Home » 2008 » september

Monthly Archives: september 2008

De burger mag toch nog inspreken

Het idee om de inspraak te bepreken door het moeilijker te maken om in te spreken tijdens commissievergaderingen is van de baan. Leve het gezond verstand !

Inspraak van burgers toch niet beknot

DELFT – Delftenaren kunnen zich ook in de toekomst gewoon bij politieke vergaderingen melden, als ze willen inspreken. Het plan om hen te verplichten zich minimaal twee dagen van tevoren aan te melden is van de baan.

De politieke partijen in Delft vinden € laagdrempeligheid € belangrijker dan een goede voorbereiding op politieke vergaderingen zoals die beoogd werd met het voorstel. Ze willen dat de termijn van twee dagen als richtlijn wordt gebruikt en niet in de verordening wordt opgenomen.
(meer…)

Vasthouden en niet verslappen !

Een rondje langs de velden levert onderstaande reacties op uit de buurt ten aanzien van de overlast door de komst van de dagopvang. Vasthouden en niet verslappen !

Verwachte overlast Surinamestraat blijft uit

DELFT – Het valt mee met de daklozenopvang aan de Surinamestraat. Dat is de teneur van de reacties van omwonenden en omliggende bedrijven.

Bergen overlast vreesden zij en de Indische buurt vooraf. De eerste maanden bleef de overlast echter beperkt tot vijftien incidentjes. Vaak drinken op straat, een enkele keer een auto die beschadigd werd.
(meer…)

WOB – Wet openbaarheid van bestuur

De vereniging heeft op 6 juni j.l., met een herhaling op 10 juli schriftelijk een WOB verzoek ingediend bij de gemeente. Tot op heden heeft de Vereniging hier nog geen enkele reactie ontvangen. Hebben we de vinger op ene zere plek gelegd ? 3 maanden geen enkele reactie, is toch echt nalatig bestuur. We zullen een klacht deponeren bij de ombudsman, of komt de gemeente alsnog snel met een reactie ?

Delft, 6 juni 200

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

U heeft onlangs afspraken gemaakt met AutoHifiCorner over het intrekken van hun beroep tegen de komst van de dagopvang aan de Surinamestraat.

Graag ontvang ik van u de stukken waarin beschreven staat welke afspraken zijn gemaakt en onder welke voorwaarden deze zijn gemaakt.

Ik vraag hierbij zowel naar de afspraken die u met AutoHifiCorner als naar de afspraken die u met de eigenaar van het pand waarin AHC gevestigd is, heeft gemaakt.

Indien u zich beroept op dat het feit dat de bedragen die in deze stukken worden genoemd in het kader van marktwerking of anderszins niet openbaar gemaakt mogen worden, neem ik genoegen met het opleesbaar maken van de bedragen.

Graag zou ik in het kader van wet openbaarheid van bestuur deze stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na dagtekening van u ontvangen.

Hoogachtend,

Belangenvereniging Onze Indische Buurt

Namens deze,

Inspraak beperking – de burger monddoder

De hele stad heeft het al over de inperking van de inspraakmogelijkheden. Hieronder staat de gewraakte passage uit het nieuwe Verordening op de Raadscommissies 2008. Wij zijn het niet eens met dit voorstel !

Artikel 14 Spreekrecht burgers

1. Een ieder die gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient dit 48 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de commissiegriffier. De commissie kan in uitzonderingsgevallen toestaan dat hiervan wordt afgeweken.

2. Sprekers voeren voorafgaande aan de behandeling van het betrokken agendapunt het woord. De voorzitter bepaalt de duur van het spreekrecht. Na het inspreken is een korte vragenronde mogelijk.

3. Het woord wordt als regel gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan. De voorzitter kan voorstellen dat ten aanzien van een bepaald onderwerp geen spreekrecht mogelijk is. De commissie kan anders besluiten.

4. Per instelling/groepering is slechts © ©n spreker toegestaan.

Bron : RIS, vergaderstukken van commissie Bestuur en Werk, dd 16 september 2008.

Oppompen grondwater kost geld, er mee stoppen ook.

Ter informatie :

Oppompen grondwater Delft kan voorlopig niet goedkoper

DELFT – Een plan van de SP-fractie van Zuid-Holland om geld te besparen op het oppompen van grondwater door DSM Gist is onhaalbaar.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie. Die meende gelezen te hebben dat het oppompen van water nu al gestopt, of in ieder geval sterk verminderd kan worden. Dat zou de gemeenschap jaarlijks ongeveer een miljoen euro schelen.

Volgens GS is het nog veel te vroeg het oppompen van water te stoppen. Ook voor vermindering van de huidige hoeveelheid opgepompt water (1200 kubieke meter per uur) naar 500 kubieke meter, zoals de SP voorstelt, is het nog te vroeg.

Alle onderzoeken tot nu toe wijzen uit dat verlagen van de hoeveelheid water, maar zeker het stopzetten ervan tot grote schade in de binnenstad zou leiden. De bodem zou door de stijgende grondwaterstand in beweging komen, wat de stabiliteit van gebouwen en grachtenkades behoorlijk zal beïnvloeden.

