Home » 2006 (Page 2)

Yearly Archives: 2006

Referendum uitbreiding Camping Delftse Hout

DELFT – Er is sprake van uitbreiding van de camping in de Deltse Hout. Dat gaat ten koste van recreatiegebied en natuur. De gemeente onderzoekt of een referendum hierover wenselijk is. De gemeente houdt een referendum indien minimaal 4000 delftenaren aangeven dat zij een referendum willen. Tot 10 augustus kunt u bij de gemeente aangeven of u een referendum wilt. Dat referendum wordt dan wat later gehouden. Meer informatie >> .
Ook bij de gemeente kunt u terecht voor informatie (http://www.gemeentedelft.info

Helikopterlandingsplaats

DELFT – De gemeente Den Haag wil op verzoek van een exploitant een helicopterlandingsplaats inrichten in Ypenburg, direct aan de A13 op de grens met Delft gelegen. Het is onvermijdelijk dat daarbij over Delft gevlogen gaat worden. De helicoptervluchten kunnen geluidoverlast veroorzaken en kunnen de natuurwaarden verstoren in het gebied Delftse Hout / Dobbeplas en Ackerdijkse plassen (denk aan verstoring van vogels). De termijn voor het indienen van zienswijzen eindigt op 14 juli 2006.Deze helicopters gaan dus ook over Delfts grondgebied, lees Indische Buurt. Wat vindt u hiervan ? Gaarne reactie naar de vereniging.

Uitspraak kort geding

DELFT – De voorzieningenrechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld. Hij zag onvoldoende bewijs dat de gemeente fout heeft gehandeld. Het belangrijkste onderdeel van de beslissing vormt de afgifte van een zogenoemde verklaring-van-geen-bezwaar. Deze verklaring wordt door de provincie afgegeven. En die had het weer gedelegeerd aan de gemeente met een soort beleidsstuk dat toevalligerwijs vorig jaar is opgesteld. Verdonk kan hier nog wat leren.In de uitspraak wordt de gemeente ook gewezen dat de gemeente de contra-expertise van vorig jaar niet zomaar mag negeren. Ook zijn er bij de rechter twijfels over de juistheid van de cijfers van de gemeente over de bezoekersaantallen heeft verstrekt.De uitspraak betekent dat de gemeente mag gaan verbouwen, ondanks het feit dat de bezwaarperiode nog loopt.Deze uitspraak ging overigens NIET over de bezwaarschriften !

uitspraak

DELFT – Uitspraak Kort Geding op dinsdag 27 juni 2006.

Kort geding

DELFT – De stichting bedrijven Surinamestraat heeft een kort geding aangespannen om te zorgen dat de verbouwing, waarmee de eigenaar alvast is begonnen, te stoppen. Dit kort geding dient dinsdag aanstaande, 13 juni, om 9:30 bij de kantonrechter in Den Haag. Deze zitting kunt u ook bijwonen. U hoeft u niet aan te melden, wel op tijd komen.

Bezwaarperiode loopt

DELFT – Op 15 mei heeft de gemeente besloten om de vergunning te verlenen voor de verbouwing van het pand aan de Surinamestraat 1. Dit besluit is conform de verwachting. Vanaf die datum kan een ieder die gevolgen kan ondervinden van dat besluit binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de gemeente (commissie bezwaar en beroep). Tevens is hiermee de ruimtelijke onderbouwing goedgekeurd, wat inhoud dat de gemeente toestaat dat de bestemming van het pand wordt gewijzigd. Het bezwaar moet v &sup2 &sup2r 26 juni worden ingediend. De vereniging zal zeker een bezwaar indienen, omdat we van mening zijn dat onze zienswijze en eerder gemaakte bezwaren niet voldoende in de plannen terugkomen. U kunt, als u belangen hebt in de omgeving van de Surinamestraat, dus als u hier woont, werkt of recre rt, ook bezwaar indienen. En denk nou niet dat alles al is besloten, al wil de gemeente u dat graag laten geloven.

Algemene Ledenvergadering

DELFT – Op 25 april wordt de eerste Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Onze Indische Buurt gehouden. Alle leden ontvangen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Bent u geinteresseerd in de vereniging en overweegt u lid te worden ? Dan bent u bent welkom op de vergadering. U kunt zich ter plaatse aanmelden voor het lidmaatschap.

UITNODIGING

Jaarvergadering Onze Indische Buurt

Datum Dinsdag 25 april 2006
Plaats Buurtcentrum Delft Noord, Brasserskade 77
Aanvang 20:00 uur (zaal open om 19:45 uur)

De vergadering bestaat uit twee delen :

  1. De Algemene ledenvergadering waarin de Jaarrekening van jaar 2005 en de Begroting 2006 worden goedgekeurd en vastgesteld. Tevens zal de benoeming van de leden van de kascommissie.aan de orde komen.
  2. Een discussie over zaken die in de buurt of binnen de Vereniging leven. Verdere plannen m.b.t.2006.

