Home » Dossiers » Dagopvang

Dagopvang aan Surinamestraat sluit de deuren

Op 7 april jl. is tijdens het reguliere beheerplatform door de gemeente en door Perspektief medegedeeld dat de dagopvang aan de Surinamestraat 1 gaat sluiten. Dat gaat in op 2 mei aanstaande.

Het bleek dat het aantal bezoekers drastisch terug liep. De oorzaak hiervan is dat er steeds minder daklozen in Delft zijn. De instroom van daklozen is lager, maar door succesvolle begeleiding van de cliƫnten naar een terugkeer in de maatschappij is, de uitstroom juist toegenomen. Dubbele winst.

De overlast van de daklozen is sinds de opening van de dagopvang in 2008, steeds verder teruggelopen. Dat is mede te danken aan het beheerplatform waarin de belangenvereniging Onze Indische Buurt, samen met politie, gemeente en Perspektief, de overlast besprak en het beheerplan vast stelde. Perspektief had de rol van uitvoerder en handhaver van de regels, en deed dat met verve. Aanvankelijk kwam het beheerplatform maandelijks bij elkaar. Door de teruglopende overlast werd die frequentie steeds lager tot twee keer per jaar.

Voor de buurt betekent dit dat beheerplatform wordt opgeheven, en de voorzieningen die indertijd zijn genomen, zoals de APV met betrekking van het nuttigen van alcohol langs de Oostsingel weer wordt ingetrokken.

Weekendopenstelling Dagopvang

Ondanks de langdurige stilte op deze site, gaan een aantal zaken gewoon door. Deelname aan het beheerplatform voor de dagopvang aan de Surinamestraat 1 is een van die zaken. De vereniging wordt in het beheerplatform vertegenwoordigd door Alfred Pellemans. deelnemers in het beheerplatform zijn diverse bewoners, de bedrijven aan de Surinamestraat, de gemeente, de politie (wijkagent) en PerspeKtief.

De vaste agenda van het beheerplatform is het bespreken van de incidenten die zich in de wijk met betrekking tot de cliënten van de dagopvang hebben voor gedaan. Aanvankelijk was de lijst met incidenten lang en was er veel te bespreken. Bij incidenten werden de cliënten daarop aangesproken, en volgende vaak een sanctie, zoals het ontzeggen van toegang tot de dagopvang gedurende een bepaalde periode. PerspeKtief doet dat consequent. Het gevolg is dat de cliënten zich steeds bewuster worden van hun rol, en de gevolgen van hun gedrag. Momenteel worden er per half jaar twee incidenten gemeld. Dat is een mooi resultaat.

In het beheerplatform komen ook zaken aan de orde als opening tijdens vorstperiodes. Het beleid is dat indien de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) besluiten om de dagopvang open te houden, dat Delft dan meegaat.

Het openstellen van de dagopvang tijdens de feestdagen, is inmiddels ook al jaren gebruikelijk.

Afgelopen maanden heeft het beheerplatform zich gebogen over de vraag of de dagopvang standaard in het weekend de deuren mag openen. Na rijp beraad heeft het beheerplatform daarmee ingestemd. Onlangs bent u hierover geïnformeerd via een pamflet van PerspeKtief, of via de media.

Wat wordt bedoeld met incidenten (zoals genoemd in het beheerplan) :

  • hangen/slapen;
  • gillen/schreeuwen;
  • alcohol drinken;
  • drugsgebruik/dealen;
  • wildplassen/poepen;
  • intimiderend gedrag.

Incidenten kunt u melden bij PerspeKtief en de politie. Voor noodsituaties 112 bellen.

  • Vragen en klachten die direct te maken hebben met bezoekers van het Dienstencentrum kunnen door bewoners van het beheergebied en bedrijven uit het beheergebied 24 uur per dag gemeld worden bij het telefonisch meldpunt van het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum houdt een registratie van meldingen bij.
  • Noodsituaties kunnen worden gemeld via het alarmnummer van de politie (112). Overige meldingen met betrekking tot delicten en overlast kunnen worden gemeld op het politiebureau, of via het algemene nummer van de politie (0900-8844). De meldkamer van de politie wordt geïnstrueerd op welke manier gereageerd moet worden op meldingen uit het beheergebied. De politie houdt voor het beheergebied Surinamestraat e.o. een registratie bij van meldingen en ondernomen acties.
  • Overlast in de openbare ruimte (schoon en heel) kan worden gemeld bij Infopunt Stadsbeheer van de Gemeente Delft (14015) en voor de Gemeente Rijswijk bij het Meldpunt Openbare Ruimte ( 14070). Een registratie wordt bijgehouden en is per kwartaal beschikbaar voor het beheerplatform. De Gemeente Delft benoemt de Surinamestraat tot meetpunt 'schoon en heel' en meet hier eens per 6 weken de stand van zaken m.b.t. 'schoon en heel'.

