Home » Dossiers » Parkeren

Betaald parkeren: nu nog niet

Vorige week ontvingen alle bewoners van de Indische Buurt een brief van de gemeente waarin werd medegedeeld dat er voorlopig geen betaald parkeren zal worden ingevoerd. Dat besluit heeft de gemeente genomen naar aanleiding van de resultaten van een parkeeronderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd. Hieruit bleek dat de noodzakelijke drempel (90% van alle parkeerplaatsen bezet) om betaald parkeren in te voeren niet is gehaald. De gemeente stelt dat indien de parkeerdruk hoger is dan 90%, dit tot veel zoekverkeer, foutparkeerders en onveilige situaties leidt.

In een gesprek dat het bestuur van de vereniging heeft gehad met de gemeente over dit onderwerp bleek dat er slechts 4 auto’s te weinig geparkeerd stonden om die drempel te halen. Dat betekent dat de parkeerdruk dus eigenlijk wel erg hoog is.

Het onderzoek van de gemeente is uitgevoerd op enkele plekken in de Indische Buurt, dus het betreft niet een integrale meting over de hele wijk. De plekken die gekozen zijn grenzen aan wijken waarin wel betaald parkeren van kracht is en plekken die makkelijk met het OV te bereiken zijn. In onze wijk is gekozen voor een gebied rondom de tramhalte Vrijeban, en het stuk nabij de Reineveldbrug.

In deze gebiedjes zijn op verschillende momenten twee metingen uitgevoerd, in de ochtend, middag en avond, en op werkdagen en in weekenden. Dat geeft een aardig beeld. Wiskundige gezien is dit geen representatieve steekproef. Bij die metingen is ook naar de kentekens gekeken en is vastgesteld of de auto van een bewoner is, van iemand uit de aangrenzende wijk, of van iemand van buiten. Die laatste groep is wat lastig omdat lease-auto’s daar ook onder vallen. Het is niet mogelijk om lease-auto’s van bewoners te onderscheiden van andere leaseauto’s. Daar zit dus nog wel ruimte voor aannames en interpretatie.

Gegeven de aannames die de gemeente hanteert, zouden ongeveer 70% van alle geparkeerde auto’s, dus inclusief de lease-auto’s, van bewoners zijn. De overige 20% (totale bezetting is bijna 90%) is dus van mensen van buiten onze wijk. De vereniging nam altijd aan dat, gezien het aantal woningen en parkeerplaatsen, zo goed als alle parkeerplaatsen door bewoners bezet zouden zijn. Dat lijkt met dit onderzoek niet het geval te zijn.

Dat geeft wel een nieuw wenkend perspectief, namelijk dat indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, slechts 70% van de parkeerplaatsen bezet zou zijn. Afgezien van de mogelijkheid die de gemeente heeft bedacht om ook via de parkeermeter te mogen parkeren. Dat is voor de bewoners sowieso geen goed vooruitzicht, want dat zorgt ook weer voor parkeerdruk, zoekverkeer en uiteindelijk ongewenste onveilige situaties.

In de bomenwijk is onlangs wel betaald parkeren ingevoerd, en daar blijkt dat bewoners toch nog rondjes te moeten rijden om een parkeerplek te vinden. Wij vinden dan ook dat, indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, het maximaal uit te geven parkeervergunningen nooit de 90% van de beschikbare parkeerplekken mag overschrijden. Anders heeft de maatregel geen zin, en dient het inderdaad als extra belasting voor de bewoner.

We houden dit dossier in de gaten.

Parkeren – welk probleem lost vergunningparkeren op ?

De hele Indische Buurt heeft onlangs een brief van de gemeente ontvangen, waarin wordt verteld dat we een parkeerprobleem hebben, en dat het invoeren van vergunningparkeren dat zal oplossen.

Wat is het probleem ?

De gemeente vindt het een probleem als bewoners moeten zoeken naar een parkeerplek. Zoekverkeer en volle straten; dat wil toch niemand? En er zijn klachten binnengekomen bij de gemeente. Ze zeggen niet wat de aard van de klachten is, noch zeggen ze hoevaak de situatie die de aanleiding voor de klachten is, optreedt, en ze vertellen niet op welke specifieke locatie die klachten voorkomen.

