Home » 2005 » september

Monthly Archives: september 2005

De stadskant mag een artikel n.a.v. de persconferentie van vorige week niet plaatsen.

DELFT – De stadskant mag een artikel n.a.v. de persconferentie van vorige week niet plaatsen. De redactieraad houdt het vast tot het college met een reactie komt. Wij hebben het artikel in ons bezit en volgens ons staat er niets verkeerd in. Lees maar:

Kritisch rapport over keuze Surinamestraat. Gemeente bestudeert rapport Indische buurt blijft strijden tegen nieuwe locatie dagopvang Bewoners van de Indische buurt en bedrijven uit de omgeving van de Surinamestraat vinden dat in deze straat geen dagopvang voor verslaafden en daklozen kan komen. Het college heeft deze plek in februari als meest geschikte locatie voor de dagopvang aangewezen. Bedrijven en bewoners volharden in hun standpunt, nu een onderzoeksbureau een kritisch rapport heeft opgesteld.

Lees het hele artikel

2e nieuwsbrief

DELFT – De tweede nieuwsbrief van de vereniging is verschenen. Deze is verspreid onder een groot deel van de Indische Buurt. Heeft u hem gemist ? Dan kunt u hier de nieuwsbrief downloaden.

Aankondiging Ruimtelijke onderbouwing

DELFT – Vandaag heeft de gemeente in de stadskrant de aankondiging ruimtelijke onderbouwing gepubliceerd. Met de aankondiging ruimtelijke onderbouwing deelt de gemeente mede dat ze van plan is het bestemmingsplan ter plekke van de Surinamestraat 1 aan te passen om zo de komst van de dagopvang mogelijk te maken. Op deze aankondiging is inspraak mogelijk. En daar moeten we massaal gebruik van maken. Binnenkort leest u hier hoe u uw zienswijze kenbaar kunt maken. Dat kan schriftelijk, en dat raden we ook aan, maar de gemeente zal ook een inspraakavond organiseren.
Nadat alle zienswijzen zijn ge nventariseerd en becommentarieerd zal de ruimtelijke onderbouwing ter besluitvorming worden voorgelegd aan de politiek. Nadat er een besluit is genomen, gaat de bezwarenprocedure in. Die duurt zes weken. Daarna gaat het naar de bestuursrechter, en eindigt wellicht bij de Raad van State. Over die hele procedure gaat nogal wat tijd overheen.
Maar het is belangrijk dat de start goed is. Het startschot is vandaag gegeven. Maakt allen uw zienswijze kenbaar!!!

Vragen aan het college van B en W

DELFT –

Fractie Stadsbelangen-Delft

Aan het college van Burgemeester en Wethouders Delft, 16 september 2005

Betreft: rapport Save over locatiekeuze dagopvang Surinamestraat

Geacht college,

Zoals u wellicht bekend zal zijn, heeft de belangenvereniging Onze Indische Buurt een second opinion onderzoek laten uitvoeren door het ingenieursbureau SAVE naar aanleiding van uw locatiekeuze Surinamestraat 1 inzake de dagopvang.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn voor onze fractie aanleiding om u de volgende vragen te stellen.

1. De fractie van Stadsbelangen is zeer ge nteresseerd naar uw reactie over de uitkomsten van genoemd onderzoek. Wij verzoeken u de raad te informeren over uw reactie. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid alsnog in gesprek te gaan met de belangenvereniging naar aanleiding van bedoeld rapport over de locatiekeuze? Zo nee, waarom niet?

Wij zien de beantwoording op deze vragen met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
namens de fractie Stadsbelangen-Delft

Aad Meuleman

De pers schrijft

‘Drugsopvang is ongeschikt’

DELFT – De nieuwe locatie voor de dagopvang van daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat is ongeschikt.

Dat stelt het adviesbureau Save dat in opdracht van het naburige ransportbedrijf Van der Lee een onderzoek deed naar de locatiekeuze. e onderzoekers weerspreken de conclusie van de gemeente dat de veiligheid in het gebied niet in het geding is. Zo zou de politie geen goed zicht hebben op de dagopvang vanwege de omringende bebouwing en zou het zelfs zeer de vraag zijn of de hulpdiensten na een noodoproep wel op tijd kunnen arriveren. Verder laat de sociale controle volgens Save te wensen over. In het gebied ijn veel potenti le hangplekken, komt er maar weinig verkeer en bestaat er geen mix van functies. Het pand komt voornamelijk in de buurt van woningen te liggen.

Kwalijk is het volgens de onderzoekers ook dat de gemeente niet alle potenti le opvanglocaties op dezelfde manier beoordeeld heeft. De Sunamestraat kwam pas laat in de procedure en zou in een eerder stadium als ongeschikt zijn afgevoerd.

