Home » 2009

Yearly Archives: 2009

Aansluiting Ternatestraat weer Open

Het is weer mogelijk om vanaf de Vrijebanselaan door te steken naar de Ternatestraat, althans voor fietsers. De gemeente is hiermee een eerder gedane toezegging nagekomen. Met wat goede wil houdt de gemeente het leermoment vast : eerder praten met buurt kan een hoop ergernis en negatieve energie voorkomen. Dit dossier kan worden gesloten.Doorsteek Vrijebanselaan-Ternatestraat

Inloopavond

Dinsdag 17 november had de gemeente een inloopavond georganiseerd aangaande bushaltes aan de Insulindeweg. De kamer (bezwarencommissie) had aangaande ingediende bezwaren de gemeente in het gelijk gesteld, maar ook geconcludeerd dat de gemeente op communicatiegebied flink tekort was geschoten. Een inloopavond zou die procedurefout herstellen, en aldus geschiedde. Een aantal punten waren opvallend :

1. De verplaatsing van de bushaltes is een indirect gevolg van de komst van tramlijn 19, aldus de gemeente. De kosten voor deze lijn moesten ergens gecompenseerd worden, wat dus geleid heeft tot een verarming van de openbaar vervoersvoorzieningen in de wijken. Door de haltes aan de doorgaande wegen te plaatsen, worden kleine straten vermeden en kan sneller en dus goedkoper gereden worden.

De verplaatsing van de bushaltes van de Vrijebanselaan naar de Brasserskade zou een wens zijn van de bewoners. De gemeente kon ter plaatse niet zeggen wie die vraag gesteld zou hebben. En dat de komst van tramlijn 19 een zege is voor de buurt moge blijken uit : “Er gaan nu twee keer zoveel trams naar het station rijden, en het nu zeer makkelijk wordt om te gaan winkelen in Leidschenhage”, aldus de woordvoerder van de gemeente. “Daarbij komt nog kijken dat de buurt wel erg goed voorzien was de goede overstapmogelijkheden van de bus naar de tram vv op de inmiddels opgeheven halte Brasserskade en dat meen ik oprecht. In Tanthof zou het nog slechter zijn, dus we hebben alleen daarom al weinig recht om te klagen”, probeerde de woordvoerder zijn betoog te ondersteunen. Ter plaatse bleek dat de tekening die de gemeente de omwonenden heeft gestuurd anders is dan de blauwdruk die op tafel lag. Kortom, er is kennelijk bezwaar gemaakt op de verkeerde tekening.

2. Vooroverleg met omwonenden. De woordvoerder van de gemeente was naar eigen zeggen wel voorstander van vooroverleg, maar meldde gelijktijdig dat overleg met omwonenden vaak leidt tot tegengestelde belangen, en dus tot niets. Hierbij werd het voorbeeld van de oversteek aan de Delfgauwseweg genoemd. Het is dan wel verbazingwekkend dat een dag later die buurt een brandbrief stuurt waaruit blijkt dat de buurt het onderling allang eens is met een oplossing, maar dat kennelijk tegengesteld is aan wat de Gemeente in zijn kop heeft. Voor de brief klik hier.

Werkzaamheden aan de Schie

De Provincie heeft aangekondigd om binnenkort te starten met werkzaamheden aan de Schie. Voor het scheepvaartverkeer worden er wachtplaatsen aangelegd. Hiervoor moeten er palen en dukdalven geplaatst worden. Dat zou problemen kunnen opleveren voor de aanpalende huizen. Door de aard van de werkzaamheden zijn verzakkingen en scheuringen in gevels niet uitgesloten. De provincie heeft de aannemer de vrijheid gegeven om de te bepalen of de 0-situatie vastgelegd moet worden. Waarschijnlijk wordt er dan niets vastgelegd, want een aannemer heeft er geen voordeel bij: het is extra werk en bij problemen is er expliciet bewijsmateriaal aanwezig dat nadelig kan zijn voor die aannemer. De Vereniging heeft de Provincie per brief verzocht om de 0-situatie zelf vast te leggen, en dat dus niet over te laten aan de aannemer. We houden u op de hoogte.

Ombudsman: burgerparticipatie moet versterkt

De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van diverse klachten van burgers onderzoek gedaan naar de manier waarop gemeenten omgaan met burgers als het gaat om het nemen van impopulaire maatregelen. De nationale ombudsman noemt dat “behoorlijke burgerparticipatie”. Rode draad is dat de gemeenten nauwelijks oog hebben voor de mening van burgers, en hen vaak zien als lastpakken. De werkwijze van de gemeenten is vaak : we nemen een besluit, we volgen de wettelijke procedure, we wachten een eventuele rechtszaak af, en zien wel of het schip strandt.

