagblad aangekondigd dat de gemeente voornemens is om met name de populieren in Delft eens flink op de schop te nemen. In het artikel werd de Vrijenbanslaan met name genoemd. vandaar dat we even hebben nagevraagd wat precies de plannen zijn. Van de gemeente kreeg ik onderstaand antwoord terug.

 

M.u.v. de populieren langs de opritten van de Reineveldbrug staat er nog geen groot onderhoud gepland voor de Indische buurt. In de komende jaren zal het beperkte budget vooral worden gericht op het in beeld brengen en gefaseerd vervangen van de risicovolle populieren en het groot onderhoud van bosplantsoen in wijken als Voorhof en Buitenhof en Tanthof. In de Indische buurt komen deze beplantingssoorten weinig voor.

In 2015 zijn alle gemeentelijke bomen geïnspecteerd. Op dit moment zijn we bezig met het inlopen van het achterstallig snoeiwerk wat hieruit naar voren is gekomen. En het vervangen van de meest risicovolle populieren. De gemeentelijke bomen worden vanaf 2015 in een cyclus van 1x per 3 jaar geïnspecteerd. Op basis daarvan wordt steeds opnieuw bekeken welke onderhoudsmaatregelen en vervangingen noodzakelijk zijn.

In de Indische buurt worden in het komende plantseizoen wel een aantal bomen herplant die in de afgelopen jaren zijn dood gegaan maar niet zijn herplant (achterstallige inboet). Deze zijn aangegeven op bijgaande tekening.

Achterstallig bomen-onderhoud Indische Buurt

Achterstallig bomen-onderhoud Indische Buurt

De groene stroken geven de gebieden aan waar de gemeente binnenkort achterstallig onderhoud aan de bomen gaat uitvoeren.

Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

De gemeente is al enkele jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor de Delftse Hout op te stellen. Door wat gedoe rondom Xotus is er een jaar vertraging opgetreden. In de ontwerpfase is intensief gesproken met het platform “Delftse Hout”, waarin ook de Vereniging Onze Indische Buurt vertegenwoordigd is. Afgelopen dinsdag was er een presentatie van het bestemmingsplan aan het platform. Er waren enkele vragen ter verduidelijking. Er was echter één onderdeel waar het platform zich niet in kon vinden. Dat betrof het toestaan van horeca op het strand van de Grote Plas. Nu staat er een kiosk die aan vervanging toe is. Het platform is indertijd akkoord gegaan met vervanging; de gemeente wil echter toestaan dat er een horecagelegenheid komt met twee verdiepingen (9 meter hoog) en een oppervlakte van 300 vierkante meter. Dat is veel groter dan Knus en het Rieten Dak samen.

Om dit rendabel te maken zullen er veel en grote feesten gegeven moeten worden, ook ’s avonds en ’s nachts. Daarmee gaat het de doelstelling, namelijk het faciliteren van de dagrecreatie, ver voorbij. Er zal veel meer autoverkeer komen, met mogelijk overlast door dronken bezoekers, en de natuurwaarde zal danig verstoord worden, door nachtelijk geluid.

De gemeente kan van de vereniging haar zienswijze tegemoet zien.De zienswijze termijn loopt van 22 november tot 2 januari. Op 18 december, zeg maar de dag van het begin van het kerstreces, heeft de gemeente bedacht om een inloopavond te organiseren in de Papaver.

Het plan is te vinden op de site van de gemeente.

50 jaar Vogelwacht Delft e.o.

Voor iedereen die de Delftse Hout als zijn achtertuin ziet of de verder gelegen natuurgebieden bezoekt, het volgende bericht van de Vogelwacht Delft.

