Home » 2007 » september

Monthly Archives: september 2007

Bespreking verbrede A13 in commissie Wijk, Verkeer en Beheer

DELFT – Donderdag 11 oktober komt in de commissie Wijk, Verkeer en Beheer de verbreding van de A13 tussen Ypenburg en de Doenkade (afslag Zestienhoven) ter sprake. Dit betekent minder ruimte om te wonen, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling, grotere barri re naar Delftse Hout.

De minister van Verkeer & Waterstaat heeft de adviescommissie IODS gevraagd mee te denken over de inpassing van een mogelijke verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade. Tijdens de bestuurlijke workshops van 31 augustus jl. en het IODS overleg van 4 september jl. is onderzocht welke aspecten bij de verbreding van de A13 moeten worden betrokken. Provincie Zuid Holland vraagt de deelnemende gemeenten om opmerkingen en aanvullingen zodat zij deze mee kan nemen in een reactie aan de minister.

De gemeenteraad is akkoord met voorbereidingsbesluit

DELFT –

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van degemeente. Dat wil zeggen dat er nu een nieuwe verklaring van geen bezwaar komt,en dat ons bezwaar door de gemeente ongegrond wordt verklaard en dat webinnenkort weer bij de rechter staan, om af te maken wat in juli gepland stond.Maar nu met een nieuwe dwaling in de procedure.

CDA, Stadsbelangen en Leefbaar Delft waren kritisch in de eerste termijn. CDAstelde een heleboel terechte vragen. Dat deden de twee andere partijen ook. Er werd eenlink gelegd door het CDA met artikel 3.3 uit het Algemeen Bestuursrecht (“;Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.”;)

De wethouder heeft die bezwaren weerlegd, maar gebruikte daarbij veel bluf. Zedraaide om de hete brei heen, door tot tweemaal toe te zeggen dat dit besluitecht nodig was om de gemeente niet voor een heel groot probleem te zetten.Zonder in te gaan om de juridische grondslag.

De vraag over oneigenlijk gebruik van het instrument &#039voorbereidingsbesluit&#039werd afgewimpeld door de wethouder met de opmerking dat dat veel vaker gebeurten dat het daar oorspronkelijk ook voor bedoeld was. De door de gemeentebetaalde, en dus niet al te objectieve, aanwezige ambtenaren ondersteunden haardaarbij.

Uiteindelijk stemden Stadsbelangen en Leefbaar Delft tegen, beide vanwege dejuridische grondslag, en het ondermijnen van rechten van de burger.

Raadsvergadering – er is GEEN mogelijke om in te spreken

DELFT –

In het bericht op deze site van enkele dagen geleden over de raadsvergadering van donderdag aanstaande werd gemeld dat er ruimte is om in te spreken. Die ruimte is er NIET. Inspreken kan in principe alleen tijdens commissievergaderingen. Jammer is het dan om te constateren dat de bespreking van het voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1 niet in de commissievergaderign is geweest .

De raadsvergadering begint al om 18:00. De verwachting is dat het voorberedingsbesluit pas na 20:00 uur behandeld zal worden. Bij de start van de vergadering wordt echter pas de definitieve agenda bepaald. Indien de voorzitter het blieft, dan zou hij dit agendapunt dus aan het begin kunnen plaatsen. Het idee is wel dat dit punt niet doorgeschoven wordt naar een andere avond, omdat de gemeente haast om met dit besluit het verdere proces te doorlopen. Haastige spoed is zelden goed.

Datum verhuizing door college B&W vastgesteld

DELFT – Het College neemt alvast een voorschot op de raadsvergadering van morgen, de verklaring van geen bezwaar af te geven door de provincie, en de bezwaar en beroepsprocedure die daaraan gekoppeld is.

Brief platform beheer Surinamestraat e.o.

Het college besloot in te stemmen met het communicatieplan voor de verplaatsing van het dienstencentrum naar Surinamestraat 1 en stelde 15.150 euro beschikbaar voor de uitvoering er van. Ook nam het college kennis van de door Perspektief opgestelde huisregels en van de afspraken die zijn gemaakt door de toezichthoudende en handhavende partijen in het gebied. Oplevering en opening van het pand is op 1 oktober. De verhuizing is op 21 november.


