Home » 2007 » september (Page 2)

Monthly Archives: september 2007

Voorbereidingsbesluit achteraf

DELFT – De gemeente denkt een gat gevonden te hebben in de wetgeving. Door het nemen van een voorbereidingsbesluit denkt de gemeente dat ze de rechten van de burger buitenspel kan zetten. Wat een gekonkel.

Voorstel voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1

In 2005 is met instemming van de raad Surinamestraat 1 aangewezen als locatie voor vestiging van de dagopvang voor dak- en thuislozen en/of verslaafden. De rechtbank heeft in juli besloten dat de gegeven vrijstelling niet in stand kan blijven omdat de verklaring van geen bezwaar van GS is verlopen. Door een andere uitspraak van de Raad van State kan GS momenteel geen specifieke verklaringen van geen bezwaar afgeven. En generieke verklaring is wel mogelijk, maar daarvoor is een voorbereidingsbesluit van de gemeente nodig. Het college stelt de raad voor een dergelijk besluit te nemen voor de locatie Surinamestraat 1.

Voor meer informatie:zie link hieronder

Bron : website gemeente delft

Emoties verboden in raadszaal

DELFT – Ik kan me nog een raadsvergadering herinneren waarbij de burgemeester hulpeloos verordonneerde dat “;emoties in de raadszaal verboden zijn”;. Het gestommel hield niet op. Mijns inziens logisch : de politici praten over de burger als onderdeel van hun werk, de burger praat over zijn of haar leven. Bij gebrek aan natuurlijk overwicht heeft de burgemeester nu hulptroepen geregeld. Als nu burgers roepen dat de politiek niet luistert dan worden ze verwijderd, ge xcommuniceerd. Onderstaand stuk stuurt het College naar de commissie Bestuur en Werk van 11 september as (9/11, mooie timing).

De volgende maatregelen worden voorgesteld:

  1. Er wordt een beveiligingsbeambte ingehuurd bij iedere raadscommissie- en raadsvergadering. Deze zal voorafgaand aan de vergadering bij de ingang opgesteld staan en tijdens de vergadering op de tribune zitting nemen. De beveiliger heeft als taak om de orde te bewaken, het aanspreken van mensen op het gedrag en het zonodig begeleiden van ‘lastgevende personen’ naar buiten toe. De beveiliger mag geen fysiek geweld gebruiken. Indien nodig wordt op verzoek van de burgemeester de aanwezigheid van politie op de publieke tribune geregeld. De politie is geautoriseerd om mensen met geweld uit de raadszaal te verwijderen.
  2. De raads- en commissievoorzitters, bodes en de beveiliger krijgen de bevoegdheid om de zaal te ontruimen. Als de mededeling “raadszaal (of commissiekamer) ontruimen” wordt uitgesproken, dienen alle aanwezigen de zaal te verlaten en zich op de begane grond in de burgerzaal te verzamelen. De bode of beveiliger roept vervolgens altijd assistentie van de politie in. Als degene, die oorzaak van deze maatregelen is, na te zijn aangesproken de zaal niet verlaat, wordt verder niets gedaan en de komst van de politie afgewacht. Schade aan spullen wordt verhaald op de dader. Verlaat de veroorzaker van de onrust eveneens de zaal, dan dient naar bevind van zaken te worden gehandeld, maar in ieder geval wordt de politie ingeschakeld.
  3. De hekjes tussen tribunes en raadsruimte in de raadszaal worden afgesloten. Tevens wordt ook bij de toegangsdeur tegenover de ingang commissiekamer door een extra bode toezicht gehouden. Indien nodig schakelt deze de beveiliger in.
  4. Er wordt een alarmknop onder de voorzitterstafel (raadszaal en commissiekamer) ge nstalleerd. Hierdoor is stil alarm naar de politie mogelijk.
    In de raads- en de Burgerzaal (zie bijlage 1) worden camera’s geplaatst met een opslagmogelijkheid van de opgenomen beelden van in principe 72 uur (om het weekend te overbruggen). De details van deze maatregel worden nog uitgewerkt. Het is in aanleg de bedoeling om de camera’s op basis van beweging te laten werken. Zo zijn altijd opnamen aanwezig van iedereen die de voordeur binnengaat en van iedere vergadering in de raadszaal.
    Naast het gebruik van camera’s om de veiligheid te verhogen, zullen voorzieningen voor internetuitzendingen worden getroffen, conform de reeds aanwezige voorzieningen in de trouwzaal. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze in het huidige budget kunnen worden meegenomen.
  5. Aan ieder raads- en commissielid zal een geplastificeerde kaart worden overhandigd waarop staat aangegeven op welke wijze men geacht wordt te reageren bij incidenten in de raadszaal. Tevens zal voorzien worden in een reguliere oefening.
  6. Er zal vervoer naar huis of andere gewenste locatie geregeld worden in geval een raadslid aangeeft zich onveilig te voelen.

martelwerktuig uit het stadhuis
foto: Roos
Bij gebrek aan eigen persoonlijkheid wordt al sinds de middeleeuwen hulp ingeroepen van zware jongens. Een aanpassinkje van de wet hier en de regels daar en het is nog legaal ook. Beste Burgemeester : kijk de burger eens in de ogen en vraag waarom deze zo reageert zoals die reageert. Ik kan het u wel vertellen, maar probeer er eerst zelf achter te komen. Over twee weken op deze site het antwoord. Martelen kan altijd nog.

Straatschaak

DELFT –

Wat gebeurt hier ?
A. Koning zet een pion
B. De wethouder schaakt
C. De buurt staat mat
D. Wethouder Koning opent het straatschaakspel in de Soendastraat

Vuilnisophaaldagen