De basis voor een behoorlijke burgerparticipatie zijn door de Nationale ombudsman verwoordt in drie elementen:

  • Het is van belang dat bij de voorbereiding goed wordt nagedacht over de vorm van participatie die wordt gekozen: maak heldere keuzen vooraf.
  • De gemeente moet ook echt ge nteresseerd zijn in en waarde hechten aan de bijdrage van de burger: zorg voor een constructieve houding.
  • Een goede informatievoorziening tijdens het hele participatieproces is cruciaal voor het welslagen ervan: zorg voor actieve en adequate informatieverstrekking.

Verder heeft de Nationale ombudsman 10 spelregels opgesteld waaraan de gemeenten zich zouden moeten conformeren. Zie brochure. Zou Delft zich daaraan durven te committeren ?

Hieronder het persbericht van de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft met gemeenten tien spelregels opgesteld voor behoorlijke burgerparticipatie. Gemeenten staan nogal eens met hun rug naar de burger als het gaat om participatie en inspraak. Dat stelt de ombudsman bij de presentatie van een vandaag verschenen onderzoeksrapport. Dit rapport laat zien aan welke eisen behoorlijke burgerparticipatie moet voldoen vanuit het perspectief van de burger. Het rapport heeft de ombudsman vandaag overhandigd aan de Vice-voorzitter Commissie Bestuur en Veiligheid VNG, burgemeester H.J. Meijer van de gemeente Zwolle. De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer overhandigt zijn rapport over behoorlijke burgerparticipatie aan burgemeester Meijer Bij bepaalde beslissingen, zoals bijvoorbeeld over leefomgeving, kunnen gemeenten ervoor kiezen burgers te vragen om hun inbreng. Soms zijn ze daartoe zelfs wettelijk verplicht. Ondanks vele initiatieven en onderzoeken naar het inrichten van deze zogenaamde burgerparticipatie, verloopt de praktijk niet altijd even soepel. Regelmatig ontvangt de Nationale ombudsman klachten van burgers over de manier waarop gemeenten omgaan met hun inbreng. Veel gehoorde knelpunten zijn dat burgers te laat worden betrokken door de gemeente of dat hun inbreng wordt genegeerd. Ook wordt vaak geklaagd over gebrekkige informatievoorziening gedurende het traject of hebben burgers het gevoel dat de beslissing eigenlijk al genomen is en de procedure een verplichte oefening is.

Zorgvuldig en serieus
De Nationale ombudsman constateert na onderzoek dat gemeenten nogal eens met hun rug naar de burger staan als het gaat om burgerparticipatie. Daarom heeft de ombudsman uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie vastgelegd in tien spelregels voor gemeenten die toepasbaar zijn op de dagelijkse praktijk. Daarbij roept de ombudsman gemeenten op de inbreng van burgers serieus te nemen en bij het nemen van beslissingen te profiteren van de kennis en creativiteit van hun burgers. Hun inbreng vanuit de praktijk kan bijdragen aan een beter bestuur. Belangrijk daarbij is dat gemeenten heldere keuzes vooraf maken over de manier waarop ze burgers bij de besluitvorming willen betrekken en dat ze deze keuzes ook aan de betrokkenen bekend maken. Bovendien is het goed informeren van de burger gedurende het hele participatieproces cruciaal voor het slagen ervan. Zo kunnen de belangrijkste ergernissen van burgers over inspraak en participatie voorkomen worden.

Benadering vanuit de burger
Bijzonder aan het onderzoek van de Nationale ombudsman is dat het burgerparticipatie belicht vanuit het perspectief van de burger. Burgers konden hun ervaringen hierover laten weten via een meldpunt op de website van de ombudsman. Ook heeft hij gesproken met ambtenaren uit zes gemeenten en verschillende experts op het gebied van burgerparticipatie. Op basis hiervan zijn de tien spelregels geformuleerd voor behoorlijke burgerparticipatie, die laten zien waar gemeenten zich aan zouden moeten houden en wat burgers mogen verwachten.

Bron : website Nationale ombudsman

Trajectnota A13/A16 Rotterdam

Afgelopen juni was er de mogelijkheid om in te spreken over het voornemen om de A4 door Midden Delfland door te trekken. Een onderdeel van dat besluit ging over een alternatief, namelijk het verbreden van de A13. Daarover is al ruimschoots gecommuniceerd op deze site.