DSM heeft jarenlang grondwater opgepompt voor koeling van bedrijfsprocessen. In 2005 kondigde het bedrijf aan hiermee te willen stoppen. DSM en de provincie Zuid-Holland, Delft en Den Haag zijn in een juridische procedure verwikkeld over de vraag wie op moet draaien voor de kosten van het oppompen van het grondwater.

Bron : Algemeen Dagblad

Luchtkwaliteit verbetert “langzaam”

De internetsite van RTV West berichtte enkele dagen geleden dat uit onderzoek is gebleken dat in Delft de luchtkwaliteit in 2007 langzaam is verbeterd. In de stratenoverzicht wordt de Westvest genoemd, die in onze wijk overgaat in de Vrijenbanselaan. Dat is iets om in de gaten te houden. Overigens wordt de A13 als zondebok aangeduid. De A13 is voor onze wijk sowieso een factor om rekening mee te houden.

DELFT – De luchtkwaliteit in Delft is het afgelopen jaar langzaam verbeterd. Dat is de conclusie van de gemeente op grond van de rapportage luchtkwaliteit 2007.

Of de afname van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijnstof voldoende zal zijn is niet zeker. De gemeente is bang dat in 2010 de wettelijke norm op een aantal plekken in de stad niet wordt gehaald.

Het gaat daarbij om de concentratie stikstofdioxide op de Julianalaan, de Westvest en de Oostpoortweg. Oorzaak hiervan is de A13.

bron : website RTV West

Geen noodzaak voor vergunningparkeren in Indische Buurt

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een onderzoek naar het nut en de noodzaak voor vergunningpakeren. Hierbij is onder andere gekeken naar de situatie in de wijk Vrijenban. In een deel van de Indische Buurt is reeds vergunningparkeren ingevoerd (Aan ’t Verlaat, deel Oostsingel en de Rubberplantage)

In een overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van onze wijk, waarbij slechts drie man op kwamen dagen, is geconcludeerd dat het onderzoek gedegen is opgezet en uitgevoerd.

Enkele relevante conclusies :

  • behalve een enquete worden er elke 4 jaar nachtelijke parkeertellingen uitgevoerd die een beeld geven van de werkelijke parkeerdruk in de verschillende buurten en straten;
  • uit de enquête blijkt dat vergunningparkeren leidt tot verbetering van de parkeersituaties, maar dat de verbeteringen niet overtuigend zijn;
  • in de overloopgebieden is de meerderheid tegen vergunningparkeren, vooral vanwege de kosten;
  • de gemeente moet toch in staat worden geacht een beter concept dan vergunningparkeren te verzinnen.

Kortom er is geen nut of noodzaak voor het invoeren van vergunningparkeren in de Indische Buurt

Afsluiting Ternatestraat – Vrijenbanselaan

De gemeente heeft het plan opgevat om de verbinding tussen de Ternatestraat en de Vrijenbanselaan af te sluiten. Hiervoor in de plaats komen een groenstrook en parkeerplaatsen.

De redenen voor deze afsluiting zijn :

  • er moet een groenstrook komen.

Daarnaast noemt de gemeente enkele neveneffecten :

  • het bevordert de verkeersveiligheid
  • de omrijafstand is gering

Dat laatste effect is zeker niet waar voor fietsers, die veelvuldig van de afslag Vrijenbanseweg naar de Ternatestraat nemen.

Dat eerste effect klopt overigens ook niet omdat er iets verderop aan de Vrijenbanselaan toch een andere doorsteek wordt gemaakt. De gemeente zal wel een andere, meer verborgen, agenda hebben. Ik neem aan dat de hoofdreden van de gemeente is dat men hiermee een aantal parkeerplaatsen kan cre ren en de overige argumentatie als drogreden aanvoert.

Op donderdag 11 september 2008 om 20.00 uur in de commissiekamer van het stadhuis kunt u hierover uw mening geven tijdens de vergadering van de commissie Wijk, verkeer en Beheer. U kunt uw mening ook aan de vereniging mailen.

In augustus wordt gestart met het groot onderhoud op de Vrijenbanselaan. Tegelijkertijd wordt het terrein tussen de Javastraat en de Ternatestraat langs de Vrijenbanselaan opnieuw ingericht als parkeerterrein om de parkeerdruk in de Indische buurt te verlagen. Het weggedeelte tussen de Vrijenbanselaan en de Javastraat/Ternatestraat zal voor een deel worden ingericht als parkeerplaats (langs parkeren) en voor een deel worden heringericht als groenstrook.

Ten behoeve van het aanleggen van de groenstrook dient het weggedeelte tussen de Vrijenbanselaan en de Javastraat/Ternatestraat aan de openbaarheid te worden onttrokken.

Tussen de Insulindeweg en de Brasserskade zijn er aan de oostzijde van de Vrijenbanselaan nu 4 aansluitingen op korte afstand van elkaar. Met het onttrekken van dit weggedeelte aan de openbaarheid wordt de verkeersveiligheid bevorderd doordat de verkeerstromen gebundeld worden op minder kruispunten. Het verkeer heeft dan de Insulindeweg en de Brasserskade als alternatieven om de wijk in te rijden. De omrijafstand is gering.

Bron RIS

Vuilnisophaaldagen