Home » Dossiers » Dagopvang (Page 2)

Enquête in Indische Buurt

In de maand januari zal onder de bewoners van de Indische Buurt en van het deel van Rijswijk een enquête worden gehouden. De enquête is een onderdeel van de beheersmaatregelen die genomen zijn om de dagopvang te laten landen in de buurt. Met de enquête wil het beheerplatform inzicht krijgen in hoe de bewoners de dagopvang ervaren. Enkele jaren geleden is een soortgelijke enquête gehouden. Door de resultaten van toen te vergelijken met die van nu, wordt inzicht verkregen in de verandering. Naast de enquête wordt ook gekeken naar harde cijfers, onder andere het aantal incidenten dat is voorgekomen. De uitkomst van de gehele meting wordt gebruikt om de beheersmaatregelen te beoordelen en zo nodig bij te stellen.

De enquête zal telefonisch worden uitgevoerd. Dat betekent dat u overdag of ’s avonds gebeld kunt worden. Deelname aan de enquête is uiteraard niet verplicht. Wij verzoeken u echter om wel mee te werken indien u gebeld wordt.

Nieuwe nachtopvang daklozen in Delft

bron : RTV West

DELFT – Er komt een nieuwe nachtopvang en sociaal pension voor daklozen. Woningcorporatie Woonbron Delft heeft hiervoor een pand aangekocht aan de Spoorsingel.

Het komende halfjaar wordt het gebouw verbouwd, waarna er zo’n 35 daklozen opgevangen kunnen worden. Er komen tien nachtopvang- en vierentwintig sociaal pensionplaatsen. Stichting Perspektief, die daklozen helpt, gaat de ruimte huren.

De opvang biedt een veilige slaapplaats, een douche en de mogelijkheid om bijvoorbeeld kleding te wassen.

Klik op de audiolink voor het verslag van Omroep West

WOB verzoek

De gemeente heeft onlangs gereageerd op ons WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek om inzage te krijgen in de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn tussen de gemeente Delft en Auto HiFi. Dat verzoek is ingewilligd. De vereniging bezit nu de vaststellingsovereenkomst tussen Auto HiFi en de Gemeente Delft.

Er blijkt alleen een afspraak gemaakt te zijn met Auto HiFi en niet met de eigenaar van het pand, althans daarvan blijkt niets uit de stukken die ons zijn toegestuurd en waar we wel om gevraagd hebben.

Saillant detail is dat Auto HiFi zich contractueel verplicht als medeondertekenaar van het opheffingsverzoek voor de voorlopige voorziening op te treden. Voor geld is veel te koop.

In het contract staat dat de gemeente de kosten, die het wilde maken voor het (her-)inrichten van de omgeving, volledig zal overmaken aan Auto HiFi. Dat (belasting-) geld was kennelijk in de ogen van de gemeente al uitgegeven, dus kon het net zo goed worden weggegeven aan auto HiFi.

Nog een mooi punt is dat beide partijen zich contractueel verplichten om over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (wat zo heet dat) naar buiten toe geen enkele mededeling te doen. De wet op openbaarheid van bestuur is sterker dan dit contract, getuige het feit dat wij het document in handen hebben gekregen.

Evaluatie beheergebied Surinamestraat 1

De gemeente heeft een evaluatie uitgevoerd drie maanden nadat de dagopvang open ging. Hieronder de resultaten van die evaluatie. Het intensieve beheer dat is ingesteld wordt met drie maanden verlengd.

Resultaten van de evaluatie:

De politie, IOG en TOR hebben in de eerste 3 maanden na de opening van Het Dienstencentrum Surinamestraat extra toezicht gehouden in het beheergebied rond openings- en sluitingstijden van het Dienstencentrum.

 • Het gemiddeld aantal bezoekers lag in de eerste drie maanden iets lager als op de Oostsingel.
 • Perspektief hield toezichtsronden in het beheergebied een anderhalf en een half uur voor en na opening van het Dienstencentrum.
 • Er zijn door de politie, IOG en TOR geen wettelijke overtredingen of overtredingen van de gedragsregels voor het beheergebied door bezoekers van het Dienstencentrum geconstateerd.
 • Er zijn bij de politie, IOG en TOR geen meldingen binnengekomen over bezoekers van het Dienstencentrum.
 • Bij PerspeKtief zijn 7 meldingen binnengekomen die betrekking hadden op overtredingen van de gedragsregels voor het beheergebied door bezoekers van het Dienstencentrum.
 • In de eerste drie maanden na de opening werden 4 personen geschorst
 • De meetpunten van Stadsbeheer m.b.t. schoon en heel scoorden in de eerste drie maanden goed.
 • In de eerste drie maanden werden 4 bezoekers van het Dienstencentrum geschorst. De politie, IOG en TOR worden geinformeerd over de schorsingen.
 • Het is wenselijk dat geschorste bezoekers hun post op kunnen halen op een adres dat buiten het beheergebied ligt.
 • Het is wenselijk dat de medewerkers van PerspeKtief bij de toezichtsronden herkenbaar zijn als medewerker van PerspeKtief.
 • De politie, IOG en TOR verlengen de termijn voor het extra toezicht in het beheergebied Surinamestraat met nog 3 maanden.

