Home » 2008

Yearly Archives: 2008

Lezing over de natuur in Delft

Drie samenwerkende natuurverenigingen in Delft stuurden ons de volgende uitnodiging. Meer informatie is op te vragen via afd.RegioDelft@knnv.nl

Op dinsdag 13 januari organiseren het IVN afdeling Delft e.o., de Vogelwacht Delft e.o. en de KNNV afd. Regio Delft een lezing over de natuur in Delft in het stadhuis van Delft (Markt 1), aanvang 20:00 uur, de toegang is gratis.

De drie organiserende verenigingen bestuderen en beschermen de natuur in de regio Delft al geruime tijd. In presentaties zullen we ingaan op wat we van het verleden geleerd hebben. Met u willen wij van gedachten wisselen over wat de toekomst ons brengen zal. We zullen dat doen in een luchtige afwisseling van informatievoorziening en discussie.

We zijn heel benieuwd naar uw ervaringen met de natuur en uw idee n over de toekomst. Waar moeten de natuurverenigingen de komende jaren hun pijlen op richten?

Nieuwe nachtopvang daklozen in Delft

bron : RTV West

DELFT – Er komt een nieuwe nachtopvang en sociaal pension voor daklozen. Woningcorporatie Woonbron Delft heeft hiervoor een pand aangekocht aan de Spoorsingel.

Het komende halfjaar wordt het gebouw verbouwd, waarna er zo’n 35 daklozen opgevangen kunnen worden. Er komen tien nachtopvang- en vierentwintig sociaal pensionplaatsen. Stichting Perspektief, die daklozen helpt, gaat de ruimte huren.

De opvang biedt een veilige slaapplaats, een douche en de mogelijkheid om bijvoorbeeld kleding te wassen.

Klik op de audiolink voor het verslag van Omroep West

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

Het College in Delft werkt aan grotere bevoegdheid voor zichzelf. Het CDA en de belangenvereniging TU-Noord hebben hier een punt.

“Bewoners straks minder invloed op bouwplannen”

DELFT – Delftenaren hebben straks minder invloed op de komst van nieuwe gebouwen in hun buurt.

Dat is althans de vrees van oppositiepartij CDA en Belangenvereniging TU-Noord. Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad namelijk voor om besluiten over bepaalde bouwprojecten voortaan over te laten aan het college.

Het gaat om de gevallen waarin een bouwplan wordt ingediend dat niet past in het vigerende bestemmingsplan. Nu is het beleid dat de gemeenteraad besluit of zo’n bouwplan wordt afgewezen of gehonoreerd. Het college stelt echter dat dit de werklast van de raad (onnodig) vergroot. Als het college de bevoegdheid geheel naar zichzelf toetrekt, scheelt het bovendien veel tijd en eventuele boetes bij overschrijding van wettelijke termijnen.

Belangenvereniging TU-Noord vreest dat, als het plan wordt aangenomen door de raad, de burger vaker dan nu onaangenaam verrast zal worden door bouwplannen waar hij niet over mag meepraten. Het college suggereert volgens de vereniging onterecht dat de voorgestelde werkwijze alleen voordelen biedt. “In werkelijkheid wordt de inspraak beperkt en de positie van de raad verzwakt”, aldus de vereniging.

Het college is het daar niet mee eens. “Alleen de bevoegdheid om direct nee te zeggen tegen een bouwplan wordt gedelegeerd aan het college”, stelt een woordvoerder. Als er echter geen redenen zijn het plan te weigeren, wordt het volgens hem gewoon voorgelegd aan de raad.

CDA-raadslid Sjaak Keuvelaar is daar niet zo zeker van. “Tot nu toe heeft wethouder Koning alleen een vage toezegging gedaan en wij willen dat dit vastgelegd wordt. Wij vinden het prima om het college de bevoegdheid te geven een bouwplan af te wijzen als het niet past. Over projecten die volgens het college wel mogen, moet de gemeenteraad echter de verantwoordelijkheid hebben, vinden we. Als wordt ingestemd met dàt voorstel hebben de raad en burger geen invloed meer. De vrees van TU-Noord is terecht.”