De natuur werd vanouds gezien als stortplek en als ruif. Lucht, bodem en water verslechterde in snel tempo. De woonomgeving ging achteruit en veel vogelsoorten verdwenen geheel of met tientallen procenten. Akker- en weidevogels het snelst. Anno nu is dat nog steeds niet op het oude niveau. Maar we weten wel wat de oorzaken zijn. Het draagvlak voor “vogels als onze buren” groeit. De flora- en Faunawet helpt daarbij. Langzaam maar zeker willen bouwers ook aan vogels denken en is biodiversiteit ook politiek op de kaart gezet. Zelfs in de landbouw en veeteelt proberen sommige boeren wat ruimte en mogelijkheden te scheppen voor vogels.
Het is 6 oktober 1962 als enkele actieve vogelaars gaan samenwerken. Een eenvoudig vogelasiel bij hen thuis is een van de eerste activiteiten.
De vereniging groeide en er ontstonden activiteiten om kennis en kunde te vergroten. Excursies, lezingen, inventarisaties, nestkasten beheer, nog weer later cursussen. Alles om deze hobby te ondersteunen. Maar ook alles om vogels in Delft en omstreken te ondersteunen.
We zijn er nog lang niet. Zoals het was, zal het nooit meer worden, maar zoals het wordt zal het nooit meer zijn. Daar bouwen we aan.
50 Jaar Vogelwacht geeft een reden om even stil te staan bij alle activiteiten die geweest zijn en nog moeten komen.

Op zaterdag 6 oktober 2012 om 10.00 uur zal wethouder Brandligt deze jubileumdag openen in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 Delft. Daarbij zal hem een cadeau voor de gemeente Delft worden overhandigd. Daarna zal Vogelbescherming Nederland het woord krijgen.

Belangstellenden kunnen op deze dag de tentoonstelling Uilen bezoeken of een korte excursie meemaken. Ook voor kinderen zijn er activiteiten zoals een korte inleiding “vogelen”, nestkast bouwen, uilenballen pluizen en korte excursies.
Tot slot is er voor iedereen met interesse voor vogels een blijvende herinnering aan 50 jaar vogelen in Delft en omstreken

Eerste Nationale Vogelweek 12 – 18 mei

De Vogelwacht Delft laat via een persbericht het volgende weten.

Persbericht

Eerste Nationale Vogelweek 12 – 18 mei Vogelwacht Delft e.o. doet mee!

De lente is de mooiste tijd om vogels te beleven. Vogels zijn overal en vogels kijken is voor iedereen. In het bos, aan zee, op het platteland en ook in je eigen achtertuin kun je ze zien en horen. Om meer mensen kennis te laten maken met natuur en vogels, organiseren Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland samen met vogelwerkgroepen van 12 t/m 18 mei 2012 de allereerste Nationale Vogelweek.

Iedereen kan met ervaren excursieleiders zelf ontdekken hoe rijk onze natuur is aan vogels, en hoe belangrijk het is de natuur en de vogels te beschermen. Te voet of op de fiets. De excursies zijn gratis en geschikt voor iedereen. Dus of je nu voor het eerst kennis wil maken met vogels kijken of een ervaren vogelaar bent, je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Nationale Vogelweek.
Vogelwacht Delft e.o. organiseert op 12 mei de vogelexcursie: Rondje Ackerdijk (fiets-/wandelexcursie )
Een tocht met veel verrassingen, zoals een wandeling over het oude landgoed "Heerlijkheid de Tempel". De tocht voert je mee over weggetjes waar je zelf makkelijk aan voorbij fietst, maar waar veel te beleven is. Deze tocht is een aanrader voor wie dit gebied wil leren kennen en blijft interessant voor wie er al eerder geweest is. Grote kans om eindelijk het verschil tussen het geluid van de sprinkhaanrietzanger en dat van de snor te horen. Maar nu verklappen we misschien al te veel.
Start vanaf het Luchtvaarttechniekgebouw (hoek Rotterdamseweg/Kluyverweg)
Opgeven op donderdag 10 mei tussen 19:00 en 21:00 uur bij Bertus Laros (015) 214 0836. of via de website www.vogelweek.nl. Hier vind je ook een compleet overzicht van alle activiteiten in de regio.

Platform Delftse Hout

Op 2 november j.l. is er weer een bijeenkomst van het platform Delftse Hout geweest. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.

Waterkwaliteit
Er is zomer een probleem met blauwalgen in de grote plas. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. De conclusie is dat er een sterke piek in het aantal blauwalgen is welke veroorzaakt wordt door een teveel aan voedingststoffen (nutiënten). Deze nutriënten zijn afkomstig van vallende bladeren, ganzenpoep, hondenpoep, en lokaas van vissers. Echter de belangrijkste veroorzaker is een bacterie op de bodem die onder bepaalde omstandigheden een piek in de hoeveelheid nutriënten.