Nieuw beheerplan vastgesteld

Sinds enige tijd is rondom de dagopvang voor daklozen een beheerplatform actief waarin bewoners, de bedrijven, de gemeente, Perspektief en de politie samenwerken aan de beheersbaarheid van de omgeving. De samenwerking in het platform is erg goed. Er is sinds de opening van de dagopvang verhoogd toezicht geweest door politie, de gemeente en PerspeKtief. Het geheel van maatregelen werkt goed. De overlast is klein, en de verwachte problematiek is gelukkig van een heel andere orde dan aan de oude locatie aan de Oostsingel. PerpeKtief heeft ook heel duidelijke sancties bij overtreding van de huisregels. De cli nten van de dagopvang proberen zich goed goed mogelijk aan de regels te houden.

Onlangs is een nieuw beheerplan vastgesteld dat eigenlijk maar minimaal gewijzigd is. Het doel van het beheerplatform is om het toezicht tot normale proporties terug te brengen, en liefst op te nemen in het regulier toezicht. Zo is het ook verwoord in het nieuwe beheerplan. Mocht er onverhoopt toch aanleiding toe zijn, dan wordt het toezicht weer verhoogd.

Wat dat betreft verdienen de daklozen een pluim voor hun gedrag en activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld de tramhalte aan de Vrijebanseweg keurig schoongehouden.

Verruimde openingstijden dagopvang

Gezien de koude die heel Nederland in haar greep heeft, zal de dagopvang de komende twee weken verruimde openingstijden hanteren. Zie onderstaand persbericht.

De komende twee weken geldt een winterregeling voor dak- en thuislozen uit de regio Delft, Westland en Oostland. De regeling houdt in dat de openingstijden van de dagopvang op doordeweekse dagen verruimd zijn. Op zaterdag en zondag gaat de dagopvang extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat men daar terecht kan om op te warmen en te lunchen. Bij de nachtopvang zijn door stichting PerspeKtief extra bedden geplaatst. Ook wordt extra personeel ingezet voor de nachtopvang.

Vanwege het aanhoudende koude winterweer biedt de nachtopvang van stichting PerspeKtief op dit moment aan twee keer zoveel mensen als normaal een slaapplaats in de nachtopvang aan Spoorsingel 7 in Delft. Waar er normaal tien mensen gebruik maken van de nachtopvang zijn dat er nu gemiddeld twintig. Om die reden wordt daar de komende twee weken extra personeel ingezet. De nachtopvang is zeven dagen per week open van 18.30 uur tot 9.00 uur.

Om 11 uur ’s morgens, van maandag tot en met vrijdag, is normaal gesproken de dagopvang aan Surinamestraat 1 in Delft open. Vanwege de winterregeling kunnen mensen de komende twee weken vanaf 9 uur € s morgens al terecht bij de dagopvang. De dagopvang sluit om 18.30 uur.
Tijdens de winterregeling gaat de dagopvang in het weekend ook extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat dak- en thuislozen terecht kunnen om op te warmen en iets te eten.

Pappen, nathouden en romantiseren

Op de website van Politiek Delft wordt melding gemaakt van een geslaagde barbecue voor dak- en thuislozen in de Delftse Hout. Aan het eind van de BBQ komt de de organisatie tot het lumineuze idee om dit voor eeuwig in stand te houden door de suggestie te doen om een slaapplek voor de daklozen in de Delftse Hout op te richten. Er wordt meteen een gironummer aan gekoppeld voor donaties.

Dit geeft aan dat nog steeds niet iedereen in de gaten heeft dat pappen en nathouden geen oplossing biedt. Deze aanpak, die aan de Oostsingel heeft aangetoond dat dat niet werkt, is aan de Surinamestraat verlaten. Hier wordt bewezen dat met het opleggen van algemene normen aan daklozen, een werkbare situatie is ontstaan.

De slaapplekken in de Delftse Hout voor de dak- en thuishebbers staan op de camping aldaar. Voor de dak- en thuislozen mogen geen uitzonderingen worden gemaakt: zij leven in dezelfde samenleving en dienen zich daar ook naar te gedragen. Doel van dak- en thuislozen opvang moet erop gericht zijn om hen weer een normale rol in de samenleving te bieden; niet om een uitzonderingspositie te creëren of te in stand te houden.