Bron : Algemeen Dagblad

“Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg”

Goed nieuws op de website van de vereniging Heliniet :

Geen Helihaven op ILSY-plantsoen te Ypenburg

Er komt definitief geen nieuwe helihaven op het ILSY-plantsoen te Ypenburg. Vandaag is tijdens de Provinciale Staten vergadering besloten het concept beleidsplan Regionale Luchtvaart 2008-2020 inclusief enkele toevoegingen aan te nemen als definitief beleidstuk. Nadat wij als vereniging ingesproken hebben tijdens de commissievergadering van 26 november jongsleden, en vandaag tijdens de Provinciale Staten vergadering, zijn wij hier als vereniging Heliniet natuurlijk erg blij mee!

Bron : website Heliniet

Ouderenproof Vrijenban

Op initiatief van de Gemeente Delft, Ouderenwerk Delft, de Samenwerkende Bonden van Ouderen en de Provincie Zuid Holland is in Delft begin 2006 gestart met het project: ‘is uw gemeente OuderenProof’. Ook de Delftse woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen doen hierin mee. Alle deelnemers hebben uitgesproken dat de aanbevelingen van de werkgroepen OuderenProof worden zoveel mogelijk zullen worden uitgevoerd.

OuderenProof heeft tot doel de 55 plussers te betrekken bij het huidige en toekomstige ouderenbeleid in Delft. Per wijk is een werkgroep ingesteld. De werkgroep richt zich op het wonen, de woonomgeving, de toegankelijkheid, de zorg, het welzijn, de voorzieningen en het samenleven in de wijk. In de wijken Buitenhof en Voorhof loopt dit naar volle tevredenheid.

In de wijk Vrijenban is een werkgroep gestart in december 2007 en begin november 2008 is de eindrapportage gepresenteerd in het Trefpunt in de Bieslandhof. Binnen de wijk Vrijenban zijn er twee werkgroepen (Vrijenban Noord en Vrijenban Zuid) aan het werk geweest. Dit heeft geresulteerd in een rapport met maar liefst 130 aanbevelingen, waarmee de gemeente en de diverse deelnemers aan de slag gaan. De ‘waakhonden’ van de wijk Vrijenban bewaken de uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ouderproof : http://www.ouderenwerkdelft.nl. Hier kunt u ook het rapport opvragen.

Verplichte publicaties

De gemeente is verplicht om (voorgenomen) besluiten te melden. Dat is verplicht zodat de bewoners daar eventueel bezwaar tegen kunnen inbrengen. De enige juridische geldige vorm is een publicatie in de Stadskrant, die wekelijks op zondag bij u in de bus valt. Sinds enige tijd worden die publicaties ook op internet gezet. Via wat gezoek op de site van de gemeente kunt u dan de diverse voorgenomen besluiten inzien. Om dat wat makkelijker te maken, kunt u vanaf heden via deze site met een druk op de knop de laatste publicaties inzien.

Kies voor het menu-item “verplichte publicaties”, in de menu aan de linkerzijde onder “dossiers”.

Veiligheid in Indische Buurt neemt sterk af

Het aantal diefstallen uit woningen blijkt in de Indische Buurt Zuid dit jaar twee keer zo hoog te zijn als in 2007. Vorig jaar waren er 14 inbraken in het hele jaar, in de eerste negen maanden van 2008 werden maar liefst 18 inbraken geregistreerd. Die stijging lijkt ook voor de rest van de Indische Buurt te gelden, al ligt daar het aantal inbraken een stuk lager. Opvallend is dat het aantal inbraken in dezelfde periode voor het gebied de Koepoort, Heilige Land en Biesland significant is teruggelopen : 16 inbraken in 2008 tot september tegenover 31 inbraken over heel 2007.

