Home » 2008 » oktober

Monthly Archives: oktober 2008

Definitief ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020

Eerder was hier al gemeld dat de Gemeente Den Haag de activiteiten rondom de helihaven in Ypenburg staakt. Of dat betekent dat het plan van de baan is, is twijfelachtig. De provincie werkt ondertussen door een het “beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”. Gisteren ontvingen we van de Provincie de ingezonden zienswijzen en de beantwoording van de provincie daarop. Dit alles is verwoord in het “definitieve ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”.

Een paar zaken zijn opvallend :

Het beleidsplan van de provincie reikt niet verder de regionale luchthavens. De vliegroutes staan hier zeer expliciet niet in genoemd. Op onze opmerkingen hierover gaf de provincie als antwoord, dat vliegroutes niet onder de verantwoordelijkheid en mandaat van de provincie valt, maar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door deze twee zaken, vliegvelden en vliegroutes, bij verschillende overheden te beleggen, ontstaat de absurde situatie dat er vliegvelden gepland kunnen worden zonder dat dat er nagedacht is over vliegroutes en andersom. Overigens mag een piloot in grote lijnen zelf bepalen waar hij vliegt.

Een tweede aspect is dat er een keurig symbool (rode letter H) is ingetekend op de locatie Ypenburg. Dit staat voor het feit dat er een aanvraag is voor die locatie. Overigens wordt er een aanvraag voor een heliport in Midden Delfland verwacht. Midden in het stiltegebied.

Hieronder een fragment uit de kaart :

De hele kaart is via onderstaande link te downloaden.

http://www.zuid-holland.nl/opendocument.htm?llpos=79617708&llvol=0

Bezwaar opheffen doorsteek Vrijebanseweg/Ternatestraat

De gemeente heeft het plan opgevat om de doorsteek van Vrijebanseweg naar Ternatestraat op te heffen. Dat zou gedaan worden om de verkeersveiligheid te verbeteren en om een groenstrook aan te leggen. Dat zijn valide argumenten. Er is echter geen sprake van een verkeersonveilige situatie. Meer groen kunnen we als vereniging wel toejuichen.

De doorsteek wordt echter vooral gebruikt door fietsers die vanaf de stad of het station naar huis gaan. Om de doorgang voor de fietsers open te houden heeft de vereniging bezwaar aangetekend.

We hebben de gemeente gevraagd de plannen aan te passen zodanig dat fietsers nog wel een doorgang hebben (fietspad). Er kan dan toch meer groen komen, en er kunnen meer parkeerplaatsen aangelegd worden.

WOB verzoek

De gemeente heeft onlangs gereageerd op ons WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek om inzage te krijgen in de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn tussen de gemeente Delft en Auto HiFi. Dat verzoek is ingewilligd. De vereniging bezit nu de vaststellingsovereenkomst tussen Auto HiFi en de Gemeente Delft.

Er blijkt alleen een afspraak gemaakt te zijn met Auto HiFi en niet met de eigenaar van het pand, althans daarvan blijkt niets uit de stukken die ons zijn toegestuurd en waar we wel om gevraagd hebben.

Saillant detail is dat Auto HiFi zich contractueel verplicht als medeondertekenaar van het opheffingsverzoek voor de voorlopige voorziening op te treden. Voor geld is veel te koop.

In het contract staat dat de gemeente de kosten, die het wilde maken voor het (her-)inrichten van de omgeving, volledig zal overmaken aan Auto HiFi. Dat (belasting-) geld was kennelijk in de ogen van de gemeente al uitgegeven, dus kon het net zo goed worden weggegeven aan auto HiFi.

Nog een mooi punt is dat beide partijen zich contractueel verplichten om over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (wat zo heet dat) naar buiten toe geen enkele mededeling te doen. De wet op openbaarheid van bestuur is sterker dan dit contract, getuige het feit dat wij het document in handen hebben gekregen.

Helihaven Ypenburg van de baan

Dit bericht staat op de site van heliniet.nl.

Wethouder Kool heeft donderdag 9 oktober besloten af te zien van de vestiging van een helihaven op Ypenburg. Zijn besluit is gebaseerd op de beslissing van Gedeputeerden van Zuid-Holland (8 oktober), die geen helihavens toestaan op minder dan 500 meter van woningen. Een procedure voor een helihaven op Ypenburg heeft geen zin, want de woningen staan op ca 350 meter vanaf de beoogde helihaven.

Evaluatie beheergebied Surinamestraat 1

De gemeente heeft een evaluatie uitgevoerd drie maanden nadat de dagopvang open ging. Hieronder de resultaten van die evaluatie. Het intensieve beheer dat is ingesteld wordt met drie maanden verlengd.

Resultaten van de evaluatie:

De politie, IOG en TOR hebben in de eerste 3 maanden na de opening van Het Dienstencentrum Surinamestraat extra toezicht gehouden in het beheergebied rond openings- en sluitingstijden van het Dienstencentrum.

 • Het gemiddeld aantal bezoekers lag in de eerste drie maanden iets lager als op de Oostsingel.
 • Perspektief hield toezichtsronden in het beheergebied een anderhalf en een half uur voor en na opening van het Dienstencentrum.
 • Er zijn door de politie, IOG en TOR geen wettelijke overtredingen of overtredingen van de gedragsregels voor het beheergebied door bezoekers van het Dienstencentrum geconstateerd.
 • Er zijn bij de politie, IOG en TOR geen meldingen binnengekomen over bezoekers van het Dienstencentrum.
 • Bij PerspeKtief zijn 7 meldingen binnengekomen die betrekking hadden op overtredingen van de gedragsregels voor het beheergebied door bezoekers van het Dienstencentrum.
 • In de eerste drie maanden na de opening werden 4 personen geschorst
 • De meetpunten van Stadsbeheer m.b.t. schoon en heel scoorden in de eerste drie maanden goed.
 • In de eerste drie maanden werden 4 bezoekers van het Dienstencentrum geschorst. De politie, IOG en TOR worden geinformeerd over de schorsingen.
 • Het is wenselijk dat geschorste bezoekers hun post op kunnen halen op een adres dat buiten het beheergebied ligt.
 • Het is wenselijk dat de medewerkers van PerspeKtief bij de toezichtsronden herkenbaar zijn als medewerker van PerspeKtief.
 • De politie, IOG en TOR verlengen de termijn voor het extra toezicht in het beheergebied Surinamestraat met nog 3 maanden.

Vuilnisophaaldagen