De Belangenvereniging is er van overtuigd dat er klachten zijn, en we nemen die uiteraard ook serieus. Er is al langer sprake van straten in de wijk waar forenzen of toeristen hun auto gratis parkeren om vervolgens met de fiets, tram of lopend naar hun eigenlijke bestemming te gaan. Dat geldt vooral voor die straten die grenzen aan de binnenstad (Molukkenstraat), of bij de tramhalte (Ternatestraat, Javastraat).

Wat is de oplossing ?

De gemeente gaat nu metingen doen om de parkeerdruk te bepalen. De gemeente stelt een grens : indien 90% van alle parkeerplaatsen bezet is, dan vindt de gemeente dat er sprake is van te hoge parkeerdruk. Dat is voor de gemeente reden genoeg om parkeervergunning in te voeren.

Dat zou ook de ideale oplossing zijn indien de parkeerders voor een significant aandeel bestaat uit forenzen en binnenstad-bezoekers. De gemeente kijkt daar echter niet naar. En dan kan net zo goed dat die 90% vooral auto’s van bewoners zijn. En die nemen niet af met vergunningparkeren. Dus in dat geval betalen we extra geld, noem het maar parkeerbelasting, maar we krijgen er niets voor terug. Gekker nog, door het mix-parkeren beleid, nodigt de gemeente niet-bewoners om toch vooral in onze wijk te parkeren. De parkeerdruk zal dan eerder toenemen dan afnemen. En de klachten ook.

Als die 90% drempel van de gemeente heilig is, dan moeten ze ook niet meer vergunningen afgeven dan die 90%.

Waarom dan toch vergunningparkeren ?

Dat is een beetje gissen, want daar is de gemeente niet duidelijk in. Wellicht wil de politiek het autobezit terugdringen. Misschien hebben ze geld nodig, en is dit een manier om de burger te meer belasting laten betalen. Hoe dan ook; de burger krijgt er niks voor terug. Maar misschien denken ze ècht dat vergunningparkeren het door de gemeente bedachte parkeerprobleem zal oplossen.

Uitleg

Vergunningparkeren: je koopt een vergunning bij de gemeente waarmee je een heel jaar in één bepaald gebied binnen Delft mag parkeren.

Betaald-parkeren : als je je auto ergens neerzet, moet je betalen bij de gemeente. Vroeger ging dat met een parkeermeter, nu met een app.

Mix-parkeren : zowel vergunningparkeren als betaald-parkeren wordt in één gebied toegestaan.

Parkeerbeleid

Op 29 januari is de Vereniging Onze Indische Buurt uitgenodigd door het College van B&W om met hen te praten over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Het hele College was aanwezig. Kernpunten van dit beleid zijn :

 1. Bewoners moeten dicht bij hun huis kunnen parkeren
 2. Delft wil een gastvrijheid uitstralen naar bezoekers, dus ook zij moeten makkelijk kunnen parkeren (het gaat dan m.n. om bezoekers aan de stad, niet zij die bewoners bezoekers). Met deze gastvrije uitstraling trekt meer bezoekers, en dat is goed voor de economische vitaliteit van de stad
 3. Ook bedrijven en de middenstand moeten zich kunnen vinden in het nieuwe parkeerbeleid.
 4. Eventuele invoering van vergunningparkeren gaat altijd in overeenstemming met de bewoners. Dat werd door wethouder Junius hier nogmaals benadrukt. Dit is voor onze Vereniging een zeer belangrijke toezegging.
 5. Voor alle parkeerzones dezelfde parkeervensters hanteren (dus niet meer die verschillende zones zoals dat nu het geval is)
 6. Zoekverkeer terugdringen

Dit beleid wordt 4 april behandeld in de gemeenteraad.

Voor de Indische Buurt heeft onze Voorzitter uitgesproken dat er in onze buurt niet echt sprake is van een parkeerprobleem, behalve dan ’s nachts. En dat probleem los je niet op met vergunningparkeren. De enige manier om dit op te lossen is namelijk minder auto’s, of meer parkeerplaatsen.