Het plan dat nu voor inspraak open staat is de aanleg van een snelweg die een verbinding maakt tussen het Terbregseplein en de A13 ter hoogte van Zestienhoven. De nieuwe weg loopt door het Lage Bergsche Bos en langs de Doenkade. Het doel van deze weg is het ontlasten van de ring Rotterdam Noord. De A13 zelf zal in dit plan niet wijzigen.

De verwachting is dat er geen toename zal zijn in het totale verkeersaanbod. Ongetwijfeld zal er hierdoor een dagelijks in de ochtend een grote file zal staan bij Zestienhoven, omdat daar twee verkeersstromen zich moeten samenvoegen op één A13. ’s Avonds zal het daar echter sneller doorstromen, en zal de file voor het Terbregseplein komen te staan.

Maar het is goed voor de bewoners van Rotterdam Noord en voor bouwend Nederland. De vereniging zal zich, na bestudering van de stukken, beraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om in te spreken.Meer informatie kunt u vinden via :

1. http://www.rijkswaterstaat.nl/a13a16rotterdam

2. telefonisch via 0800 8002 (algemene informatielijn van Rijkswaterstaat)

Gerommel met bus- en tramhaltes

Het afgelopen jaar zijn er diverse maatregelen genomen die gevolgen hebben voor het openbaar vervoer is onze buurt. De grootste boosdoener is de aanleg van tramlijn 19. Een goede tweede is de beslissing om de Arubastraat als 30km zone aan te wijzen.

Tramlijn 19.

Door de aanleg van tramlijn 19 kon de tramhalte aan de Vrijenbanseweg niet blijven op de plek waar die lag: de tram had ruimte nodig om de bocht te maken. De tramhalte lag daarbij in de weg. De Mondriaanschool is de grootste klant van de HTM, dus moest de halte wel in die buurt blijven. De nieuwe halte is gerealiseerd op de grens Rijswijk/Delft. Hier had het dominospel kunnen eindigen, maar de HTM besloot om halte Brasserkade op te heffen omdat die dan te dicht bij de nieuwe halte Vrijenban zou liggen. Halte Brasserskade is echter ook een bushalte. Hier kon worden overgestapt van lijn 62 naar lijn 1 en vv. De bushalte is verplaatst naar de Brasserkade. Overstappen is nu niet zo makkelijk: er moet zo’n 100 meter overbrugd worden. De inrichting van de tramhalte is dusdanig dat de overstapafstand maximaal is. De bushalte is echter wel rolstoeltoegankelijk. De inrichting van die bushalte is echter minimaal. De wachtende reizigers zitten op de vensterbanken bij de woonhuizen, wat uiteraard zeer veel ergernis oplevert. Voor de inrichting van de bushalte is een aantal parkeerplaatsen verdwenen. De gemeente heeft die verplaatst naar de hoek Ternatestraat/Vrijenbanseweg (waarover elders op deze site al een en ander staat toegelicht).
Het verdwijnen van de halte Brasserkade heeft voor een groot deel van de wijk echter als gevolg dat men nu een 300 meter meer moet lopen. Vooral mensen die (tijdelijk) slecht ter been zijn hebben daar veel hinder van.

30 km zone Arubastraat

Door deze maatregel acht de gemeente of de HTM het niet verstandig om de buslijn over de Arubastraat te laten lopen. Al enige tijd is de halte verplaatst naar de Bonairestraat. Dit was echter een tijdelijk maatregel. De definitieve maatregel die de gemeente heeft genomen, is om de halte op de Insulindeweg te plaatsen. Deze prachtige “laan met bomen”, die een parel is voor de gemeente, krijgt aan weerszijde onderbrekingen in het patroon door de bushaltes. De haltes worden wel rolstoeltoegankelijk aangelegd. Dit zou volgens de gemeente niet mogelijk zijn aan de Arubastraat. De mensen van huize Monica moeten met hun rolstoel of rollator twee of drie wegen oversteken, en zo’n 100 meter afleggen om rolstoeltoegankelijk de bus in te kunnen. Je moet het maar verzinnen.

Al met al de verarming van de buurt, waar de gemeente niet goed heeft nagedacht over de gevolgen. Het gevolg is dat er van diverse kanten richting gemeente bezwaren worden ingediend. Een steeds terugkerend onderwerp hierbij : de buurt is niet geïnformeerd of geraadpleegd !