Voor meer informatie: website gemeente

Uit het Algemeen Dagblad

DELFT –

Indische Buurt blijft tegen komst junks

DELFT – De gemeente Delft moet stoppen met haar plan om aan de Surinamestraat een dagopvang voor daklozen en verslaafden te vestigen.
Het stadsbestuur heeft aan ‘dit hoofdpijndossier’ al zoveel geld en ‘energie verspild’, dat het beter is om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dit stelt de belangenvereniging Onze Indische Buurt in een brief aan de gemeenteraad. Deze buigt zich donderdag over een nieuw voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de opvang alsnog verwezenlijkt te krijgen: nadat b en w in juli door de Raad van State op de vingers werden getikt voor een procedurefout, heeft het college nu zijn kaarten gezet op een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dit besluit m &sup2et worden genomen, omdat de provincie anders niet de verklaring kan afgeven die vereist is voor de realisering van de opvang; de gemeente wil dat deze in november opengaat en heeft grote haast, &sup2 &sup2k omdat het gebouw eigenlijk al afgelopen zomer klaar had moeten zijn.

De belangenorganisatie is boos, omdat, schrijft ze, zo’n voorbereidingsbesluit ‘helemaal niet is bedoeld’ voor een kwestie als die van de opvang; het is slechts een bestuurlijk middel ‘om, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan, ongewenste bestemmingen te verhinderen’. Dat b en w er toch mee komen, zou zijn om ‘hun zin door te drukken’. De buurt dreigt met nieuwe – tijdrovende – juridische stappen als het voorstel wordt goedgekeurd. Hoewel de gemeente maatregelen wil nemen om problemen te voorkomen, vecht de buurt al jaren tegen het plan, uit vrees voor de overlast.

klik hier voor het originele artikel.

Gemeenteraad aanstaande donderdag om 18:00 uur

DELFT – Aanstaande donderdag, 27 september, komt de gemeenteraad bijeen. Een van de bespreekpunten zal zijn het voorbereidingsbesluit aangaande de Surinamestraat 1. Het College zegt met dit voorstel dat zij een nieuw bestemmingsplan gaan maken voor de Surinamestraat 1 (dus niet de omgeving, maar alleen het bewuste pand). Het is de laatste strohalm die de gemeente heeft, en is bedoeld om de rechten van de burgers naast zich neer te kunnen leggen. Uiteraard zullen we gebruik maken van de bezwaar- en beroepsprocedure. Aan het eind zal de rechter oordelen dat de gemeente hier over de schreef is gegaan. Een nieuwe blunder in wat de gemeenteraadsleden &#039het hoofdpijndossier&#039 noemen ? Of steekt de gemeenteraad hier een stokje voor ?

De raadsvergadering is openbaar. U kunt dus gerust een bezoek brengen. Laat wel uw wapens en emoties thuis, want die zijn niet welkom in de raadszaal. U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht. U krijgt dan drie minuten om uw zegje te doen. laat dit bij binnenkomst even weten aan de griffier. De vergadering begint al om 18:00 want er staat veel op de agenda.Via het RaadsInformatieSysteem (RIS) kunt u meer over deze vergadering te weten komen.

Lees het bijbehorende document dat aan de gemeenteraad is toegezonden.

Nog steeds geheimzinnigheid over Huisregels Dagopvang

DELFT – Een maand geleden stond op de website een bericht naar aanleiding van het nieuwe beleid dat Rotterdam voert inzake de daklozen en verslaafden. Daarin werd opgemerkt dat de Gemeente Delft hierover nogal geheimzinnig doet. Naar aanleiding van dit bericht hebben we contact gehad met de projectleider verplaatsing dienstencentrum. Hij wist te melden dat de huisregels allang vastgesteld zijn. Hij zou aan de Raad van Bestuur van PerspeKtief de vraag voorleggen om dat bekend te maken naar de Vereniging Onze Indische Buurt. Inmiddels is het maand verder, en nog steeds geen enkele reactie, noch van de Gemeente noch van de Stichting PerspeKtief. Over geheimzinnigheid gesproken.

Delft op zijn smalst

DELFT – De wethouder heeft het druk.

Gemeente-koffie is niet te drinken

DELFT – De koffie die de ambtenaren van de gemeente Delft dagelijks voor hun kiezen krijgen, is niet te drinken.

Rensen keurt de koffie (foto : Onze Indische Buurt).
“We hebben moeite om het binnen te houden,” stelt wethouder Dick Rensen, die benadrukt dat de verslaggever het op moet schrijven. “Dan verandert er misschien wat.” Rensen weet niet precies wat de andere collegeleden ervan vinden, maar verzekert dat zijn kritiek breed gedragen wordt.

De gemeente trok een jaar geleden nog 135.000 euro uit voor de aanschaf van nieuwe automaten voor warme dranken, waaronder koffie. Volgens een woordvoerder zijn ze van het zelfde merk dat ook de koffiebonen meelevert.

bron Algemeen dagblad

Het Collegebesluit

DELFT – Hieronder staat de volledige tekst van het besluit van het College verwoord. Zou er in Nederland een rechter te vinden zijn, die deze noodsprong van de gemeente goedkeurt ?