Bomenkap Molukkenstraat

DELFT – Een half jaar geleden heeft de gemeente Delft een aanvraag ingediend om de bomen langs de op- en afritten van de Reineveldbrug te kappen. Toen vanwege diverse civiele werkzaamheden. De vergunning is niet afgegeven, maar het is nog niet stil op dit gebied. De kapplannen zijn er nog steeds. De belangrijkste reden om te kappen is de leeftijd van de bomen. Deze is rond de 30 jaar en populieren worden nu eenmaal niet veel ouder. Er zit veel dood hout in de bomen, en de takkan gaan steeds meer hangen. Ook de bomen aan de Cura aostraat worden in dit plan meegenomen, alsmede de bomen langs VanderLee. De gemeente bereidt momenteel een plan voor om de dit op een verantwoorde manier uit te voeren. De gemeente heeft beloofd de buurt tijdig op de hoogte te stellen. Waarschijnlijk via een voorlichtingsavond. Een paar grote bomen in de Surinamestraat gaan nog dit jaar tegen de vlakte. Voor de andere bomen is nog geen planning bekend. De gemeente verzekerde dat dit geen relatie heeft met de komst van de dagopvang.

Verslag Inspraakavond

DELFT – Afgelopen woensdag was er de inspraakavond. De gemeente was met maar liefst TWEE wethouders en 3 ambtenaren vertegenwoordigd. Maar ook de buurt en de bedrijven waren in ruime mate op komen dagen. Zo’n 30 man en vrouw. Er waren zeven insprekers die zo’n 10 minuten de tijd kregen om hun zegje te doen. De gemeente zou waar nodig verduidelijkende vragen stellen. Er zou geen discussie zijn. De voorzitter, Grashof, kon echter niet voorkomen dat dat toch gebeurde. De insprekers hadden stuk voor stuk punten die goed waren. Vooral de advocaten van de bedrijven brachten Grashof in het nauw. Grashof werd langzaam vastgenageld. Zo was Grashof niet op de hoogte of er voor het bewuste bestemmingsplan al artikel 19 ontheffingen waren afgegeven (of voor een van de andere relevante artikelen, zoals de advocaat hem tot drie maal toe moest terechtwijzen). Het verzoek van de advocaat om die inzage alsnog te verstrekken werd door Grashof niet begrepen, totdat een van de ambtenaren ingreep en Grashof redde. Zielig was vooral de manier waarop Grafhof probeerde de discussie naar zijn hand te zetten met volledig verkeerde samenvattingen (“dus dat betekent dat we het eigenlijk eens zijn”.). Daar kwam hij ook niet mee weg, maar er spreekt wel een grote minachting uit jegens de aanwezige Delftenaren (en Rijswijkers!). Politiek gaat niet over feiten en gelijk hebben, maar over gelijk krijgen. Al vanaf het begin was duidelijk dat de gemeente totaal niet van plan was om ook maar iets met het ingesprokene te doen. “Het komt sowieso voor de rechter”, zei Grashof achteraf, die trillend en aangedaan de bijeenkomst afsloot.

Grashof ziet het even niet zittenWethouder Rensen verstopt zich achter een kopje koffieProjectleider Norbert De Leeuwde insprekers en belangstellenden

Inspraakavond 29 maart

DELFT – Aanstaande woensdag houdt de gemeente een inspraakavond over de bouwvergunning en de ontheffing bestemmingsplan voor de dagopvang in de Surinamestraat. Deze vindt plaats in de Lindenhof, Zocherweg 9 (in de buurt van de oorspronkelijke hoofdingang van de Gist). Dan kunt u uw standpunten uit de brief die u gestuurd heeft, toelichten. Ook als u geen brief heeft ingestuurd kunt u toch uw mening kenbaar maken. V &sup2 &sup2r maandag 27 maart moet u aangeven of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. De gemeente kennende betwijfel ik of u u morgen nog kunt aanmelden hiervoor. Voor maandag betekent in gemeentelijke termen namelijk hetzelfde als uiterlijk vrijdag. Maar u kunt het natuurlijk altijd proberen via telefoonnummer : 015 2197855. En anders komt u toch een bakkie doen ? Ongetwijfeld komt wethouder Rensen persoonlijk langs omdat hij zijn medewerkers niet voldoende vertrouwd en hij zal vervolgens niets zeggen.

Vuilnisophaaldagen