Home » 2009 » juni

Monthly Archives: juni 2009

Pappen, nathouden en romantiseren

Op de website van Politiek Delft wordt melding gemaakt van een geslaagde barbecue voor dak- en thuislozen in de Delftse Hout. Aan het eind van de BBQ komt de de organisatie tot het lumineuze idee om dit voor eeuwig in stand te houden door de suggestie te doen om een slaapplek voor de daklozen in de Delftse Hout op te richten. Er wordt meteen een gironummer aan gekoppeld voor donaties.

Dit geeft aan dat nog steeds niet iedereen in de gaten heeft dat pappen en nathouden geen oplossing biedt. Deze aanpak, die aan de Oostsingel heeft aangetoond dat dat niet werkt, is aan de Surinamestraat verlaten. Hier wordt bewezen dat met het opleggen van algemene normen aan daklozen, een werkbare situatie is ontstaan.

De slaapplekken in de Delftse Hout voor de dak- en thuishebbers staan op de camping aldaar. Voor de dak- en thuislozen mogen geen uitzonderingen worden gemaakt: zij leven in dezelfde samenleving en dienen zich daar ook naar te gedragen. Doel van dak- en thuislozen opvang moet erop gericht zijn om hen weer een normale rol in de samenleving te bieden; niet om een uitzonderingspositie te creëren of te in stand te houden.

HET MOTTO: SAMEN STADGENOOT 26 Juni was er weer een gezellige barbeque georganiseerd voor de dak en thuislozen en belangstellenden, in het Delftse Hout. De barbeque werd mede mogelijk gemaakt in het kader van de WMO, gesubsidieerd door de gemeente Delft en Fonds 1818. Hans van Bemmel en alle hulpkrachten hadden zich weer ingespannen om deze barbeque tot een geslaagd feest te maken. De dak en thuislozen van Delft waren in grote getalen gekomen en genoten van het lekkere eten en de prachtige dag.
(meer…)

Grondwaterakkoord

Samenwerkingsakkoord voorkomt dreigende stijging van grondwaterpeil

DELFT – Grote problemen dreigden toen DSM Gist in 2004 het voornemen bekend maakte om te stoppen met het oppompen van grondwater. Dat zou betekenen dat het grondwaterpeil snel zou kunnen stijgen, met verzakking van gebouwen, lekkende kelders, verzwakte kades en een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater tot mogelijke gevolgen.

Hoogheemraadschap Delfland, de Gemeente Delft, DSM Gist en de Provincie Zuid-Holland sloegen de handen ineen. Dat resulteert, vijf jaar later, in een samenwerkingsakkoord dat aanstaande dinsdag wordt ondertekend.
DSM Gist in Delft pompt al sinds 1916 grondwater op om te gebruiken als koelwater voor de productieprocessen. Vandaag de dag gaat dat om maar liefst 1200 kubieke meter water per uur. In 2004 kondigde DSM Gist aan het oppompen van grondwater drastisch te willen verminderen en later helemaal te willen stopzetten. Al snel na deze aankondiging daagde bij regionale en plaatselijke overheden (de Gemeente Delft, de Provincie en Delfland) het besef dat het stoppen van deze grondwateronttrekking grote gevolgen zou hebben.
(meer…)

Nogmaals de Ternatestraat

Succesvol protest tegen afsluiting Ternatestraat maakt dat fietsers er straks weer door kunnen

DELFT – Fietsers die vanaf de Trambrug over de Vrijenbanselaan rijden, kunnen straks weer “gewoon” rechtsaf de Ternatestraat inslaan. Dat was in principe altijd al mogelijk, totdat in maart van dit jaar de doorgang tussen beide wegen werd afgesloten.

Dit tot ongenoegen van de belangenvereniging Onze Indische Buurt. Die had meteen al bedenkingen bij het nut van deze verandering. In de nieuwe situatie moeten fietsers een stukje omrijden en een bocht van bijna 180 graden maken om toch de Ternatestraat in te komen. In de praktijk bleek echter dat veel fietsers een makkelijkere optie kiezen en een stukje afsnijden door tegen het verkeer in te rijden, de stoep op te schieten en op die manier alsnog de Ternatestraat in te rijden. “Dat gaat honderd keer goed” , zegt Alfred Pellemans, de secretaris van belangenvereniging, € maar het gààt een keer verkeerd.”

Dat is bij zijn weten nog niet gebeurd in de drie maanden dat de doorgang is afgesloten. Daarom is hij ook blij dat de beslissing wordt teruggedraaid voordat het tot ongelukken komt. De belangenvereniging en de Gemeente Delft zijn vorige week namelijk mondeling overeen gekomen dat de oude situatie voor fietsers hersteld moet worden. “Ons doel is hiermee bereikt” , zegt Pellemans. “En de Gemeente was ook blij dat we er in twintig minuten tijd uitkwamen”. Dat had wat Pellemans betreft echter maanden geleden al kunnen gebeuren.

