Home » 2008 » juni

Monthly Archives: juni 2008

Gebiedsvisie Delftse Hout

Detailkaart uit de gebiedsvisie Delftse HoutDe gemeente heeft een gebiedsvisie op de Delftse Hout opgesteld. De Delfste Hout is een belangrijk recreatiegebied voor heel Delft, en zeker voor de Indische Buurt. Veel bewoners komen wekelijks in de Delftse Hout. De gebiedsvisie is zeker een interessant stuk. Hieronder een passage. Het hele document is te vinden via deze link. De visie ligt tot 14 juli ter inzage. In deze periode is inspraak mogelijk. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Hiervoor is een inspraakavond gepland. Deze vindt plaats op donderdag 10 juli 2008, van 19.00 tot 21.00 uur bij de Papaver, Korftlaan 6 in de Delftse Hout.

De visie kent een aantal aantrekkelijke punten. Het idee is bijvoorbeeld dat de toegang vanuit Delft beter wordt. In de visie wil de gemeente de A13 hiervoor (deels) ondergronds wordt.

In het kaartje hierboven is te zien dat de grote plas uitgebreid wordt met een aantal watergangen zodat er eilanden ontstaan. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om er met een bootje op uit te gaan. Nadeel is dan dat de grote grasvelden verdwijnen.

Verder is het gehalte aan landinrichtingstaal en jargon behoorlijk groot. De gebiedsvisie betreft de gehele Delftse Hout, dus niet alleen het stukje dat is weergegeven in de kaartje.

….
Er is een aantal overwegingen om het raamwerk te enten op de landschappelijke ondergrond. Door aan te sluiten op de landschappelijke ondergrond ontstaan mogelijkheden om de cultuur istorische onderlegger een hernieuwde zeggingskracht, een vernieuwde betekenis te geven. Daarmee kan de authenticiteit van dit gebied als onderscheidend kenmerk aan kracht winnen. Door aan te sluiten op de landschappelijke ondergrond ontstaan er mogelijkheden om stad en land, Delft en Delftse Hout sterker met elkaar te zwaluwstaarten.

gebiedsvisie Delftse Hout

Zienswijze regionale luchthavens

De provincie heeft een beleidsnota “regionale luchthavens” opgesteld. Dit stuk is nog in de ontwerpfase. Het is nu mogelijk om zienswijze op het stuk in te dienen. De vereniging heeft dat inmiddels gedaan. Hierbij is vooral ingezoomd op de heleihavens en commerciele vluchten.

Onderstaand stuk is de zienswijze van de vereniging op het beleidsplan. Indien u zelf het stuk wilt lezen, kunt u dat hier downloaden van de site van de provincie. Eventuele zienswijzen dienen voor 30 juni ingediend te worden. Dat kan per email aan de provincie.

Geachte College,

Met deze brief maken wij onze zienswijze duidelijk ten aanzien van het Ontwerp beleidsplan regionale luchthavens, dat nu ter inzage ligt.

In het stuk over de helihavens heeft u het voornamelijk over de luchthavens zelf. U noemt echter ook de geringe vlieghoogte van 300 meter waardoor de geluidsoverlast wordt veroorzaakt. De vliegroutes van helikopters beslaan een veel groter gebied dan de locatie van de helihaven zelf. Hierdoor zal de geluidsoverlast langs de vliegroutes ook veel groter zijn dan die voor de luchthavens. De vliegroutes dienen dus zeker meegewogen te worden bij het toewijzen van helihavens. Dit zou volgens dezelfde criteria moeten gebeuren.

(meer…)

De gemeente laat haar tanden zien

Wie is er nou de baas in deze stad ? De gemeente smeekt in onderstaande brief de stichting PerspeKtief op haar blote knie n om in het vervolg toch liever wat eerder met de informatie te komen. Alstublieft ? Dat is toch niet teveel gevraagd ? Toe nou, geef ons die informatie wat eerder ?

Uit andere stukken blijkt dat het tekort kan oplopen tot 1,7 miljoen euro. De gemeente subsidieert de stichting voor een kleine 2 miljoen euro, dat is ongeveer 20% van de totale inkomsten van de stichting. Er zijn subsidies ingetrokken voor kleinere tekorten.

Hieronder de brief die de gemeente naar de stichting stuurt (indien de raad ermee instemt).

In besprekingen tussen vertegenwoordigers van uw Stichting en vertegenwoordigers van de gemeente Delft op 5 maart en o.a. 19 en 26 mei 2008 informeerde u ons over de financi le situatie van de Stichting PerspeKtief zoals die in het boekjaar 2007 is ontstaan.