HET MOTTO: SAMEN STADGENOOT 26 Juni was er weer een gezellige barbeque georganiseerd voor de dak en thuislozen en belangstellenden, in het Delftse Hout. De barbeque werd mede mogelijk gemaakt in het kader van de WMO, gesubsidieerd door de gemeente Delft en Fonds 1818. Hans van Bemmel en alle hulpkrachten hadden zich weer ingespannen om deze barbeque tot een geslaagd feest te maken. De dak en thuislozen van Delft waren in grote getalen gekomen en genoten van het lekkere eten en de prachtige dag.
(meer…)

Opnieuw brand in de dagopvang

Er heeft gisteravond voor de tweede keer brand gewoed in het pand van de dagopvang aan de Surinamestraat. Dat is een trieste gebeurtenis. In onderstaand artikel wordt fijntjes een link gelegd met emoties uit de buurt. Deze brand heeft daar evenwel niets mee te maken. De vereniging is juist erg tevreden met de wijze waarop de nieuwe leiding van de dagopvang de cliënten aanstuurt.

Brand in daklozenopvang Delft

DELFT – Een opvangcentrum voor daklozen en verslaafden in Delft is woensdagavond ernstig beschadigd door brand.

Het vuur op de eerste verdieping was snel onder controle, maar de averij is zodanig dat de opvang voorlopig dicht zal blijven.

“Omdat we er moeilijk bij konden, hebben we delen uit de gevel gebroken en het dak opengemaakt”, lichtte een woordvoerder van de brandweer toe.

Het opvangcentrum op de hoek van de Haagweg en de Surinamestraat is impopulair in de buurt. Omwonenden en ondernemers stapten onlangs nog naar de rechter om het pand gesloten te krijgen. Tevergeefs: de Haagse rechtbank oordeelde in maart dat de gemeente genoeg maatregelen heeft genomen tegen eventuele overlast.

In het opvangcentrum was tijdens de brand niemand aanwezig. Over de oorzaak kon de woordvoerder nog niets zeggen. (ANP)

Bron : Algemeen dagblad

Verslag rechtszaak dagopvang

Vandaag heeft de beroepszaak gediend tegen het besluit van de gemeente Delft omtrent de verplaatsing van de dagopvang, en het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan. Het is lastig om als belanghebbende partij een objectief verslag hiervan te geven. Tijdens de zitting toonden de rechters zich kritisch naar de gemeente. De woordvoerdster van de gemeente had regelmatig geen antwoord, of gaf een antwoord dat ter plaatse met stukken weerlegd kon worden. De dossierkennis van de gemeente was niet optimaal. We zijn vol hoop op een goede uitslag. De uitslag komt op 18 maart, of zoveel eerder als de rechtbank eerder haar oordeel gereed heeft.

Toch nog rechtszaak over daklozenopvang

Uit : Algemeen Dagblad

Toch nog rechtszaak over daklozenopvang

LEX DE JONGE DELFT – Van overlast mag sinds de vestiging dan nauwelijks sprake zijn, de daklozenopvang aan de Surinamestraat blijft onderwerp van juridische strijd.

Maandag 2 februari staan de Belangenvereniging Onze Indische Buurt en de Stichting Bedrijven Vrijenban tegenover de gemeente voor de rechter.

Inzet is de locatiekeuze van de daklozenopvang. De eisers houden vol dat de gemeente de Surinamestraat destijds ten onrechte heeft aangewezen als de nieuwe plek voor daklozen. € En daar doet het feit dat het in de buurt redelijk rustig is, niets aan af, € € zegt voorzitter Frans Vrins van Onze Indische Buurt. Ook ondernemer Frans van der Lee van de Stichting Bedrijven Vrijenban huldigt dit standpunt. € Of we nog steeds vinden dat de opvang weg moet? In principe wel ja. € €

De rechtszaak komt niet uit de lucht vallen. Het gaat om een zogenaamde bodemprocedure die al jaren geleden is ingezet. Sindsdien zijn er al vele rechtszaken gevoerd. De gemeente verloor er verschillende, maar wist de problemen met de vestiging uiteindelijk te voorkomen door de autohifi-zaak naast de opvang voor 175.000 euro € af te kopen € .

Volgens de eisers zou de Surinamestraat als locatie in een eerder stadium als ongeschikt zijn afgevoerd. Zo eiste de gemeente eerst dat de opvang niet verder dan 500 meter van het centrum mocht liggen. Later werd dat een kilometer. Weer later stelde ze dat er niet op een paar meter gekeken zou worden.

Omdat de Surinamestraat zeker 1370 meter van het centrum ligt, zou deze allang van de lijst moeten zijn afgevoerd.