Door de diverse Verenigingen werd ingebracht:

 1. Uitgifte van vergunningen: indien er meer vergunningen worden uitgegeven dan dat er plaatsen zijn, dan wordt het probleem van ’s nachts parkeren niet opgelost. Gevraagd werd aan het College wat het beleid op dat punt gaat inhouden. dit zou namelijk kunnen leiden tot wachttijden als er even geen vergunningen meer uitgegeven mogen worden.
 2. Voor de Krakeelpolder werd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging dat de parkeerplaatsen op het brandweerterrein door de personeelsleden gebruikt mogen worden. Nu is dat nog niet het geval waardoor de brandweer en alle ambtenaren die daar werken in de wijk parkeren. Vokurka noemde dat er wel een gelijkheid binnen het ambtenaren corps moet blijven bestaan (?), maar de gemeente zegde toe dit onderzoeken.
 3. Goedkopere bewonersplaatsen in de diverse parkeergarages op tijdstippen die aansluiten bij normaal bewonersgedrag (thuiskomen om half 6 en vertrekken om 9 uur).
 4. Suggestie om een transferium in te richten. Junius meldde dat die plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Deze zou komen bij eindpunt van tramlijn 19 in de TU wijk. Dit leek een verrassing te zijn.

Parkeerbeleid 2020

Vandaag was de Vereniging op bezoek bij de wethouder Junius voor een gesprek over de parkeervisie.

De wethouder is momenteel bezig met het opstellen van een parkeervisie 2020 voor de hele stad. De wethouder is duidelijk over haar beweegredenen: de gemeente moet 42 miljoen bezuinigen. Voor een deel hoopt de wethouder dat te verdienen door het parkeerbeleid uniform te maken voor de hele stad. Nu heeft iedere wijk zijn eigen parkeerregels voor wat betreft vergunningparkeren (in beleidstermen: gereguleerd parkeren) . Ook de regeling met dagkaarten moet anders. Dat scheelt een hoop administratie en naar verwachting veel bezwaren tegen opgelegde boetes.

Wat de wethouder betreft, is er straks nog sprake van twee zones (nu zijn dat er een stuk of 9). Eén zone met vergunningparkeren en één zonder. Het komt er op neer dat voor wijken waar vergunningparkeren is ingesteld, dit slechts op één manier kan. De wethouder was ook duidelijk over de wie besluit over het al dan niet invoeren van vergunningparkeren: dat zijn de bewoners. Deze uitspraak steken we alvast in onze zak. Verder noemde de wethouder mixed parkeren en dubbelgebruik. Dat laatste betreft het avondgebruik van parkeerplaatsen bij bedrijven. Niet duidelijk was waar dit voor onze wijk voordelen op zou kunnen leveren.

De eerste vergunning moet kostendekkend zijn; op de bezoekerskaarten wil de gemeente ook geen winst maken. De tweede vergunning zal prijzig worden. Voor huizen met een oprit geldt dat zijn de eigen oprit als parkeerplaats dienen te gebruiken: zij hebben dan geen recht op de goedkope eerste vergunning.

Ondanks dat het gesprek ging over een visie tot 2020 was de wethouder niet geïnteresseerd in nieuwe ideeën. Die werden meteen van tafel geveegd. Dat geeft wel aan dat het haar gaat om het invoeren van haar idee. En dat steekt zij niet onder stoelen of banken: “gereguleerd parkeren is de oplossing!” (en brengt geld in het laatje).

Wij van de vereniging zijn daar niet zo van overtuigd. De parkeerdruk is vooral hoog in de avond en nacht. Die druk wordt veroorzaakt door bewoners zelf, niet door passanten van buiten. Een vergunningkaart lost dat probleem niet op, tenzij de tweede vergunningkaart zodanig duur wordt dat men afziet van de aanschaf van een tweede auto. Wij geloven niet dat dat zal gebeuren. Wij hebben aangegeven dat het uitbreiden van het gedoogbeleid, zoals het half op de trottoir parkeren wat nu in de Archipelstraat en de Ternatestraat wordt gedaan, een effectiever middel is. Al levert dat geen geld op voor de schatkist van de wethouder.

Een gevoelig punt bij parkeren blijft dat sommige bewoners het belangrijk vinden om hun eigen auto voor de eigen voordeur te hebben. Is die plek bezet, dan geeft dat ergernis. Vergunningparkeren zal dat niet oplossen. Bewustwording bij de bewoners wellicht wel: accepteer dat er soms (vaak) andere auto’s voor je deur staan.