Slopen Muurtje – 2

Het blijkt dat het te slopen muurtje, waarvoor de gemeente onlangs een sloopvergunningen heeft afgegeven, van veel recentere datum is dan was aangenomen. Volgens het Algemeen Dagblad is het muurtje in de jaren 60 van de vorige eeuw gebouwd, en zou gebouwd zijn als herinnering aan vroegere tijden. Toch valt het onder de monumentenzorg. Wellicht komt er een herinnering terug op die plek ?

Helihaven toch in Ypenburg ?

Op de website van RTV West staat onderstaand bericht. Als dit doorgaat, betekent dit nog meer geluidshinder bij de Indische Buurt.

DEN HAAG -De gemeente Den Haag laat onderzoeken of een tijdelijke helikopterhaven bij het Prins Clausplein mogelijk is. De landingsplek moet dienen als de Haagse stop in een lijndienst tussen Amsterdam en Brussel.

De helihaven kan ook gebruikt worden als landingsplaats voor particuliere helikopters. Twee helikopterbedrijven Heliplan en Helinet hebben deze plannen gemaakt. Zij hebben bij het college een verzoek ingediend om in de wijk Ypenburg aan de oostzijde van het Prins Clausplein een helihaven te mogen bouwen.

Deze landingsplaats kan maximaal 5 jaar gebruikt worden omdat er vanaf 2015 op die plek een bedrijfsterrein aangelegd wordt.

Bewoners van de Haagse wijk Ypenburg proberen al jaren om de komst van een helihaven tegen te houden.

bron : RTV West

Slopen muurtje

In de stadskrant van 12 juli staat bij de rubriek “verplichte publicaties voor de gehele stad” een aanvraag voor een opmerkelijke sloopvergunning. Ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel moet er een muurtje worden gesloopt. Het muurtje ligt naast de Bagijnetoren ter hoogte van Phoenixstraat 37. Het muurtje valt, zo staat te lezen, wel onder de monumentenwet. Hieronder staat een foto van het te slopen muurtje afgebeeld. U herkent het muurtje waarschijnlijk wel als het laatste overgebleven deel van de stadswal die Delft in haar gloriedagen omringde. De stadswal is indertijd afgebroken en ingepikt door Den Haag die van de stenen het Binnenhof gebouwd zou hebben. De huidige burgemeester komt ook uit Den Haag en is kennelijk gestuurd door Den Haag om ook de laatste stenen op te halen.

De bagijnetoren en de stadswal

Foto wikipedia.

Pappen, nathouden en romantiseren

Op de website van Politiek Delft wordt melding gemaakt van een geslaagde barbecue voor dak- en thuislozen in de Delftse Hout. Aan het eind van de BBQ komt de de organisatie tot het lumineuze idee om dit voor eeuwig in stand te houden door de suggestie te doen om een slaapplek voor de daklozen in de Delftse Hout op te richten. Er wordt meteen een gironummer aan gekoppeld voor donaties.

Dit geeft aan dat nog steeds niet iedereen in de gaten heeft dat pappen en nathouden geen oplossing biedt. Deze aanpak, die aan de Oostsingel heeft aangetoond dat dat niet werkt, is aan de Surinamestraat verlaten. Hier wordt bewezen dat met het opleggen van algemene normen aan daklozen, een werkbare situatie is ontstaan.

De slaapplekken in de Delftse Hout voor de dak- en thuishebbers staan op de camping aldaar. Voor de dak- en thuislozen mogen geen uitzonderingen worden gemaakt: zij leven in dezelfde samenleving en dienen zich daar ook naar te gedragen. Doel van dak- en thuislozen opvang moet erop gericht zijn om hen weer een normale rol in de samenleving te bieden; niet om een uitzonderingspositie te creëren of te in stand te houden.

HET MOTTO: SAMEN STADGENOOT 26 Juni was er weer een gezellige barbeque georganiseerd voor de dak en thuislozen en belangstellenden, in het Delftse Hout. De barbeque werd mede mogelijk gemaakt in het kader van de WMO, gesubsidieerd door de gemeente Delft en Fonds 1818. Hans van Bemmel en alle hulpkrachten hadden zich weer ingespannen om deze barbeque tot een geslaagd feest te maken. De dak en thuislozen van Delft waren in grote getalen gekomen en genoten van het lekkere eten en de prachtige dag.
(meer…)

Vuilnisophaaldagen