Op internet kan men eenvoudig volgen hoe het staat met de veiligheid in de buurt. Met een paar muisklikken krijg je inzicht in de trends in de buurt. Kijk op http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/cijfersite.htm

veiligheid buurt 2008

De kaart toont het aantal inbraken in de eerste negen maanden van 2008. De hele kaart is te vinden op bovengenoemde website.

Definitief ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020

Eerder was hier al gemeld dat de Gemeente Den Haag de activiteiten rondom de helihaven in Ypenburg staakt. Of dat betekent dat het plan van de baan is, is twijfelachtig. De provincie werkt ondertussen door een het “beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”. Gisteren ontvingen we van de Provincie de ingezonden zienswijzen en de beantwoording van de provincie daarop. Dit alles is verwoord in het “definitieve ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”.

Een paar zaken zijn opvallend :

Het beleidsplan van de provincie reikt niet verder de regionale luchthavens. De vliegroutes staan hier zeer expliciet niet in genoemd. Op onze opmerkingen hierover gaf de provincie als antwoord, dat vliegroutes niet onder de verantwoordelijkheid en mandaat van de provincie valt, maar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door deze twee zaken, vliegvelden en vliegroutes, bij verschillende overheden te beleggen, ontstaat de absurde situatie dat er vliegvelden gepland kunnen worden zonder dat dat er nagedacht is over vliegroutes en andersom. Overigens mag een piloot in grote lijnen zelf bepalen waar hij vliegt.

Een tweede aspect is dat er een keurig symbool (rode letter H) is ingetekend op de locatie Ypenburg. Dit staat voor het feit dat er een aanvraag is voor die locatie. Overigens wordt er een aanvraag voor een heliport in Midden Delfland verwacht. Midden in het stiltegebied.

Hieronder een fragment uit de kaart :

De hele kaart is via onderstaande link te downloaden.

http://www.zuid-holland.nl/opendocument.htm?llpos=79617708&llvol=0

Bezwaar opheffen doorsteek Vrijebanseweg/Ternatestraat

De gemeente heeft het plan opgevat om de doorsteek van Vrijebanseweg naar Ternatestraat op te heffen. Dat zou gedaan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren en om een groenstrook aan te leggen. Dat zijn valide argumenten. Er is echter geen sprake van een verkeersonveilige situatie. Meer groen kunnen we als vereniging wel toejuichen.

De doorsteek wordt echter vooral gebruikt door fietsers die vanaf de stad of het station naar huis gaan. Om de doorgang voor de fietsers open te houden heeft de vereniging bezwaar aangetekend.

We hebben de gemeente gevraagd de plannen aan te passen zodanig dat fietsers nog wel een doorgang hebben (fietspad). Er kan dan toch meer groen komen, en er kunnen meer parkeerplaatsen aangelegd worden.

WOB verzoek

De gemeente heeft onlangs gereageerd op ons WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek om inzage te krijgen in de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn tussen de gemeente Delft en Auto HiFi. Dat verzoek is ingewilligd. De vereniging bezit nu de vaststellingsovereenkomst tussen Auto HiFi en de Gemeente Delft.

Er blijkt alleen een afspraak gemaakt te zijn met Auto HiFi en niet met de eigenaar van het pand, althans daarvan blijkt niets uit de stukken die ons zijn toegestuurd en waar we wel om gevraagd hebben.

Saillant detail is dat Auto HiFi zich contractueel verplicht als medeondertekenaar van het opheffingsverzoek voor de voorlopige voorziening op te treden. Voor geld is veel te koop.

In het contract staat dat de gemeente de kosten, die het wilde maken voor het (her-)inrichten van de omgeving, volledig zal overmaken aan Auto HiFi. Dat (belasting-) geld was kennelijk in de ogen van de gemeente al uitgegeven, dus kon het net zo goed worden weggegeven aan auto HiFi.

Nog een mooi punt is dat beide partijen zich contractueel verplichten om over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (wat zo heet dat) naar buiten toe geen enkele mededeling te doen. De wet op openbaarheid van bestuur is sterker dan dit contract, getuige het feit dat wij het document in handen hebben gekregen.

Vuilnisophaaldagen