Home » Dossiers » Leefbaarheid

Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

De acties uit de buurt, waaraan naast vele buurtbewoners ook de vereniging actief heeft deelgenomen, hebben de gemeente doen inzien dat de praktijkschool net iets teveel van het goede zou zijn voor onze buurt. Felicitaties voor iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.

== Persbericht van de gemeente Delft ==

Burgemeester en wethouders van Delft hebben besloten dat de Praktijkschool van het Grotius College niet verhuist naar de Borneostraat. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek waarin zorgvuldig gekeken is of de planvorming ruimtelijk, financieel en beleidsmatig mogelijk is. Alles overwegend, is het college tot de conclusie gekomen dat de verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is, maar beleidsmatig niet wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om deze ontwikkeling niet verder door te zetten en een andere plek te zoeken voor de Praktijkschool.

Herhuisvesting van de Praktijkschool was een actief proces. Met een delegatie uit de buurt Brasserskade is een constructieve dialoog aangegaan. Daaruit bleek dat de gemeente de twijfels bij een deel van de buurt niet weg konden nemen. Ook het Grotius College heeft recent kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over of de locatie op dit moment het juiste leerklimaat biedt voor de doelgroep van het praktijkonderwijs.

De gemeente zoekt naar een tijdelijke bestemming voor het schoolgebouw. Het wijkcentrum blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan. Over het gebruik van het buurthuis, worden nadere afspraken tussen buurt, BWD en gemeente gemaakt.

In diverse gesprekken heeft een delegatie van wijkbewoners het gemeentebestuur geïnformeerd over door de buurt ervaren overlast en zorgen die zij hebben over het gebruik van het buurthuis. Het college blijft hierover met de buurt in gesprek.

Gesprek met wethouder over de Praktijkschool

Gesprek met wethouder Vokurka op 26 september en inspraak Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober 2012

Op 26 september vond een eerste overleg plaats met wethouder Vokurka en vertegenwoordigers van de Bras. De Belangenvereniging was ook aanwezig. Er werd ruim tijd uitgetrokken om de bewoners en de Vereniging te horen. Kritiek kwam erop neer dat – wederom- de Gemeente een overvaltechniek had toegepast. De – uit de hand gelopen- inloopavond van 4 september liet duidelijk zien tot wat non-communicatie kan leiden. Wethouder gaf ook toe dat de informatievoorziening eerder had moeten plaatsvinden. Hij stelde ook voor dat de Gemeente de bouwvergunningsaanvraag stopzet. De dialoog met de bewoners wil hij eerst op orde hebben. Het buurthuis blijft in ieder geval tot 15 januari 2013 open. Op vragen als "kan de wethouder ook vertellen welke alternatieve locaties voor de vestiging van de praktijkschool van het Hugo Grotius onderzocht zijn ?" wenste hij niet in te gaan. Wel gaf hij uiteindelijk toe dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de start. Door de Brasbewoners zijn talloze bezwaren ingebracht tegen de vestiging van de praktijkschool, of een andere VO opleiding in de ruimte van de voormalige lagere school van het Dalton. Onder meer werd gewezen op de huidige situatie, waarbij reeds een grote school, het Mondriaan met tussen de 3000-3500 leerlingen bij de Bras is gevestigd en die voor de nodige overlast-onveiligheid zorgt. Laat eerst de overheid maar eens zorgen voor een veilige en stabiele woonomgeving is de gedachte.

De inspraak bij de Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober verliep, ook volgens de Voorzitter van de Commissie op een betrokken, maar waardige wijze. De publieke tribune zat vol, evenals een nevenzaal. Geschat wordt dat er ongeveer 80 bewoners uit onze buurt waren. Dezelfde argumenten als in het gesprek met de wethouder kwamen naar voren, maar de wethouder ging er niet op in (het was tenslotte ook een inspraakmoment bij de Commissie ).

Op 1 november is er een gesprek om – eindelijk – de notulen van 26 september vast te stellen en vervolgens zullen we zien hoe het verder gaat