Zo was er eerst de gemeentelijke eis dat de locatie voor de dagopvang niet verder dan 500 meter van het centrum mocht komen te liggen. Onder druk van insprekers werd dat bijgesteld tot een kilometer. Weer wat later stelde het stadsbestuur dat er niet op een paar meter gekeken zou worden. Omdat de locatie aan de Surinamestraat minimaal 1370 meter van het centrum ligt, zou deze volgens de onderzoekers van de lijst met mogelijke locaties moeten worden afgevoerd. Het rapport werd gisteren gepresenteerd door de juridische adviseurs van Van d Lee, de Stichting Bedrijven Vrijenban en de Belangenvereniging Indische Buurt. De betrokkenen zeiden te hopen dat het stadsbestuur met hen een discussie wil aangaan over het rapport, maar vrezen het ergste. “En dan zal uiteindelijk de rechter moeten beslissen.”

bron : Deltsche Courant

DELFT – Second opinion

DELFT – Het adviesbureau Save dat in opdracht van het naburige transportbedrijf Van der Lee een onderzoek deed naar de locatiekeuze, stelt “De nieuwe locatie voor de dagopvang van daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat is ongeschikt”.

De onderzoekers weerspreken de conclusie van de gemeente dat de veiligheid in het gebied niet in het geding is. Zo zou de politie geen goed zicht hebben op de dagopvang vanwege de omringende bebouwing en zou het zelfs zeer de vraag zijn of de hulpdiensten na een noodoproep wel op tijd kunnen arriveren. Verder laat de sociale controle volgens Save te wensen over. In het gebied zijn veel potenti le hangplekken, komt er maar weinig verkeer en bestaat er geen mix van functies. Het pand komt voornamelijk in de buurt van woningen te liggen.

Kwalijk is het volgens de onderzoekers ook dat de gemeente niet alle potenti le opvanglocaties op dezelfde manier beoordeeld heeft. De Surinamestraat kwam pas laat in de procedure en zou in een eerder stadium als ongeschikt zijn afgevoerd.

Zo was er eerst de gemeentelijke eis dat de locatie voor de dagopvang niet verder dan 500 meter van het centrum mocht komen te liggen. Onder druk van insprekers werd dat bijgesteld tot een kilometer. Weer wat later stelde het stadsbestuur dat er niet op een paar meter gekeken zou worden. Omdat de locatie aan de Surinamestraat minimaal 1370 meter van het centrum ligt, zou deze volgens de onderzoekers van de lijst met mogelijke locaties moeten worden afgevoerd. Het rapport werd gisteren gepresenteerd door de juridische adviseurs van Van der Lee, de Stichting Bedrijven Vrijenban en de Belangenvereniging Indische Buurt. De betrokkenen zeiden te hopen dat het stadsbestuur met hen een discussie wil aangaan over het rapport, maar vrezen het ergste. “En dan zal uiteindelijk de rechter moeten beslissen.”

Persconferentie – bericht van website TV West

DELFT –

16-09-05 17:50

Plan drugsopvang Delft gekraakt

DELFT De plek waar de gemeente Delft een nieuwe drugsopvang wil vestigen is totaal ongeschikt. Dat constateert een onderzoeksbureau. Omwonenden van de Surinamestraat in Delft hebben de lokatie laten toetsen door het bureau. Dat heeft vrijdag gerapporteerd dat de plek vrijwel onbereikbaar is voor politie en brandweer. Ook ligt de Surinamestraat te ver af van van het centrum van Delft. Er is in de straat nauwelijks sociale controle omdat er geen andere openbare voorzieningen zijn. Het bureau ziet in die rustige straat daarentegen wel veel potenti le hangplekken.

Second Opinion Veiligheidscan

DELFT – Aan Save, onderdeel van Oranjewoud ingenieursbureau en gespecialiseerd in veiligheid en risico-onderzoek, is gevraagd de veiligheidsscan van de gemeente onder de loep te nemen. Save heeft geconcludeerd dat de conclusies die de gemeente trekt op vele plekken niet deugen. Maar u kunt nu zelf dit onderzoek lezen. Kies hier voor het rapport. Er is ook een samenvatting beschikbaar.

Persbericht over veiligheidsscan

DELFT – Het Ingenieursbureau/adviesbureau SAVE , onderdeel van Oranjewoud, heeft in opdracht van Van der Lee onderzoek verricht naar rapporten die in opdracht van of door de Gemeente Delft zijn gebruikt om te komen tot de locatiekeuze Surinamestraat 1 voor de dagopvang van daklozen en verslaafden. De belangrijkste uitkomsten zullen worden gepresenteerd door de juridisch adviseurs van Van der Lee , de Stichting Bedrijven Vrijenban en de Voorzitter van de belangenvereniging “Onze Indische Buurt” op 16 september a.s.. Naast de bedrijven zullen ook vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen en het Mondriaan College aanwezig zijn. De inhoud en conclusies van het rapport van het gerenommeerde adviesbureau SAVE zullen u zeker interesseren. Het rapport komt tot een kritisch oordeel over de door de Gemeente gemaakte locatiekeuze. Het rapport zal op de persconferentie worden uitgereikt.

Vuilnisophaaldagen