Op dit moment worden de maatregelen doorgerekend, getoetst op haalbaarheid en zal het advies worden voorgelegd aan de bestuurders.

Onderzoek bereikbaarheid Delftse Hout
Op basis van het onderzoek dat Goudappel Coffeng heeft uitgevoerd, heeft het bureau een maatregelenpakket voorgesteld. In de bijlage die hierbij is gevoegd, zijn die maatregelen kort benoemd. De hele rapportage is in te zien bij NMC De Papaver (informeren bij de receptie).

Procedure Bestemmingsplan
Half november wordt het ontwerpbestemmingsplan besproken in B&W. Daarna ziet het proces er als volgt uit:

maandag 29 november 19.00 uur (tot 20.30 u): bespreking Bestemmingsplan met platform Delftse Hout in De Papaver
dinsdag 7 december: bestemmingsplan ter inzage (t/m 17 januari)
maandag 10 januari 2011 van 18.00 tot 20.00 uur: formele inspraakavond in De Papaver

Werkgroep belevingspad
Sinds kort is het Groenfonds Haaglanden ingesteld.Delft heeft subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een belevingspad in de Delftse Hout. Hiermee hopen we ideeën die al langer leven in het gebied tot realisatie te kunnen brengen.We willen hiervoor een werkgroep instellen die (voorlopig) ca 4 keer bijeen komt bij De Papaver. Wie belangstelling heeft om in deze werkgroep deel te nemen kan zich bij mij aanmelden.

Vogels in de buurt

Op de jaarvergadering van de vereniging zijn vragen gesteld over de overlast die de kauwen geven. Het aantal kauwen en het feit dat ze andere (kleinere) vogels verdringen, bleken punten van zorg.

De vereniging heeft een aantal leden bereid gevonden om dit probleem nader te analyseren. Deze werkgroep heeft in overleg met de Vogelwacht Delft en de stadsecoloog van de gemeente een aanpak opgesteld om het probleem met cijfers te onderbouwen en om de vogeldiversiteit en het aantal broedparen van tuinvogels te vermeerderen.

Als uitgangspunt wordt een 0-meting gedaan. Deze 0-meting wordt vastgesteld op basis van een enquête onder de buurtbewoners waarin gevraagd wordt naar de gesignaleerde broedparen in 2009 en de resultaten van de nationale tuinvogeltelling op 23 en 24 januari 2010 (buurtbewoners worden nog uitgenodigd hieraan mee te doen).

Buurtbewoners kunnen o.a. tegen gereduceerd tarief nestkasten bestellen en inschrijven voor een individueel advies voor een vogelvriendelijke tuin. De pilot ziet er als volgt uit:

 1. In januari 2010 enquête onder buurtbewoners ( aantal nestparen, behoefte aan tuinadvies, behoefte aan nestkast, wil meedoen aan nationale tuinvogeltelliing);
 2. In januari 2010 gelijk met de enquête een aanvraagkaart voor een gratis boekje mbt vogelvriendelijk tuinieren uitreiken;
 3. Op 23 en 24 jan 2010 is de nationale tuinvogeltellingdag ( gedurende een half uur tellen welke vogels in de tuin), buurtbewoners die willen particperen krijgen verdere informatie hierover via de mail;
 4. In februari is er een presentatie in Papaver over stadsvogels en vogelvriendelijk tuinieren;
 5. In februari of maart worden de nestkasten uitgeleverd, er zijn verschillende soorten nestkasten beschikbaar (stadsecoloog en vogelwacht bepalen welke kast waar komt, omdat er voor bepaalde vogels specifieke omstandigheden noodzakelijk zijn);
 6. In februari/maart/april individueel tuinadvies ;
 7. Gedurende het jaar registratie van nestparen en vogelsoorten;
 8. In januari 2011 evaluatie.

Een aanpak voor het grote aantallen kauwen is hier niet in meegenomen, tijdens de loop van de pilot zal specifieker het aantal kauwen broedparen worden geïnventariseerd. Mocht dit dermate groot zijn en de kauwen een bedreiging lijken te vormen voor de populatie van kleine zangvogels, dan zal een wijkbrede offerte aangevraagd worden voor het plaatsen van kappen op de schoorstenen. Mogelijk kan hier vanuit de gemeente in bijgedragen worden. Maar dat is nu nog prematuur.