Praktijkschool Brasserskade

De Gemeente wil in het pand van de Daltonschool aan de Borneostraat de praktijkschool van het Hugo Grotius vestigen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, waarvan maximaal de helft regelmatig op school zal zijn. De overige lopen stage bij een bedrijf of instelling.Hierbij wordt ook het er tegenoverliggende pand van Breed Welzijn aan de Brasserskade betrokken. De buurtbewoners zijn op 4 september toen de Gemeente een inloopavond voor omwonenden had georganiseerd van deze ” plannen” op de hoogte gesteld. Wederom is er in een eerder stadium geen enkele vorm van overleg of inspraak met de buurtbewoners of onze Vereniging geweest. Onbegrijpelijk gezien de ervaringen die zijn opgedaan in het verleden met de vestiging van de Dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat. Het gevolg is natuurlijk dat de buurt op zijn achterste benen staat. De Bras vindt dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de stad. Tegen een lagere school die er ook altijd gezeten heeft bestaat bij de omwonenden geen bezwaar, maar nog een school met leerlingen in de pubertijd vindt men teveel van het goede. Met het Mondriaan met bijna 4000 leerlingen, de dagopvang voor daklozen en verslaafden, het begeleid wonen project op de hoek van de Bras en nog een school met pubers vindt men zich netjes gezegd overbedeeld tov andere wijken in Delft. Voorts is een punt van zorg dat de bewoners vrezen dat de buurthuisfunctie voor de buurt sterk zal afnemen, terwijl dit een momenteel een sterk bindende factor in de buurt is.

In een gesprek met Wethouder Vokurka zijn op 26 september de zorgpunten van de bewoners naar voren gebracht, een oplossing is echter nog niet voorhanden.

Inloopavond

Dinsdag 17 november had de gemeente een inloopavond georganiseerd aangaande bushaltes aan de Insulindeweg. De kamer (bezwarencommissie) had aangaande ingediende bezwaren de gemeente in het gelijk gesteld, maar ook geconcludeerd dat de gemeente op communicatiegebied flink tekort was geschoten. Een inloopavond zou die procedurefout herstellen, en aldus geschiedde. Een aantal punten waren opvallend :

1. De verplaatsing van de bushaltes is een indirect gevolg van de komst van tramlijn 19, aldus de gemeente. De kosten voor deze lijn moesten ergens gecompenseerd worden, wat dus geleid heeft tot een verarming van de openbaar vervoersvoorzieningen in de wijken. Door de haltes aan de doorgaande wegen te plaatsen, worden kleine straten vermeden en kan sneller en dus goedkoper gereden worden.

De verplaatsing van de bushaltes van de Vrijebanselaan naar de Brasserskade zou een wens zijn van de bewoners. De gemeente kon ter plaatse niet zeggen wie die vraag gesteld zou hebben. En dat de komst van tramlijn 19 een zege is voor de buurt moge blijken uit : “Er gaan nu twee keer zoveel trams naar het station rijden, en het nu zeer makkelijk wordt om te gaan winkelen in Leidschenhage”, aldus de woordvoerder van de gemeente. “Daarbij komt nog kijken dat de buurt wel erg goed voorzien was de goede overstapmogelijkheden van de bus naar de tram vv op de inmiddels opgeheven halte Brasserskade en dat meen ik oprecht. In Tanthof zou het nog slechter zijn, dus we hebben alleen daarom al weinig recht om te klagen”, probeerde de woordvoerder zijn betoog te ondersteunen. Ter plaatse bleek dat de tekening die de gemeente de omwonenden heeft gestuurd anders is dan de blauwdruk die op tafel lag. Kortom, er is kennelijk bezwaar gemaakt op de verkeerde tekening.

2. Vooroverleg met omwonenden. De woordvoerder van de gemeente was naar eigen zeggen wel voorstander van vooroverleg, maar meldde gelijktijdig dat overleg met omwonenden vaak leidt tot tegengestelde belangen, en dus tot niets. Hierbij werd het voorbeeld van de oversteek aan de Delfgauwseweg genoemd. Het is dan wel verbazingwekkend dat een dag later die buurt een brandbrief stuurt waaruit blijkt dat de buurt het onderling allang eens is met een oplossing, maar dat kennelijk tegengesteld is aan wat de Gemeente in zijn kop heeft. Voor de brief klik hier.

Werkzaamheden aan de Schie

De Provincie heeft aangekondigd om binnenkort te starten met werkzaamheden aan de Schie. Voor het scheepvaartverkeer worden er wachtplaatsen aangelegd. Hiervoor moeten er palen en dukdalven geplaatst worden. Dat zou problemen kunnen opleveren voor de aanpalende huizen. Door de aard van de werkzaamheden zijn verzakkingen en scheuringen in gevels niet uitgesloten. De provincie heeft de aannemer de vrijheid gegeven om de te bepalen of de 0-situatie vastgelegd moet worden. Waarschijnlijk wordt er dan niets vastgelegd, want een aannemer heeft er geen voordeel bij: het is extra werk en bij problemen is er expliciet bewijsmateriaal aanwezig dat nadelig kan zijn voor die aannemer. De Vereniging heeft de Provincie per brief verzocht om de 0-situatie zelf vast te leggen, en dat dus niet over te laten aan de aannemer. We houden u op de hoogte.