Vasthouden en niet verslappen !

Een rondje langs de velden levert onderstaande reacties op uit de buurt ten aanzien van de overlast door de komst van de dagopvang. Vasthouden en niet verslappen !

Verwachte overlast Surinamestraat blijft uit

DELFT – Het valt mee met de daklozenopvang aan de Surinamestraat. Dat is de teneur van de reacties van omwonenden en omliggende bedrijven.

Bergen overlast vreesden zij en de Indische buurt vooraf. De eerste maanden bleef de overlast echter beperkt tot vijftien incidentjes. Vaak drinken op straat, een enkele keer een auto die beschadigd werd.
(meer…)

WOB – Wet openbaarheid van bestuur

De vereniging heeft op 6 juni j.l., met een herhaling op 10 juli schriftelijk een WOB verzoek ingediend bij de gemeente. Tot op heden heeft de Vereniging hier nog geen enkele reactie ontvangen. Hebben we de vinger op ene zere plek gelegd ? 3 maanden geen enkele reactie, is toch echt nalatig bestuur. We zullen een klacht deponeren bij de ombudsman, of komt de gemeente alsnog snel met een reactie ?

Delft, 6 juni 200

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

U heeft onlangs afspraken gemaakt met AutoHifiCorner over het intrekken van hun beroep tegen de komst van de dagopvang aan de Surinamestraat.

Graag ontvang ik van u de stukken waarin beschreven staat welke afspraken zijn gemaakt en onder welke voorwaarden deze zijn gemaakt.

Ik vraag hierbij zowel naar de afspraken die u met AutoHifiCorner als naar de afspraken die u met de eigenaar van het pand waarin AHC gevestigd is, heeft gemaakt.

Indien u zich beroept op dat het feit dat de bedragen die in deze stukken worden genoemd in het kader van marktwerking of anderszins niet openbaar gemaakt mogen worden, neem ik genoegen met het opleesbaar maken van de bedragen.

Graag zou ik in het kader van wet openbaarheid van bestuur deze stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na dagtekening van u ontvangen.

Hoogachtend,

Belangenvereniging Onze Indische Buurt

Namens deze,

Door het lint

Op vrijdag 29 augustus fietste ik met mijn zoon over de Reineveldbrug naar het stadskantoor van Delft. De trambrug ging net dicht toen we aankwamen. Er was heel wat volk. De brug afrijdend zagen we een man op het fietspad lopen. Aan die zijde van de Reineveldbrug is geen voetpad. Aan zijn houding en kleding te beoordelen kon de man best wel van de dagopvang afkomstig zijn. Dichterbij gekomen, het was nog steeds erg druk met fietsers en auto’s, begon de man te sprinten. Hiermee bedoel ik niet hardlopen, maar echt sprinten. Beneden bij de stoplichten liep hij naar een meisje dat voor het stoplicht stond en begon tegen haar fiets te trappen. Het meisje schrok zich wezenloos. Ik ben tussenbeide gaan staan, en heb gevraagd wat er aan de hand was. Daarop begon de man tegen mij te schreeuwen, maar liep uiteindelijk toch verder, en passant nog even tegen de fiets van mijn zoon slaan. Ik heb direct 1-1-2 gebeld en ben de man gaan volgen. Deze man was duidelijk de ‘weg’ kwijt. Hij liep verder langs de Vrijenbanselaan. Viel nog even wat mensen lastig, en liep het Noordeinde en later de Oude Delft op. Hier gooide hij zo’n tien de fietsen tegen de vlakte, en schreeuwde tegen alle voorbijgangers. Ik deed intussen live verslag bij 1-1-2 die ik de hele tijd aan de lijn had. Op een gegeven moment draaide hij zich om en kwam bij mij verhaal halen. Hij had bebloede lippen, alsof hij klappen had gehad. Mij zoon zag in gedachten al dat zijn vader klappen zou oplopen, maar zover kwam het niet. Hij liep weer verder tot bij de Oude Kerk waar hij op een bankje ging zitten. Vloekend tegen jan en alleman stond hij even later op en gaf een man die daar zijn lunch zat te eten een klap op het hoofd. Even later kwam de politie die de zaak heeft overgenomen.

Ik had verwacht dat de politie nog wel wat vragen aan mij wilde stellen maar tot op heden heb ik gaan reactie van de politie vernomen.

Ik heb over het voorval nog enkele vragen :

– waardoor was de man zo van streek ?

– waar heeft de man klappen opgelopen ?

– was de man afkomstig van de dagopvang ?

– was de man daar wellicht geweigerd, en is hij met geweld buiten gezet ?

– is de politie daar al bij geroepen ?

– hoe heeft de politie het incident opgelost ?

Uw antwoorden gaarne naar dit emailadres : info@onzeindischebuurt.nl

Criminaliteit door bewoner Surinamestraat 1

Normaal worden hier geen berichten geplaatst over criminaliteit. Dit bericht gaat over een van de nieuwe buren die pas in de Surinamestraat zijn gaan wonen. Dat er rotte appels tussen zitten, was allang bekend. Maar hier gaat het om criminelen. Die willen wij niet als buur.

€ Kleine krabbelaars € achter sluiting Delftse caf ©s

LEX DE JONGE DELFT- De hoofdverdachte in de drugszaak, die vorige week leidde tot de sluiting van drie caf ©s in Delft, is een € kleine krabbelaar € , zo stelt zijn advocaat. Buurtgenoten bevestigen die lezing.
Rond deze 39-jarige Westerkwartierder heeft de politie begin dit jaar een duimendik dossier opgebouwd waarin 22 verdachten voorkomen. Het gros is € coca negebruiker € , enkelen gebruikten ©n handelden in harddrugs.

Van de verdachten zitten er drie inmiddels drie maanden vast, zo bleek gisteren tijdens een eerste zitting voor de Haagse rechtbank. Naast de 39-jarige man uit Westerkwartier gaat het om een 45-jarige verslaafde dakloze die in het opvangcentrum aan de Surinamestraat staat ingeschreven en om een 25-jarige Delftenaar uit de wijk Buitenhof. Een vierde verdachte is een 46-jarige voormalige barman van Taveerne De Burgwal, een van de caf ©s die vanaf 1 september dicht moeten.

De Westerkwartierder kwam bij de politie in beeld tijdens een andere drugszaak, die uiteindelijk de sluiting van caf © Delftse Blue tot gevolg had. De man werd langdurig afgeluisterd en verschafte de politie zo een schat aan informatie.

Die leidde onder meer naar een leverancier: een 25-jarige man uit Buitenhof, bij wie de polititie 500 gram coca ne en een omgebouwd alarmpistool vond.

De man uit Westerkwartier gebruikte een deel van de geleverde coca ne als een vorm van € zelfmedicatie € . Sinds een bedrijfsongeval lijdt hij aan beschadigde zenuwen die hem helse pijnen bezorgen. Ook in de gevangenis zou hij morfine nodig hebben.

De coca ne verkocht hij in diverse caf ©s, maar ook leverde hij door aan de 45-jarige Delftse dakloze. Die verhandelde de drugs in het caf ©deel van buurthuis De Wending, dat acht maanden dicht moet. De barman van de Taveerne zou via de Westerkwartierder eveneens in drugs hebben gehandeld.

Bron : Algemeen dagblad

De gemeente laat haar tanden zien

Wie is er nou de baas in deze stad ? De gemeente smeekt in onderstaande brief de stichting PerspeKtief op haar blote knie n om in het vervolg toch liever wat eerder met de informatie te komen. Alstublieft ? Dat is toch niet teveel gevraagd ? Toe nou, geef ons die informatie wat eerder ?

Uit andere stukken blijkt dat het tekort kan oplopen tot 1,7 miljoen euro. De gemeente subsidieert de stichting voor een kleine 2 miljoen euro, dat is ongeveer 20% van de totale inkomsten van de stichting. Er zijn subsidies ingetrokken voor kleinere tekorten.

Hieronder de brief die de gemeente naar de stichting stuurt (indien de raad ermee instemt).

In besprekingen tussen vertegenwoordigers van uw Stichting en vertegenwoordigers van de gemeente Delft op 5 maart en o.a. 19 en 26 mei 2008 informeerde u ons over de financi le situatie van de Stichting PerspeKtief zoals die in het boekjaar 2007 is ontstaan.

