Home » 2005 » augustus

Monthly Archives: augustus 2005

Bomenkap Molukkenstraat

DELFT – De bomenkap in de Molukkenstraat kent een sterke lobby uit de Molukkenstraat zelf. De bewoners aldaar hebben al jaren last van te weinig licht, vocht, vallende takken e.d. prima argumenten om de bomenrij te vervangen. Dat zijn argumenten waarop de vereniging geen bezwaar zal aantekenen. Het leefgenot van dat stuk van onze buurt zal erdoor toenemen, en dat willen we allemaal graag.Maar de gemeente vraagt een vergunning aan om wegens civiele werkzaamheden de bomen te mogen kappen. Op het bij de aanvraag genoemde kantoor van de gemeente was helemaal niets bekend van de civiele werkzaamheden. Ook was er niets te vinden over een onderzoek. Een werknemer van de gemeente dacht zich zoiets te kunnen herinneren. De werkzaamheden zouden het riool betreffen, al wist hij dat niet zeker. De redenen die de gemeente noemt in haar aanvraag zijn ons inziens geen redenen om bomen te mogen kappen en stroken in het geheel niet met de argumenten die de buurt noemt om de bomen te kappen. Waarom dit verschil ? Kan de gemeente ons dat uitleggen ?

Nieuw bestemmingsplan in de maak

DELFT – De gemeente werkt hard aan een nieuw bestemmingsplan. Dat is maar goed ook want het oude is al 20 jaar geleden gemaakt. A.s. dinsdag komt dit stuk, althans het voorontwerp daarvan, ter behandeling in de commissievergadering +duurzaamheid+. Deze vergadering is openbaar, en inspraak is mogelijk. Wel even opgeven bij de griffie. Op de site van de gemeente Delft (RIS) kunt u vinden waar u moet zijn. Hier staan ook de stukken (kies achtereenvolgens : commissies, duurzaamheid, 30 augustus. Onder agendapunt 9 staan de stukken).

We hebben het nog niet uit, maar ons viel al wel wat op. Zo wordt er rekening mee gehouden dat er twee sexhuizen in onze wijk mogen komen. Dat betekent dus bordelen en hoerenlopers in onze buurt. Daar gaan we uiteraard tegen optreden. Intussen lezen we nog verder en houden u op de hoogte.

Bomenkap Molukkenstraat

DELFT – Afgelopen zondag, 21 augustus 2005, heeft de gemeente een melding gepubliceerd in de Stadskrant voor een vergunningsaanvraag om de bomen langs de Molukkenstraat te mogen kappen. Reden voor de kap is dat er enige civiele werkzaamheden moeten gebeuren.Vrijdag, 26 augustus, zijn we gaan &#039inzien&#039 wat die aanvraag inhield. Op het kantoor aan de Staalweg 1 was wel de vergunningsaanvraag aanwezig, maar niet de onderbouwing. Ons is nog niet bekend welke civiele werkzaamheden gepland zouden zijn. De dienstdoende ambtenaar dacht dat het ging om werkzaamheden aan de riolering, maar verwees ons naar de Barbarasteeg, alwaar Bouw- en woningtoezicht is gevestigd. De ambtenaar zou zorgen dat de informatie wel binnenkort voorhanden zou komen.Tot zondag 4 september kunt u uw zienswijze schriftelijk aan de gemeente sturen. Vanaf uiterlijk zondag 28 augustus kunt u eventueel hier een voorbeeldbrief vinden.

Bestuur

DELFT – Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan indien nodig uitgebreid worden. Huidig bestuur:

Voorzitter Frans Vrins
Secretaris Alfred Pellemans
Penningmeester Corrie Bos

Waarom lid worden

Hebt u al gehoord van de ontwikkelingen rond de fruittuinen (de oude oprijlaan van het Joris) ? Kent u de effecten van de A13 en de Gist op de gezondheid ? Heeft u ook het gevoel dat het parkeervergunningen straks wordt ingevoerd omdat er maatregelen door de gemeente zijn genomen die de druk op het parkeren bewust hebben verhoogd ? Dit zijn onderwerpen die het algemeen belang van de buurt aangaan, en die onder de paraplu van de belangenvereniging Onze Indische Buurt opgepakt kunnen worden. Dat we ons vooralsnog (volledig) richten op de dagopvang heeft te maken met de actualiteit hiervan en de beschikbare mankracht. Met meer leden, zowel alleen betalend als actief, kunnen we ook de andere zaken oppakken.

Komt ie wel of komt ie niet ?

DELFT – Het is nog lang niet definitief dat de dagopvang er komt !!
De gemeente heeft wel een mooie nieuwsbrief gemaakt en die keurig verspreid in de buurt. Een folder die bol staat van de sociaal wenselijke prietpraat. De gemeente wil graag doen geloven dat het onherroepelijk is dat de dagopvang in de Surinamestraat komt. Dat breekt namelijk het verzet ertegen. Maar wij hebben de gemeente door.

terug van het zomerreces

DELFT – Het is stil geweest rondom de komst van de dagopvang naar de Surinamestraat. Er is echter toch wel wat gebeurd.

  • de buurt heeft samen met de andere belangengroepen uit de omgeving zich teruggetrokken uit het overleg rond het beheersplatform. Dit is gedaan omdat eerst helemaal definitief moet zijn dat de opvang er komt.
  • de gemeente is zich aan het voorbereiden om de benodigde vergunningen voor de verbouwing en de ontheffing voor het bestemmingsplan te organiseren. De gemeente doet dat heel zorgvuldig, want een misser en de rechter zal de bezwaren uit de buurt toewijzen. In dat geval zal de gemeente uitwijken naar een andere locatie.
  • de vereniging is samen met andere groeperingen zich op het bezwaar aan het voorbereiden.
  • Binnenkort ontvangen de bewoners uit de buurt van de vereniging meer informatie over dit traject.

Vuilnisophaaldagen