Een lokaal probleem betreft het overdag parkeren van forenzen in de nabijheid van de tramhalte en bruggen naar de binnenstad. Met name in de Ternatestraat en de Molukkenstraat worden overdag auto’s geparkeerd door mensen die verder reizen met de tram dan wel te voet oversteken naar hun werkplek in de binnenstad. Dit probleem wordt door vergunningparkeren opgelost. Het betreft echter een zeer locaal probleem. De vereniging heeft aan de wethouder gevraagd of zij niet kan helpen om het gedrag van deze proletarisch parkeerders aan te pakken. De wethouder is bereid om met bewuste bedrijven te praten. Wij moeten wel aangeven om welke bedrijven het gaat. Het aanbieder van een goede P+R, die al wel bestaat maar kennelijk nog niet goed gebruikt wordt, kan dit probleem ook al snel reduceren.

Op onze vraag hoe de gemeente staat tegenover het inrichten van eenrichtingsverkeer in bepaalde straten, sprak zei dat zij graag bewonersinitiatieven op dit gebied ontvangt.

Verder hebben we toezegging gekregen dat de gemeente graag aanwezig is bij discussieavonden van de Vereniging over de parkeerproblematiek.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Delft komt met een actieplan geluid. Zie onderstaand persbericht. De maximaal toegestane normen worden lokaal verhoogd zodat er geen sprake is van te hoge geluidsbelasting. Dat is een kromme redenering. Kennelijk mag dit van de wetgever. Maar onderstaand gegoochel met getallen is haast niet te volgen. Wat hier niet bij staat is dat een verhoging van 3dB gelijk staat met een twee keer hoger geluidsniveau. Het verschil tussen 48 dB en 60 dB is dus een factor 16 zo hard geluid. 70dB is maar liefst 128 keer harder dan 48 dB.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Het college heeft de nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” vastgesteld. Hiermee is het voor de gemeente Delft mogelijk om bij nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen (o.m. woningen) het geluidsniveau op de gevel te beheersen. Nabij grote geluidsbronnen zoals spoor, weg en / of industrie worden met dit beleid onaanvaardbaar hoge geluidsniveaus voorkomen.

Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van te hoge geluidsniveaus bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. Als blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) uit de Wet geluidhinder, kan de gemeente overwegen een zogenaamde “hogere waarde” verlenen. Een hogere waarde (maximaal 65 dB) kan alleen verleend na een gedegen onderzoek naar geluidsverlagende maatregelen en alternatieven en een deugdelijke onderbouwing. Het “hogere waarden” beleid beoordeelt het geluidsniveau van alle aanwezige en relevante bronnen tezamen, het zogenaamde cumulatieve geluidsniveau. Op die manier worden ook de bronnen betrokken waar de wetgever geen regelgeving voor heeft opgesteld zoals de tram en de 30 kilometer per uur wegen.

Voor bestaande woningbouwsituaties streeft de gemeente Delft tot op heden naar een maximale geluidsbelasting van 70dB, overeenkomstig de plandrempel uit het actieplan geluid wat in februari 2009 is vastgesteld. De gemeente Delft wil de komende tijd ook bestaande situaties laten voldoen aan het maximaal toelaatbare cumulatieve geluidsniveau van 65 dB uit het “hogere waarden’ beleid. Momenteel onderzoekt de gemeente de financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid van deze ambitie.

Wethouder Merkx (Milieu):” Een te hoog geluidsniveau is slecht voor de gezondheid van mensen. Daarom moeten we dit natuurlijk zien te voorkomen. En waar het geluidsniveau nu al wel te hoog is, moeten we streven naar een goede oplossing. Met dit nieuwe en aanvullende geluidbeleid zorgen we voor een leefbaarder Delft, zowel nu als in de toekomst.”

De nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag.

Delft gaat voor schonere lucht

Het is bekend dat de Vrijebanselaan een ernstig probleem vormt voor de luchtkwaliteit. We zijn benieuwd welke acties Delft gaat uitvoeren om de luchtkwaliteit aldaar te verbeteren. De gemeente kondigt aan dat er een actieplan ter inzage gebracht wordt.

Extra inzet voor nog betere luchtkwaliteit

Delft, 10 februari 2010 – De gemeente Delft heeft haar Plan van aanpak Luchtkwaliteit geactualiseerd met een aantal nieuwe maatregelen. Deze zijn gericht op het bereiken van een nog betere luchtkwaliteit dan wettelijk vereist. Met de huidige maatregelen voldoet Delft namelijk al ruim op tijd aan de wettelijke normen.