Naar aanleiding van die besprekingen spreken wij allereerst onze ontstemming uit over het feit dat wij nu pas zijn ge nformeerd over de overschrijdingen van de begroting, de gevolgen voor het resultaat en de slechte liquiditeitspositie (foei !, red). Graag hadden wij conform de algemene wet bestuursrecht al gedurende het boekjaar informatie verkregen over de sterk afwijkende financi le ontwikkelingen binnen uw Stichting.

Tijdens de genoemde besprekingen informeerde u de vertegenwoordigers van de gemeente ook over de resultaten van uw onderzoek naar de afwijkingen tussen de begroting 2007 en de voorlopige cijfers over 2007 van de Stichting PerspeKtief en de maatregelen die u op basis hiervan neemt. Via deze weg laten wij u weten in te stemmen met de door u aangekondigde maatregelen en de afspraken die u naar aanleiding hiervan met de vertegenwoordigers van de gemeente heeft gemaakt, te weten:

  • op 9 juni 2008 stelt de Raad van Toezicht van PerspeKtief de jaarrekening 2007 en de begroting 2008 vast;
  • in week 25 is de concept- begroting 2009 van PerspeKtief beschikbaar;
  • in week 25 legt PerspeKtief een liquiditeitsoverzicht en prognose over aan de gemeente;
  • in week 26 heeft PerspeKtief een plan van aanpak gereed (doel is: financi n PerspeKtief € in control € );

Graag willen wij ook een € vinger aan de pols € kunnen houden waar het de verbetering van de financi le situatie bij de Stichting PerspeKtief betreft en zouden wij in 2008 en 2009 graag per kwartaal ge nformeerd willen worden over de actuele financi le situatie van PerspeKtief en de stand van zaken ten aanzien van de door de gemeente gesubsidieerde dienstverlening. Waar zich tussentijds relevante ontwikkelingen voordoen, worden wij graag direct op de hoogte gebracht.

Tot slot vragen wij, zoals tevens met u besproken op 26 mei, uw aandacht voor het feit dat het college op 13 december 2002 eenmalig een bedrag ter hoogte van 250.000 beschikbaar stelde voor de verbouwing van Spoorsingel 7 en 8 ten behoeve van de nachtopvang en het sociaal pension. Wij verzoeken u dit in de jaarstukken als zodanig ook tot uitdrukking te brengen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge nformeerd.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

, secretaris

Bron : RIS gemeente Delft

Actieplan geluid

De Indische Buurt ligt naast de A13. Een van de drukste straten in Nederland loopt dioor het gebied (de Vrijenbanselaan). Dat is reden genoeg om hier extra alert naar te kijken. Dat zullen we dan ook zeker doen.

Actieplan geluid.

Omschrijving onderwerp

De Europese richtlijn omgevingslawaai richt zich op de evaluatie en beheersing van geluidsbelasting van het leefmilieu. Deze richtlijn is in 2004 ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Gemeenten in zes agglomeraties en beheerders van infrastructuur hebben de afgelopen jaren geluidsbelastingkaarten gemaakt ter evaluatie van de geluidsbelasting. Delft behoort tot de agglomeratie Den Haag (één van de zes) en heeft daarom ook geluidsbelastingkaarten gemaakt. Aansluitend op de geluidsbelastingkaarten moet een actieplan worden opgesteld, dat inzicht biedt in de voorgenomen maatregelen waarmee de geluidsbelasting wordt beheerst. Het actieplan voor Delft verkeert in de status “definitief concept’ wat inhoudt dat het concept actieplan klaar is voor de ter inzage legging gedurende 6 weken. Na het behandelen van eventuele zienswijzen zal het actieplan in definitieve vorm aan het college en de raad worden voorgelegd ter definitieve vaststelling.

Bron : RaadsInformatiesysteem – besluiten B&W

Bomenverordening

De gemeente heeft besloten om het bomenbeleid aan te scherpen, en objectief te maken. dat is een goed ontwikkeling. Er mist alleen nog een extra passage over herplantingsplicht, een onderwerp dat de laatste regelmatig is de politiek is genoemd. Hopelijk wordt ook die verplichting aangescherpt, of beter : gehandhaafd, want de herplantingsplicht bestaat al.