Kaalslag aan de Broekmolensloot

IJsvogeltje langs de broekmolenslootHet Mondriaancollege gaat nieuwbouw plegen op het terrein langs de Vrijenbanseweg. Hiervoor moeten kennelijk nogal wat bomen het veld ruimen. Enkele weken geleden heeft de eerste ontbossing plaatsgevonden. De bewoners, die aan de voorzijde van hun huis alleen het asfalt van de Vrijenbanseweg kunnen bewonderen, zagen hun eigen stukje natuur gekapt worden. Sindsdien is er overleg met Mondriaan. Ondanks schriftelijke toezegging is er vandaag alsnog een zomereik gekapt. Er is toegezegd dat er weer groen voor terugkomt, maar of de ijsvogeltjes weer terugkomen is nog maar de vraag.

Gebiedsvisie Delftse Hout

Detailkaart uit de gebiedsvisie Delftse HoutDe gemeente heeft een gebiedsvisie op de Delftse Hout opgesteld. De Delfste Hout is een belangrijk recreatiegebied voor heel Delft, en zeker voor de Indische Buurt. Veel bewoners komen wekelijks in de Delftse Hout. De gebiedsvisie is zeker een interessant stuk. Hieronder een passage. Het hele document is te vinden via deze link. De visie ligt tot 14 juli ter inzage. In deze periode is inspraak mogelijk. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Hiervoor is een inspraakavond gepland. Deze vindt plaats op donderdag 10 juli 2008, van 19.00 tot 21.00 uur bij de Papaver, Korftlaan 6 in de Delftse Hout.

De visie kent een aantal aantrekkelijke punten. Het idee is bijvoorbeeld dat de toegang vanuit Delft beter wordt. In de visie wil de gemeente de A13 hiervoor (deels) ondergronds wordt.

In het kaartje hierboven is te zien dat de grote plas uitgebreid wordt met een aantal watergangen zodat er eilanden ontstaan. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om er met een bootje op uit te gaan. Nadeel is dan dat de grote grasvelden verdwijnen.

Verder is het gehalte aan landinrichtingstaal en jargon behoorlijk groot. De gebiedsvisie betreft de gehele Delftse Hout, dus niet alleen het stukje dat is weergegeven in de kaartje.

….
Er is een aantal overwegingen om het raamwerk te enten op de landschappelijke ondergrond. Door aan te sluiten op de landschappelijke ondergrond ontstaan mogelijkheden om de cultuur istorische onderlegger een hernieuwde zeggingskracht, een vernieuwde betekenis te geven. Daarmee kan de authenticiteit van dit gebied als onderscheidend kenmerk aan kracht winnen. Door aan te sluiten op de landschappelijke ondergrond ontstaan er mogelijkheden om stad en land, Delft en Delftse Hout sterker met elkaar te zwaluwstaarten.

gebiedsvisie Delftse Hout

Bomenverordening

De gemeente heeft besloten om het bomenbeleid aan te scherpen, en objectief te maken. dat is een goed ontwikkeling. Er mist alleen nog een extra passage over herplantingsplicht, een onderwerp dat de laatste regelmatig is de politiek is genoemd. Hopelijk wordt ook die verplichting aangescherpt, of beter : gehandhaafd, want de herplantingsplicht bestaat al.

Bomenverordening

De gemeente Delft heeft een nieuwe bomenverordening. Nieuw is dat voor het kappen van bomen in plaats van een ‘Ja, mits’ voortaan een “Nee, tenzij”-beleid geldt. De beoordeling van de aanvraag van een kapvergunning gebeurt objectief op basis van een puntensysteem. Bij een aanvraag volgt een inventarisatie van weigeringspunten (natuur- en milieuwaarde, ecologische waarde, stadschoon en landschappelijke waarde, monumentale waarde en waarde voor leeftbaarheid en recreatie) en verleningspunten (in geval van schade, ouderdom, ziekte, overlast of als noodzaak voor de realisatie van bouwwerken). Een van de belangrijke doelstellingen van de gemeente is het streven naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met voldoende en kwalitatief goed openbaar groen, waaronder ook bomen. Het College van B&W legt de bomenverordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bron : berichten B&W Delft

Vuilnisophaaldagen