Wethouder Merkx (Duurzaamheid): ” Luchtkwaliteit is erg belangrijk voor de gezondheid. Daarom zetten we daar extra op in, want de lucht kan altijd schoner.” De nieuwe maatregelen richten zich op de aanpak van de luchtkwaliteit in drie stappen: minder verkeer, schoner verkeer en verkeer daar laten rijden waar het het minste kwaad kan (milieuzonering). Vermindering van het aantal vervoersbewegingen levert de grootste winst op voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente samen met belanghebbenden in de stad goederenstromen efficienter inrichten zodat met minder verkeersbewegingen dezelfde goederen toch vervoerd kunnen worden (maatwerkdistributie).

Om schoner verkeer te bevorderen, start de gemeente in de eerste helft van 2010 met de pilot “pakketpost per fiets”. Daarnaast gaat zij haar eigen wagenpark verschonen door op aardgas en elektrisch te gaan rijden, initiatieven die betrekking hebben op het rijden op aardgas ondersteunen en facilliteren wil zij een aardgasvulpunt binnen eigen grondgebied realiseren.

Merkx :” Deze maatregelen kunnen we als gemeente niet alleen realiseren. Daarom hebben we het Duurzaam Delft Dreamteam opgericht die zich onder meer bezighoudt met het bedenken van oplossingen voor schoner en minder verkeer.”

De Wet luchtkwaliteit verplicht die gemeenten waarin de normen voor de luchtkwaliteit op één of meerdere plaatsen worden overschreden, tot het maken van een plan van aanpak luchtkwaliteit. Dit plan moet vervolgens om de drie jaar worden herzien. De gemeente Delft heeft in 2006 voor het laatst een volledig herziene versie van het plan van aanpak luchtkwaliteit vastgesteld.

De nota “Actualisatie Plan aanpak Luchtkwaliteit” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag. Na de inzagetermijn wordt de nota met eventuele wijzigingen als gevolg van de inzage ter besluitvorming aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Indische Buurt is woedend

Het Buurtcomité Indische Buurt, let wel : dit is niet de Belangenvereniging Onze Indische Buurt, ligt al jaren overhoop met de gemeente. Bij een groot nieuwbouwproject midden in de wijk, de Smaragd ook wel project Ceram-Boeroe genoemd, heeft de gemeente verzuimd om voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. En de gemeente weigert categorisch om hier alsnog aan te voldoen. Het begon allemaal met het schrappen van de geplande parkeerkelder onder het nieuwbouwcomplex. De brief die in onderstaand stuk wordt genoemd, is te lezen op de site van Stadsbelangen Delft.

Indische Buurt is woedend

DELFT – Het buurtcomité Indische Buurt voelt zich geschoffeerd door het Delftse gemeentebestuur.

Dat weigert te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen op het terrein van het in 2006 opgeleverde nieuwbouwproject De Smaragd aan de Ceramstraat en de Boeroestraat. Wettelijk gezien moet de bouwer 93 parkeerplaatsen op het eigen terrein realiseren, maar daar is kennelijk geen ruimte voor. De bouwer heeft dat, met goedkeuring van de gemeente, opgelost door 38 plekken buiten het terrein mee te rekenen. Onacceptabel, vinden de bewoners, omdat de parkeerdruk in de wijk nu nog hoger is dan die al was.

De gemeente werd door de rechtbank in Den Haag en de Raad van State tot drie keer toe teruggefloten om het feit dat ze de bouwer ontheffing heeft verleend voor het meerekenen van de externe parkeerplekken. Tot woede van de bewoners lijkt het gemeentebestuur zich daar echter niets van aan te trekken. In zijn laatste brief van 6 april besluit het college opnieuw dat de aanleg van de 39 parkeerplekken op eigen terrein niet nodig is.

“Ons bezwaar is opnieuw verworpen en de gemeente houdt de ontheffing in stand. Met het argument dat er in de buurt al extra parkeerplaatsen zijn aangelegd naar aanleiding van de parkeerproblemen bij het nieuwbouwproject”, vertelt R. Koop van het buurtcomité.