Bomenverordening

De gemeente Delft heeft een nieuwe bomenverordening. Nieuw is dat voor het kappen van bomen in plaats van een ‘Ja, mits’ voortaan een “Nee, tenzij”-beleid geldt. De beoordeling van de aanvraag van een kapvergunning gebeurt objectief op basis van een puntensysteem. Bij een aanvraag volgt een inventarisatie van weigeringspunten (natuur- en milieuwaarde, ecologische waarde, stadschoon en landschappelijke waarde, monumentale waarde en waarde voor leeftbaarheid en recreatie) en verleningspunten (in geval van schade, ouderdom, ziekte, overlast of als noodzaak voor de realisatie van bouwwerken). Een van de belangrijke doelstellingen van de gemeente is het streven naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met voldoende en kwalitatief goed openbaar groen, waaronder ook bomen. Het College van B&W legt de bomenverordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bron : berichten B&W Delft

Financi le tekorten PerspeKtief

Er is meer duidelijkheid in de oorzaak van de financi le tekorten bij de Stichting PerspeKtief. Hoewel het jaarrapport 2007 nog niet vrij is gegeven, wordt onderstaande informatie vrijgegeven. Hierin wordt met geen woord gerept over de kosten van de juridische procedures voor de dagopvang. Het bericht van enkele dagen geleden in het AD lijkt daarmee te berusten op foutieve informatie. Bewust of onbewust verstrekt.

Op 26 mei deelde de Raad van Bestuur van PerspeKtief mee dat e.e.a. nu pas duidelijk is geworden is gelegen in het feit dat er gedurende het boekjaar 2007 geen management info beschikbaar was.

Het verlies is ontstaan door overproductie op enkele onderdelen waarvoor er geen financi le dekking was. Ook was er sprake van onderproductie op andere onderdelen, waardoor men financiering misloopt (+/- 450.000). Daarnaast werd er voor een bedrag van 600.000 extern personeel in dienst genomen zonder dat er financi le middelen beschikbaar waren. Tot slot ligt er nog een rekening van het pensioenfonds (+/- 400.000).

Als gevolg hiervan heeft PerspeKtief te maken met een liquiditeitsprobleem.

Op basis van het huidige uitgavenpatroon zal dit aan het einde van dit jaar zijn opgelopen tot zo € n 1,3 miljoen euro.

De Raad van Bestuur deelde verder nog mee dat de begroting 2008, op basis waarvan productieafspraken zijn gemaakt, naar mening van Raad van Toezicht ten onrechte alleen door de Raad van Bestuur is vastgesteld.

Tot slot werd de Raad van Bestuur van de Stichting PerspeKtief er tijdens het overleg op 26 mei door de gemeente nog op gewezen dat de gemeente op 13 december 2002 eenmalig een bedrag ter hoogte van 250.000 beschikbaar stelde voor de verbouwing van Spoorsingel 7 en 8 ten behoeve van de nachtopvang en het sociaal pension.

Bron : Raadstukken 26 juni 2008

Bestuur Perspektief op non-actief

Het Algemeen dagblad maakt melding van dit feit. Eerder werd op deze website al melding gemaakt van het plotselinge dreigende faillissement van de stichting Perspektief. Dit werd door de gemeente binnen twee dagen met een voorschot betaling afgewend. De gemeente kon op dat moment geen vertrouwensbreuk gebruiken ivm het kort geding over de dagopvang. Nu acht de gemeente de tijd wel geschikt voor een crisis en stuurt het bestuur van Perspektief naar huis. Van het snoeien in het personeelsbestand zal ook de dagopvang last krijgen. Hierdoor zal vaker met een onderbezetting worden gewerkt waardoor het gedrag van de doelgroep minder zal worden gehandhaafd. Hierdoor neemt de werkdruk weer toe, en wordt het ziekteverzuim hoger waardoor de werkdruk toeneemt.

Het lijkt ons uitgesloten dat de uitgestelde verhuizing de stichting 1 2 ton kostte. De juridische procedures werden betaald door de gemeente, want die was de gedaagde. Dat de gemeente een van Nederlands duurste advocaten in dienst nam, is een keuze van de gemeente. De vertraging heeft de stichting hooguit wat dubbele huur gekost.

Wij nemen verder aan dat de stichting Perspektief een bedrag op de balans heeft gereserveerd voor verdere juridische procedures, want die lopen nog.

Bestuur Perspektief op non-actief

Door JULIA BROOS
DELFT – De stichting Perspektief is haar bestuur kwijt. Jaap Smit en Maria Scali zijn per direct op non-actief gesteld door de raad van toezicht en vervangen door een interim.

De stichting ontstond op 1 januari 2007 uit vier Delftse zorginstellingen en is vooral bekend van de dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat. Volgens de voorzitter van de raad van toezicht, Hans Klein Breteler, bouwde de stichting in die korte tijd een tekort op van anderhalf miljoen euro. € Het eerste jaar in een nieuwe organisatie is nooit de makkelijkste, maar van dit hoge bedrag schrokken we toch wel erg. € €
(meer…)

Vuilnisophaaldagen