Vervolg “Gemeente blundert in dagopvang”

De Belangenvereniging Onze Indische Buurt heeft in 2007 samen met de bedrijven van de Stichting Vrijenban beroep aangetekend tegen de gemeente. Dit beroep ging over het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen en om een bouwvergunning af te geven voor de verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat. De rechtszaak hierover diende op 19 juni 2007. Toen bleek dat de gemeente ernstig had geblunderd door een termijn, die door de provincie was afgegeven, te laten verlopen. De gemeente is door de rechter in het ongelijk gesteld. Hierdoor is de in de zitting het beroep niet inhoudelijk behandeld. Maar het beroep is ook niet ingetrokken. Op 2 februari aanstaande dient dit opnieuw. Het is een beroep tegen de handelswijze van de gemeente, die in de ogen van de vereniging naar willekeur heeft gehandeld. Het is daarmee een principi le zaak geworden, want willekeur past niet bij behoorlijk bestuur.

De vereniging is verheugd dat de dagopvang weinig problemen oplevert. Daarmee is een van de eerste doelstellingen van de vereniging “geen overlast drugsverslaafden” uit 2005 gerealiseerd. Dat is alleen gelukt door voldoende druk op de dagopvang en de gemeente te geven. En het kan zo weer afglijden indien de druk wordt weggehaald. Perspektief is hiervan ook doordrongen en is blij dat door deze druk er een sfeer is ontstaan waarin het beleid van pappen en nathouden omgedraaid kan worden naar constructieve zorg.

En dat staat los van het feit dat de gemeente behoorlijk dient te besturen. Als de rechter de gemeente daar ook nog eens op wijst…

zie ook : gemeente blundert….

College zoekt ruzie

Het college vliegt weer eens uit de bocht. Het lukt ze niet om te communiceren op een manier die recht doet aan de situatie. De buurt had alle recht om zich zorgen te maken over de komst van de dagopvang. De ervaringen aan de oude opvang hebben dat wel bewezen. Juist door de zorgen die de buurt had, en heeft, zijn er maatregelen genomen waardoor bij de bezoekers van de dagopvang nu duidelijk is geworden dat ook zij zich moeten gedragen naar de normen van de maatschappij. Dit zou nooit gebeurd zijn indien de buurt niet tegen de komst van de dagopvang had geageerd. Het paniekvoetbal dat het college een jaar geleden speelde, wel schutting of geen schutting, wel of geen verkeersmaatregelen, zwijggeld van 170.000 euro aan een bedrijf, laten zien dat de gemeente zelf geen vertrouwen had in de goede afloop. Het is wel makkelijk om achteraf op basis van nieuwe kennis te zeggen dat oude besluiten goed of slecht waren. Begin februari dient de rechtszaak tegen het besluit van de gemeente Delft uit 2005, dat aangespannen is door bewoners en bedrijven uit de buurt. Dan zal blijken of de gemeente een welafgewogen besluit heeft genomen.

B en w: Vrees voor hinder van opvang was onterecht

DELFT – Het gaat goed met de tien maanden geleden geopende dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat in Delft.
De vrees van omwonenden dat deze groep voor veel overlast zou gaan zorgen, blijkt voor niets te zijn geweest.

Dit is op te maken uit de kwartaalrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is verstuurd aan de gemeenteraad. B en w noemen het aantal incidenten ‘zeer laag’. De nota loopt tot oktober, maar ook nadien bleef het rustig, verzekert co rdinator Mustapha Boufassil. “Er heeft geen enkel incident meer plaatsgehad,” zegt hij. “Ook van de politie hebben we geen klachten ontvangen. We hopen dit zo te houden.”

De opvang ging op 19 maart open in een speciaal voor dit doel verbouwd pand. Een groep van bijna tweehonderd verslaafden (alcohol, drugs) en dak- en thuislozen kan hier overdag terecht. Van tevoren ontstond hierover veel onrust onder zowel de omwonenden als de ondernemers in dit gebied. Sommigen probeerden – vergeefs – via juridische procedures de opvang tegen te houden. Al na enkele maanden werd duidelijk dat zich nauwelijks problemen voordeden. In die situatie is geen verandering gekomen, schrijft althans het college. Een en ander is al aanleiding geweest om in de omgeving het toezicht – dat aanvankelijk erg streng was – te versoepelen.

Om de bezoekers van het centrum iets om handen te geven, worden allerlei activiteiten georganiseerd, vertelt co rdinator Boufassil. Zo is het al mogelijk voor de daklozen en verslaafden om, onder toezicht van een instructeur, aan fitness te doen. “Dat we van de bezoekers de vraag krijgen om dit voor hen te verzorgen, is een goed teken,” aldus Boufassil. Uit de stukken van het college blijkt verder dat de bezoekers zich bezighouden of hebben beziggehouden met ‘het maken en verkopen van sieraden, keuken- en schoonmaakwerkzaamheden en het opknappen van het jongerenpension aan de Van Leeuwenhoeksingel’. “Iedere dag zorgen we voor weer andere activiteiten,” vertelt Boufassil. Zijn bedoeling is dat het programma nog wordt uitgebreid.

Bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen