Home » 2009 » januari

Monthly Archives: januari 2009

Voorbereidingsbesluit

Vandaag heeft de gemeente op het RIS een voorbereidingsbesluit gezet, met de opmerking dat dit behandeld zal worden in de raadsvergadering van gisteren. Wij hebben geen informatie of dat laatste inderdaad gebeurd is. Het voorbereidingsbesluit betreft het bedrijventerrein Noord (DSM). Het gebied waar dit voorbereidingsbesluit over gaat omvat ook het stuk van de Indische buurt ten westen van de Vrijebanselaan (de “scheg” in gemeente-jargon).

Een voorbereidingsbesluit is een besluit van de gemeente waarin zij aangeeft van plan te zijn het bestemmingsplan ter plaatste aan te passen, en daarbij gelijktijdig het vigerende bestemmingsplan buitenspel zet. We hebben dat gezien met de dagopvang aan de Surinamestraat. Het bestemmingsplan was hiervoor niet geschikt, maar met een voorbereidingsbesluit kon het allemaal wel ineens. Voor de bewoners van de scheg betekent dit dat zij minder mogelijkheden hebben om wijzigingen aan hun huis uit te voeren. Kortom, dit is wel een besluit waar zorgvuldig naar gekeken moet worden.

Saillant detail is dat vorig jaar ook al een voorbereidingsbesluit voor dit gebied is genomen. Omdat de gemeente in de tussentijd verzaakt heeft om te starten met een nieuw bestemmingsplan, moest er een nieuw voorbereidingsbesluit genomen worden. Volgens ons is dat oneigenlijk gebruik van het instrument voorbereidingsbesluit. Het besluit zal gepubliceerd worden waarna bezwaar aangetekend kan worden. We houden u op de hoogte.

Verbeter uw wijk, doe mee

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij organiseert een ‘wedstrijd’ voor projecten die de leefbaarheid in de wijk kunnen verbeteren. De Vereniging roept leden op om hieraan mee te doen. Het doel is dat er een project wordt ingezonden, dat tussen 1 september 2009 en 31 augustus 2010 kan worden gerealiseerd. Projecten, die door een jury worden beoordeeld, krijgen 1000 euro om het project te realiseren. Meer informatie kan worden verkregen via het secretariaat van de vereniging : info@onzeindischebuurt.nl.

Toch nog rechtszaak over daklozenopvang

Uit : Algemeen Dagblad

Toch nog rechtszaak over daklozenopvang

LEX DE JONGE DELFT – Van overlast mag sinds de vestiging dan nauwelijks sprake zijn, de daklozenopvang aan de Surinamestraat blijft onderwerp van juridische strijd.

Maandag 2 februari staan de Belangenvereniging Onze Indische Buurt en de Stichting Bedrijven Vrijenban tegenover de gemeente voor de rechter.

Inzet is de locatiekeuze van de daklozenopvang. De eisers houden vol dat de gemeente de Surinamestraat destijds ten onrechte heeft aangewezen als de nieuwe plek voor daklozen. € En daar doet het feit dat het in de buurt redelijk rustig is, niets aan af, € € zegt voorzitter Frans Vrins van Onze Indische Buurt. Ook ondernemer Frans van der Lee van de Stichting Bedrijven Vrijenban huldigt dit standpunt. € Of we nog steeds vinden dat de opvang weg moet? In principe wel ja. € €

De rechtszaak komt niet uit de lucht vallen. Het gaat om een zogenaamde bodemprocedure die al jaren geleden is ingezet. Sindsdien zijn er al vele rechtszaken gevoerd. De gemeente verloor er verschillende, maar wist de problemen met de vestiging uiteindelijk te voorkomen door de autohifi-zaak naast de opvang voor 175.000 euro € af te kopen € .

Volgens de eisers zou de Surinamestraat als locatie in een eerder stadium als ongeschikt zijn afgevoerd. Zo eiste de gemeente eerst dat de opvang niet verder dan 500 meter van het centrum mocht liggen. Later werd dat een kilometer. Weer later stelde ze dat er niet op een paar meter gekeken zou worden.

Omdat de Surinamestraat zeker 1370 meter van het centrum ligt, zou deze allang van de lijst moeten zijn afgevoerd.

Vervolg “Gemeente blundert in dagopvang”

De Belangenvereniging Onze Indische Buurt heeft in 2007 samen met de bedrijven van de Stichting Vrijenban beroep aangetekend tegen de gemeente. Dit beroep ging over het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen en om een bouwvergunning af te geven voor de verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat. De rechtszaak hierover diende op 19 juni 2007. Toen bleek dat de gemeente ernstig had geblunderd door een termijn, die door de provincie was afgegeven, te laten verlopen. De gemeente is door de rechter in het ongelijk gesteld. Hierdoor is de in de zitting het beroep niet inhoudelijk behandeld. Maar het beroep is ook niet ingetrokken. Op 2 februari aanstaande dient dit opnieuw. Het is een beroep tegen de handelswijze van de gemeente, die in de ogen van de vereniging naar willekeur heeft gehandeld. Het is daarmee een principi le zaak geworden, want willekeur past niet bij behoorlijk bestuur.

De vereniging is verheugd dat de dagopvang weinig problemen oplevert. Daarmee is een van de eerste doelstellingen van de vereniging “geen overlast drugsverslaafden” uit 2005 gerealiseerd. Dat is alleen gelukt door voldoende druk op de dagopvang en de gemeente te geven. En het kan zo weer afglijden indien de druk wordt weggehaald. Perspektief is hiervan ook doordrongen en is blij dat door deze druk er een sfeer is ontstaan waarin het beleid van pappen en nathouden omgedraaid kan worden naar constructieve zorg.

En dat staat los van het feit dat de gemeente behoorlijk dient te besturen. Als de rechter de gemeente daar ook nog eens op wijst…

zie ook : gemeente blundert….

College zoekt ruzie

Het college vliegt weer eens uit de bocht. Het lukt ze niet om te communiceren op een manier die recht doet aan de situatie. De buurt had alle recht om zich zorgen te maken over de komst van de dagopvang. De ervaringen aan de oude opvang hebben dat wel bewezen. Juist door de zorgen die de buurt had, en heeft, zijn er maatregelen genomen waardoor bij de bezoekers van de dagopvang nu duidelijk is geworden dat ook zij zich moeten gedragen naar de normen van de maatschappij. Dit zou nooit gebeurd zijn indien de buurt niet tegen de komst van de dagopvang had geageerd. Het paniekvoetbal dat het college een jaar geleden speelde, wel schutting of geen schutting, wel of geen verkeersmaatregelen, zwijggeld van 170.000 euro aan een bedrijf, laten zien dat de gemeente zelf geen vertrouwen had in de goede afloop. Het is wel makkelijk om achteraf op basis van nieuwe kennis te zeggen dat oude besluiten goed of slecht waren. Begin februari dient de rechtszaak tegen het besluit van de gemeente Delft uit 2005, dat aangespannen is door bewoners en bedrijven uit de buurt. Dan zal blijken of de gemeente een welafgewogen besluit heeft genomen.

B en w: Vrees voor hinder van opvang was onterecht

DELFT – Het gaat goed met de tien maanden geleden geopende dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat in Delft.
De vrees van omwonenden dat deze groep voor veel overlast zou gaan zorgen, blijkt voor niets te zijn geweest.

Dit is op te maken uit de kwartaalrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is verstuurd aan de gemeenteraad. B en w noemen het aantal incidenten ‘zeer laag’. De nota loopt tot oktober, maar ook nadien bleef het rustig, verzekert co rdinator Mustapha Boufassil. “Er heeft geen enkel incident meer plaatsgehad,” zegt hij. “Ook van de politie hebben we geen klachten ontvangen. We hopen dit zo te houden.”

De opvang ging op 19 maart open in een speciaal voor dit doel verbouwd pand. Een groep van bijna tweehonderd verslaafden (alcohol, drugs) en dak- en thuislozen kan hier overdag terecht. Van tevoren ontstond hierover veel onrust onder zowel de omwonenden als de ondernemers in dit gebied. Sommigen probeerden – vergeefs – via juridische procedures de opvang tegen te houden. Al na enkele maanden werd duidelijk dat zich nauwelijks problemen voordeden. In die situatie is geen verandering gekomen, schrijft althans het college. Een en ander is al aanleiding geweest om in de omgeving het toezicht – dat aanvankelijk erg streng was – te versoepelen.

Om de bezoekers van het centrum iets om handen te geven, worden allerlei activiteiten georganiseerd, vertelt co rdinator Boufassil. Zo is het al mogelijk voor de daklozen en verslaafden om, onder toezicht van een instructeur, aan fitness te doen. “Dat we van de bezoekers de vraag krijgen om dit voor hen te verzorgen, is een goed teken,” aldus Boufassil. Uit de stukken van het college blijkt verder dat de bezoekers zich bezighouden of hebben beziggehouden met ‘het maken en verkopen van sieraden, keuken- en schoonmaakwerkzaamheden en het opknappen van het jongerenpension aan de Van Leeuwenhoeksingel’. “Iedere dag zorgen we voor weer andere activiteiten,” vertelt Boufassil. Zijn bedoeling is dat het programma nog wordt uitgebreid.

Bron : Algemeen dagblad

Enquête in Indische Buurt

In de maand januari zal onder de bewoners van de Indische Buurt en van het deel van Rijswijk een enquête worden gehouden. De enquête is een onderdeel van de beheersmaatregelen die genomen zijn om de dagopvang te laten landen in de buurt. Met de enquête wil het beheerplatform inzicht krijgen in hoe de bewoners de dagopvang ervaren. Enkele jaren geleden is een soortgelijke enquête gehouden. Door de resultaten van toen te vergelijken met die van nu, wordt inzicht verkregen in de verandering. Naast de enquête wordt ook gekeken naar harde cijfers, onder andere het aantal incidenten dat is voorgekomen. De uitkomst van de gehele meting wordt gebruikt om de beheersmaatregelen te beoordelen en zo nodig bij te stellen.

De enquête zal telefonisch worden uitgevoerd. Dat betekent dat u overdag of ’s avonds gebeld kunt worden. Deelname aan de enquête is uiteraard niet verplicht. Wij verzoeken u echter om wel mee te werken indien u gebeld wordt.

Vuilnisophaaldagen