Home » Dossiers » Lucht en geluid

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Delft komt met een actieplan geluid. Zie onderstaand persbericht. De maximaal toegestane normen worden lokaal verhoogd zodat er geen sprake is van te hoge geluidsbelasting. Dat is een kromme redenering. Kennelijk mag dit van de wetgever. Maar onderstaand gegoochel met getallen is haast niet te volgen. Wat hier niet bij staat is dat een verhoging van 3dB gelijk staat met een twee keer hoger geluidsniveau. Het verschil tussen 48 dB en 60 dB is dus een factor 16 zo hard geluid. 70dB is maar liefst 128 keer harder dan 48 dB.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Het college heeft de nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” vastgesteld. Hiermee is het voor de gemeente Delft mogelijk om bij nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen (o.m. woningen) het geluidsniveau op de gevel te beheersen. Nabij grote geluidsbronnen zoals spoor, weg en / of industrie worden met dit beleid onaanvaardbaar hoge geluidsniveaus voorkomen.

Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van te hoge geluidsniveaus bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. Als blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) uit de Wet geluidhinder, kan de gemeente overwegen een zogenaamde “hogere waarde” verlenen. Een hogere waarde (maximaal 65 dB) kan alleen verleend na een gedegen onderzoek naar geluidsverlagende maatregelen en alternatieven en een deugdelijke onderbouwing. Het “hogere waarden” beleid beoordeelt het geluidsniveau van alle aanwezige en relevante bronnen tezamen, het zogenaamde cumulatieve geluidsniveau. Op die manier worden ook de bronnen betrokken waar de wetgever geen regelgeving voor heeft opgesteld zoals de tram en de 30 kilometer per uur wegen.

Voor bestaande woningbouwsituaties streeft de gemeente Delft tot op heden naar een maximale geluidsbelasting van 70dB, overeenkomstig de plandrempel uit het actieplan geluid wat in februari 2009 is vastgesteld. De gemeente Delft wil de komende tijd ook bestaande situaties laten voldoen aan het maximaal toelaatbare cumulatieve geluidsniveau van 65 dB uit het “hogere waarden’ beleid. Momenteel onderzoekt de gemeente de financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid van deze ambitie.

Wethouder Merkx (Milieu):” Een te hoog geluidsniveau is slecht voor de gezondheid van mensen. Daarom moeten we dit natuurlijk zien te voorkomen. En waar het geluidsniveau nu al wel te hoog is, moeten we streven naar een goede oplossing. Met dit nieuwe en aanvullende geluidbeleid zorgen we voor een leefbaarder Delft, zowel nu als in de toekomst.”

De nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag.

Actieplan geluid

De Indische Buurt ligt naast de A13. Een van de drukste straten in Nederland loopt dioor het gebied (de Vrijenbanselaan). Dat is reden genoeg om hier extra alert naar te kijken. Dat zullen we dan ook zeker doen.

Actieplan geluid.

Omschrijving onderwerp

De Europese richtlijn omgevingslawaai richt zich op de evaluatie en beheersing van geluidsbelasting van het leefmilieu. Deze richtlijn is in 2004 ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Gemeenten in zes agglomeraties en beheerders van infrastructuur hebben de afgelopen jaren geluidsbelastingkaarten gemaakt ter evaluatie van de geluidsbelasting. Delft behoort tot de agglomeratie Den Haag (één van de zes) en heeft daarom ook geluidsbelastingkaarten gemaakt. Aansluitend op de geluidsbelastingkaarten moet een actieplan worden opgesteld, dat inzicht biedt in de voorgenomen maatregelen waarmee de geluidsbelasting wordt beheerst. Het actieplan voor Delft verkeert in de status “definitief concept’ wat inhoudt dat het concept actieplan klaar is voor de ter inzage legging gedurende 6 weken. Na het behandelen van eventuele zienswijzen zal het actieplan in definitieve vorm aan het college en de raad worden voorgelegd ter definitieve vaststelling.

Bron : RaadsInformatiesysteem – besluiten B&W

Vuilnisophaaldagen