Die motivering gaat volgens hem mank, omdat die extra parkeerplekken zeker tweehonderd meter van De Smaragd zijn aangelegd en dus niets oplossen aan de parkeerproblematiek aldaar.

Het woedende buurtcomité voelt zich niet serieus genomen en heeft een brief op hoge poten geschreven aan de gemeenteraad. Het eist onmiddellijke aanleg van de 39 parkeerplaatsen op het nieuwbouwterrein. De gemeente kon gisteren nog geen reactie geven, omdat de kwestie volgens de woordvoerder van het stadhuis “juridisch erg ingewikkeld” is. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, laat hij weten.

Bron : Algemeen dagblad

Luchtkwaliteit verbetert “langzaam”

De internetsite van RTV West berichtte enkele dagen geleden dat uit onderzoek is gebleken dat in Delft de luchtkwaliteit in 2007 langzaam is verbeterd. In de stratenoverzicht wordt de Westvest genoemd, die in onze wijk overgaat in de Vrijenbanselaan. Dat is iets om in de gaten te houden. Overigens wordt de A13 als zondebok aangeduid. De A13 is voor onze wijk sowieso een factor om rekening mee te houden.

DELFT – De luchtkwaliteit in Delft is het afgelopen jaar langzaam verbeterd. Dat is de conclusie van de gemeente op grond van de rapportage luchtkwaliteit 2007.

Of de afname van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof voldoende zal zijn is niet zeker. De gemeente is bang dat in 2010 de wettelijke norm op een aantal plekken in de stad niet wordt gehaald.

Het gaat daarbij om de concentratie stikstofdioxide op de Julianalaan, de Westvest en de Oostpoortweg. Oorzaak hiervan is de A13.

bron : website RTV West

Geen noodzaak voor vergunningparkeren in Indische Buurt

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een onderzoek naar het nut en de noodzaak voor vergunningpakeren. Hierbij is onder andere gekeken naar de situatie in de wijk Vrijenban. In een deel van de Indische Buurt is reeds vergunningparkeren ingevoerd (Aan ’t Verlaat, deel Oostsingel en de Rubberplantage)

In een overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van onze wijk, waarbij slechts drie man op kwamen dagen, is geconcludeerd dat het onderzoek gedegen is opgezet en uitgevoerd.

Enkele relevante conclusies :

 • behalve een enquete worden er elke 4 jaar nachtelijke parkeertellingen uitgevoerd die een beeld geven van de werkelijke parkeerdruk in de verschillende buurten en straten;
 • uit de enquête blijkt dat vergunningparkeren leidt tot verbetering van de parkeersituaties, maar dat de verbeteringen niet overtuigend zijn;
 • in de overloopgebieden is de meerderheid tegen vergunningparkeren, vooral vanwege de kosten;
 • de gemeente moet toch in staat worden geacht een beter concept dan vergunningparkeren te verzinnen.

Kortom er is geen nut of noodzaak voor het invoeren van vergunningparkeren in de Indische Buurt

Actieplan geluid

De Indische Buurt ligt naast de A13. Een van de drukste straten in Nederland loopt dioor het gebied (de Vrijenbanselaan). Dat is reden genoeg om hier extra alert naar te kijken. Dat zullen we dan ook zeker doen.

Actieplan geluid.

Omschrijving onderwerp

De Europese richtlijn omgevingslawaai richt zich op de evaluatie en beheersing van geluidsbelasting van het leefmilieu. Deze richtlijn is in 2004 ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Gemeenten in zes agglomeraties en beheerders van infrastructuur hebben de afgelopen jaren geluidsbelastingkaarten gemaakt ter evaluatie van de geluidsbelasting. Delft behoort tot de agglomeratie Den Haag (één van de zes) en heeft daarom ook geluidsbelastingkaarten gemaakt. Aansluitend op de geluidsbelastingkaarten moet een actieplan worden opgesteld, dat inzicht biedt in de voorgenomen maatregelen waarmee de geluidsbelasting wordt beheerst. Het actieplan voor Delft verkeert in de status “definitief concept’ wat inhoudt dat het concept actieplan klaar is voor de ter inzage legging gedurende 6 weken. Na het behandelen van eventuele zienswijzen zal het actieplan in definitieve vorm aan het college en de raad worden voorgelegd ter definitieve vaststelling.

Bron : RaadsInformatiesysteem – besluiten B&W

Vuilnisophaaldagen