Veiligheid Indische Buurt

De veiligheid in de Indische Buurt wordt elkaar jaar minder. Met name het aantal woninginbraken (verdrievoudiging in drie jaar tijd) en diefstal uit auto (gelijk met 2005, maar verdubbeling in vergelijking met 2006 en 2007) zijn schrikbarend toegenomen. Datzelfde geldt voor fietsdiefstal.


2005

2006

2007

2008

diefstal uit woning

12

12

18

35

diefstal uit auto

19

7

9

19

fietsdiefstal

28

13

19

29

vernieling


53

29

32

mishandeling

11

7

13

Deze cijfers zijn bekend bij (en afkomstig van) de politie. De politie zegt dat de toename geen relatie heeft met de dagopvang. Waarvan akte.

Meer informatie op : Hoe veilig is mijn wijk

Verbeter uw wijk, doe mee

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij organiseert een ‘wedstrijd’ voor projecten die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. De Vereniging roept leden op om hieraan mee te doen. Het doel is dat er een project wordt ingezonden, dat tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010 kan worden gerealiseerd. Projecten, die door een jury worden beoordeeld, krijgen 1000 euro om het project te realiseren. Meer informatie kan worden verkregen via het secretariaat van de vereniging : info@onzeindischebuurt.nl.

Lezing over de natuur in Delft

Drie samenwerkende natuurverenigingen in Delft stuurden ons de volgende uitnodiging. Meer informatie is op te vragen via afd.RegioDelft@knnv.nl

Op dinsdag 13 januari organiseren het IVN afdeling Delft e.o., de Vogelwacht Delft e.o. en de KNNV afd. Regio Delft een lezing over de natuur in Delft in het stadhuis van Delft (Markt 1), aanvang 20:00 uur, de toegang is gratis.

De drie organiserende verenigingen bestuderen en beschermen de natuur in de regio Delft al geruime tijd. In presentaties zullen we ingaan op wat we van het verleden geleerd hebben. Met u willen wij van gedachten wisselen over wat de toekomst ons brengen zal. We zullen dat doen in een luchtige afwisseling van informatievoorziening en discussie.

We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met de natuur en uw idee n over de toekomst. Waar moeten de natuurverenigingen de komende jaren hun pijlen op richten?

Ouderenproof Vrijenban

Op initiatief van de Gemeente Delft, Ouderenwerk Delft, de Samenwerkende Bonden van Ouderen en de Provincie Zuid Holland is in Delft begin 2006 gestart met het project: ‘is uw gemeente OuderenProof’. Ook de Delftse woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen doen hierin mee. Alle deelnemers hebben uitgesproken dat de aanbevelingen van de werkgroepen OuderenProof worden zoveel mogelijk zullen worden uitgevoerd.

OuderenProof heeft tot doel de 55 plussers te betrekken bij het huidige en toekomstige ouderenbeleid in Delft. Per wijk is een werkgroep ingesteld. De werkgroep richt zich op het wonen, de woonomgeving, de toegankelijkheid, de zorg, het welzijn, de voorzieningen en het samenleven in de wijk. In de wijken Buitenhof en Voorhof loopt dit naar volle tevredenheid.

In de wijk Vrijenban is een werkgroep gestart in december 2007 en begin november 2008 is de eindrapportage gepresenteerd in het Trefpunt in de Bieslandhof. Binnen de wijk Vrijenban zijn er twee werkgroepen (Vrijenban Noord en Vrijenban Zuid) aan het werk geweest. Dit heeft geresulteerd in een rapport met maar liefst 130 aanbevelingen, waarmee de gemeente en de diverse deelnemers aan de slag gaan. De ‘waakhonden’ van de wijk Vrijenban bewaken de uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ouderproof : http://www.ouderenwerkdelft.nl. Hier kunt u ook het rapport opvragen.

Veiligheid in Indische Buurt neemt sterk af

Het aantal diefstallen uit woningen blijkt in de Indische Buurt Zuid dit jaar twee keer zo hoog te zijn als in 2007. Vorig jaar waren er 14 inbraken in het hele jaar, in de eerste negen maanden van 2008 werden maar liefst 18 inbraken geregistreerd. Die stijging lijkt ook voor de rest van de Indische Buurt te gelden, al ligt daar het aantal inbraken een stuk lager. Opvallend is dat het aantal inbraken in dezelfde periode voor het gebied de Koepoort, Heilige Land en Biesland significant is teruggelopen : 16 inbraken in 2008 tot september tegenover 31 inbraken over heel 2007.

Op internet kan men eenvoudig volgen hoe het staat met de veiligheid in de buurt. Met een paar muisklikken krijg je inzicht in de trends in de buurt. Kijk op http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/cijfersite.htm

veiligheid buurt 2008

De kaart toont het aantal inbraken in de eerste negen maanden van 2008. De hele kaart is te vinden op bovengenoemde website.

Vuilnisophaaldagen