Titel

Voorstel aan de gemeenteraad inzake voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1.

Omschrijving onderwerp

Op 24 februari 2005 heeft het college van B&W, na positief advies van de raad als geformuleerd in haar commissievergadering van 21 februari 2005, besloten de locatie Surinamestraat 1 aan te wijzen als nieuwe locatie voor vestiging van van de dagopvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Op 20 december is de ruimtelijke onderbouwing “Gebruikswijziging Surinamestraat 1” vastgesteld en op 15 mei 2006 zijn de noodzakelijke bouwvergunning en vrijstelling verleend. De vrijstelling was verleend op basis van artikel 19 lid 2 en voorzien van een specifieke verklaring van geen bezwaar van GS. Tegen het besluit bouw- vergunning en vrijstelling te verlenen zijn meerdere beroepen ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft bij uitspraak van 18 juli 2007 bepaald dat het besluit wegens een vormgebrek niet in stand kan omdat de verleen- de specifieke verklaring van geen bezwaar inmiddels is verlopen. Er moet om die reden een nieuwe verklaring worden aangevraagd. De Raad van State heeft echter in diezelfde periode een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat het beleid van GS van Zuid-Holland ten aanzien van specifieke verklaringen onvoldoende is gemotiveerd. Totdat reparatie van dat beleid heeft plaatsgevonden kunnen GS geen specifieke verklaringen meer afgeven. Daarmee is het niet meer mogelijk een vrijstelling ex artikel 19 lid 2 voor de Surinamestraat te verlenen. Wel kunnen GS een algemene verklaring afgeven als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO. Omdat het bestemmingsplan ter plaatse ouder is dan 10 jaar kan die vrijstelling alleen worden verleend als voor het gebied een voorbereidingsbesluit geldt. Voorgesteld wordt het benodigde voorbereidingsbesluit dat zich beperkt tot de locatie Suriname- straat 1 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Wegens spoedeisend belang (verhuizing is gepland voor begin november en tussen raadsbesluit en de verhuizing moet GS de algemene verklaring afgeven), wordt voorgesteld de raad te verzoeken dit besluit in haar vergadering van 27 september te laten nemen.

Voorstel

Het voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Beslissing

Behoudens enkele aanpassingen (mandaat weth.’s Koning en Rensen) conform.

Formeel gebrek en voorberedingsbesluit achteraf (2)

DELFT – Voor de PVDA wordt het allemaal te spannend. Onderstaand stuk staat op de website van de pvda, en is geschreven door Rolf Clazan. Het gaat over een wethouder die niet uit zijn woorden komt, of dit bewust doet. Natuurlijk is het zielig voor de daklozen indien de gemeente heeft nagelaten een en ander goed en tijdig voor ze te regelen. Maar om dat probleem nou zomaar over de schutting te gooien. Het formele gebrek in de procedure is een domme fout van de gemeente. Onze advocaat had daar al een half jaar eerder voor gewaarschuwd, maar de gemeente luistert niet.

Datum:4-9-2007

Stuk van de site van Clason :

In de commissie WIJZO vond bij de mededelingen een kleine discussie plaats die mij natuurlijk opviel omdat het de Dagopvang betreft.

©n zin
Met een ingewikkeld betoog (artikel 19-procedure, 19-1, 19-2, jurisprudentie, nieuw voorbereidingsbesluit) trachtte wethouder Rensen de commissie WIJZO inzicht te geven in de stand van zaken betreffende de verhuizing van de Dagopvang voor Daklozen en Verslaafden. Mevrouw van Rossum (SP) werd het allemaal even te veel, en zij vroeg de wethouder dan ook om in © ©n zin samen te vatten hoe het er nu mee staat. Toos Thoolen interrumpeerde: “Dat was © ©n zin!” tijd
Het hilarisch gelach dat volgde neemt niet weg dat er nu voor het afronden van de procedure een voorbereidingsbesluit van de Gemeenteraad vereist is. Mijns inziens is het dan ook te hopen dat de Raad dit besluit per omgaande voorgelegd krijgt en dat er niet opnieuw ellenlange discussies uit voortvloeien. De tijd dringt: de gedoogsituatie aan de Oostsingel loopt eind november af, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat aan het begin van het koude seizoen de betrokkenen op straat staan.

formeel
Het besluit tot de verhuizing is immers allang genomen, en deze formele kwestie mag niet tot een vierde keer uitstel leiden. Tenslotte is het ook zo, aldus de wethouder, dat het overschrijden van een termijn noch door de gemeente, noch door de (advocaten van) de bewoners van de Indische Buurt ontdekt werd, maar door de rechter zelf werd opgemerkt.

Vuilnisophaaldagen