Naar aanleiding van die besprekingen spreken wij allereerst onze ontstemming uit over het feit dat wij nu pas zijn ge nformeerd over de overschrijdingen van de begroting, de gevolgen voor het resultaat en de slechte liquiditeitspositie (foei !, red). Graag hadden wij conform de algemene wet bestuursrecht al gedurende het boekjaar informatie verkregen over de sterk afwijkende financi le ontwikkelingen binnen uw Stichting.

Tijdens de genoemde besprekingen informeerde u de vertegenwoordigers van de gemeente ook over de resultaten van uw onderzoek naar de afwijkingen tussen de begroting 2007 en de voorlopige cijfers over 2007 van de Stichting PerspeKtief en de maatregelen die u op basis hiervan neemt. Via deze weg laten wij u weten in te stemmen met de door u aangekondigde maatregelen en de afspraken die u naar aanleiding hiervan met de vertegenwoordigers van de gemeente heeft gemaakt, te weten:

 • op 9 juni 2008 stelt de Raad van Toezicht van PerspeKtief de jaarrekening 2007 en de begroting 2008 vast;
 • in week 25 is de concept- begroting 2009 van PerspeKtief beschikbaar;
 • in week 25 legt PerspeKtief een liquiditeitsoverzicht en prognose over aan de gemeente;
 • in week 26 heeft PerspeKtief een plan van aanpak gereed (doel is: financi n PerspeKtief € in control € );

Graag willen wij ook een € vinger aan de pols € kunnen houden waar het de verbetering van de financi le situatie bij de Stichting PerspeKtief betreft en zouden wij in 2008 en 2009 graag per kwartaal ge nformeerd willen worden over de actuele financi le situatie van PerspeKtief en de stand van zaken ten aanzien van de door de gemeente gesubsidieerde dienstverlening. Waar zich tussentijds relevante ontwikkelingen voordoen, worden wij graag direct op de hoogte gebracht.

Tot slot vragen wij, zoals tevens met u besproken op 26 mei, uw aandacht voor het feit dat het college op 13 december 2002 eenmalig een bedrag ter hoogte van 250.000 beschikbaar stelde voor de verbouwing van Spoorsingel 7 en 8 ten behoeve van de nachtopvang en het sociaal pension. Wij verzoeken u dit in de jaarstukken als zodanig ook tot uitdrukking te brengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge nformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

Bron : RIS gemeente Delft

Financi le tekorten PerspeKtief

Er is meer duidelijkheid in de oorzaak van de financi le tekorten bij de Stichting PerspeKtief. Hoewel het jaarrapport 2007 nog niet vrij is gegeven, wordt onderstaande informatie vrijgegeven. Hierin wordt met geen woord gerept over de kosten van de juridische procedures voor de dagopvang. Het bericht van enkele dagen geleden in het AD lijkt daarmee te berusten op foutieve informatie. Bewust of onbewust verstrekt.

Op 26 mei deelde de Raad van Bestuur van PerspeKtief mee dat e.e.a. nu pas duidelijk is geworden is gelegen in het feit dat er gedurende het boekjaar 2007 geen management info beschikbaar was.

Het verlies is ontstaan door overproductie op enkele onderdelen waarvoor er geen financi le dekking was. Ook was er sprake van onderproductie op andere onderdelen, waardoor men financiering misloopt (+/- 450.000). Daarnaast werd er voor een bedrag van 600.000 extern personeel in dienst genomen zonder dat er financi le middelen beschikbaar waren. Tot slot ligt er nog een rekening van het pensioenfonds (+/- 400.000).

Als gevolg hiervan heeft PerspeKtief te maken met een liquiditeitsprobleem.

Op basis van het huidige uitgavenpatroon zal dit aan het einde van dit jaar zijn opgelopen tot zo € n 1,3 miljoen euro.

De Raad van Bestuur deelde verder nog mee dat de begroting 2008, op basis waarvan productieafspraken zijn gemaakt, naar mening van Raad van Toezicht ten onrechte alleen door de Raad van Bestuur is vastgesteld.

Tot slot werd de Raad van Bestuur van de Stichting PerspeKtief er tijdens het overleg op 26 mei door de gemeente nog op gewezen dat de gemeente op 13 december 2002 eenmalig een bedrag ter hoogte van 250.000 beschikbaar stelde voor de verbouwing van Spoorsingel 7 en 8 ten behoeve van de nachtopvang en het sociaal pension.

Bron : Raadstukken 26 juni 2008

Vuilnisophaaldagen