Domino-verhaal
De zaak rond de doorgang richting de Ternatestraat speelt namelijk al langer. Het lijkt het einde te zijn van een “domino-verhaal”. De tramhalte aan de Vrijenbanselaan moest worden verplaatst vanwege de komst van Tramlijn 19. Hierdoor was er voor de bus geen plek meer om te stoppen, waardoor de bushalte moest worden verplaatst. Door die verplaatsing bleven er minder parkeerplaatsen voor buurtbewoners over, wat de Gemeente wilde oplossen door op de plek van de “doorsteek” naar de Ternatestraat parkeerplaatsen te realiseren. “Bovendien zou dan ook ruimte ontstaan voor groen”, zegt Gemeentewoordvoerder Jan Langstraat.

Alleen schoten de fietsers op de Vrijenbanselaan, die richting de Ternatestraat wilden, soms alle kanten op, merkte Alfred Pellemans. Argumenten over extra groen gaan er bij hem dus niet in. “‘Eén meter extra groen of fietscomfort, wat is belangrijker?” , vraagt hij zich hardop af. De belangenvereniging ging dan ook direct tegen de plannen in verweer.

Tot vorige week zonder succes. De Gemeente liet in de Delft op Zondag van 8 maart j.l. zelfs weten niet te overwegen om op het besluit terug te komen. Dat is er dus nu t ch van gekomen “De Gemeente heeft de herinrichting van dit gebied naar aanleiding van de beroepsprocedure, die de belangenvereniging is gestart, opnieuw bestudeerd’ , legt Jan Langstraat namens de Gemeente Delft uit. “In een aangepast ontwerp van het gebied is een oplossing gevonden voor het terugbrengen van een fietsdoorsteek, mèt het behoud van een verkeersveilige situatie en mét het realiseren van hetzelfde aantal parkeerplaatsen”. Voor het terugbrengen van de doorsteek moet echter wel eerst een nieuw Verkeersbesluit worden genomen. De Gemeente verwacht dat de doorsteek na de zomervakantie wordt hersteld. (JN)

Bron Delft op Zondag

Vereniging heeft zienswijze A13 ingestuurd

De Vereniging heeft haar zienswijze ingediend omtrent de aanleg A4 ofwel de verbreding van de A13. In de tracenota worden deze twee scenario’s in keer keer meegenomen. De standpunten van de vereniging zijn :

 • Beide scenario’s lossen de slechte bereikbaarheid van de randstad niet op. De files worden verplaatst naar knooppunt Ypenburg en door de verwachte toename van het verkeer van 50% zal het verkeersinfarct compleet zijn.
 • De voorgestelde verbreding van de A13 (2×5 rijstroken) is onacceptabel omdat :
  • Er een zeer grote barriere ontstaat tussen Delft en de Delftse Hout
  • Er een landtunnel (dit is een overdekte weg) boveop de weg geplaatst wordt
  • De landtunnel eindigt ter hoogte van het Joris, waardoor op die plek een zeer sterk verhoogde concentratie van luchtverontreining zal optreden
  • Door dat oprit naar de A13 bij Delft Noord verplaatst wordt, moet het hele park op het Joristerrein verdwijnen
  • De geluidschermen ter hoogte van het Joris staan door de oprit op grote afstand van de hoofdrijbaan waardoor het effect daarvan zeer klein is.
  • 50 % meer verkeer geeft 50% meer luchtverontreining
  • De aanleg zal een jaar of 7 duren. Gedurende die tijd zal er veel overlast zijn. Bijvoorbeeld omdat zowel de Tweemolentjeskade als de Bieslandsekade worden afgesloten.De Delftse Hout is dan vanuit de buurt vrijwel onmogelijk te bereiken.

Een tweede tracestudie betreft een weg van de A16 naar de A13 om de ring noord van Rotterdam te ontlasten, en de overlast daar te verminderen. De A13 blijft in dat noodscenario ongemoeid, behalve uiteraard bij de aansluiting van het nieuwe deel van de A16. Hierdoor zal echter de overlast ter hoogte van Delft toenemen, omdat het verkeer bij Rotterdam beter doorstroomt en pas op de A13 stil staat. Dit is een slechte optie voor het verplaatsen van een probleem.

En dat terwijl het spoor in Delft verdubbeld wordt waardoor er veel meer reizigers met de trein kunnen. Hierdoor kan het verkeer afnemen, en is er helemaal geen extra asfalt nodig.

Mocht de minister halsstarrig aan zijn verkeersprobleem en zijn oplossing vasthouden, dan is de vereniging wel te porren voor een volledig ondergrondse A13, waarbij het aantal rijstroken ons niet uitmaakt. De tunnel moet dan wel geboord worden zodat we weinig last hebben van de aanleg. Met de door RWS geprognostiseerde vermindering van het fileprobleem wordt zoveel bijgedragen aan het bruto nationale product dat dat ruim opweegt tegen de kosten van een tunnel.

Afsluiting Ternatestraat voor fietsers teruggedraaid

In een overleg met de Gemeente Delft is gisteren afgesproken om de afsluiting van de verbinding van de Vrijenbanselaan naar de Ternatestraat voor fietsers weer ongedaan te maken. De gemeente zal de komende weken de noodzakelijke besluiten voorbereiden en publiceren. De gemeente verwacht daar drie weken voor nodig te hebben, wij vrezen dat dat niet gaat lukken. De gemeente ziet geen noodzaak om de doorsteek versneld open te maken.

Het ingestelde beroep bij de bestuursrechter en de daaraan gelieerde mediationtraject wordt on hold gezet, totdat deze afspraken geëffectueerd zijn.

Vermeldenswaardig is daarnaast dat de gemeente via een brief heeft laten weten vaker in vooroverleg met de Belangenvereniging te willen treden. Hierop heeft de Vereniging altijd al op aangedrongen. Dat kwartje is nu dus ook bij de gemeente gevallen. Zo wordt het nog wat in onze relatie met de gemeente.

Veiligheid Indische Buurt

De veiligheid in de Indische Buurt wordt elkaar jaar minder. Met name het aantal woninginbraken (verdrievoudiging in drie jaar tijd) en diefstal uit auto (gelijk met 2005, maar verdubbeling in vergelijking met 2006 en 2007) zijn schrikbarend toegenomen. Datzelfde geldt voor fietsdiefstal.


2005

2006

2007

2008

diefstal uit woning

12

12

18

35

diefstal uit auto

19

7

9

19

fietsdiefstal

28

13

19

29

vernieling


53

29

32

mishandeling

11

7

13

Deze cijfers zijn bekend bij (en afkomstig van) de politie. De politie zegt dat de toename geen relatie heeft met de dagopvang. Waarvan akte.

Meer informatie op : Hoe veilig is mijn wijk

Contributieverlaging!!

Op 3 juni is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in het buurthuis aan de Brasserskade. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur bij de leden verantwoording afgelegd over de activiteiten en de financën. Tevens is de begroting voor 2009 vastgesteld. Hierbij was het belangrijkste punt dat de contributie verlaagd is naar 15 euro. Dit was 30 euro. Dus eindelijk eens een meevaller in de financiële crisis. De reden voor de verlaging is dat er geen juridische procedures gepland zijn, en dat de reserves voldoende zijn om snel te kunnen schakelen. Met deze verlaging is tevens het verschil dat leden van 65 jaar en ouder minder betaalden, komen te vervallen. Iedereen betaalt dus hetzelde bedrag. Alle leden ontvangen binnenkort een brief met het verzoek om de contributie over te maken.

Opnieuw brand in de dagopvang

Er heeft gisteravond voor de tweede keer brand gewoed in het pand van de dagopvang aan de Surinamestraat. Dat is een trieste gebeurtenis. In onderstaand artikel wordt fijntjes een link gelegd met emoties uit de buurt. Deze brand heeft daar evenwel niets mee te maken. De vereniging is juist erg tevreden met de wijze waarop de nieuwe leiding van de dagopvang de cliënten aanstuurt.

Brand in daklozenopvang Delft

DELFT – Een opvangcentrum voor daklozen en verslaafden in Delft is woensdagavond ernstig beschadigd door brand.

Het vuur op de eerste verdieping was snel onder controle, maar de averij is zodanig dat de opvang voorlopig dicht zal blijven.

“Omdat we er moeilijk bij konden, hebben we delen uit de gevel gebroken en het dak opengemaakt”, lichtte een woordvoerder van de brandweer toe.

Het opvangcentrum op de hoek van de Haagweg en de Surinamestraat is impopulair in de buurt. Omwonenden en ondernemers stapten onlangs nog naar de rechter om het pand gesloten te krijgen. Tevergeefs: de Haagse rechtbank oordeelde in maart dat de gemeente genoeg maatregelen heeft genomen tegen eventuele overlast.

In het opvangcentrum was tijdens de brand niemand aanwezig. Over de oorzaak kon de woordvoerder nog niets zeggen. (ANP)

Bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen