Home » 2010

Yearly Archives: 2010

A13/A16 weer in beeld

De A13/A16 met grote gevolgen voor de verkeersdrukte op de A13, is nog steeds een punt van discussie. Zie onderstaand artikel in Delft op Zondag.

Plannen voor de aanleg van de A13/A16 weer van de bezuinigingslijst geschrapt

Veel automobilisten mogen op de A13 elke dag weer aansluiten in de file. (foto: Koos Bommelé) Veel automobilisten mogen op de A13 elke dag weer aansluiten in de file. (foto: Koos Bommelé) DELFT – De discussie over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is nog in volle gang, maar intussen worden er al plannen gesmeed voor een nieuw stuk snelweg: de A13/A16.

Dat maakte Rijkswaterstaat vorige week bekend. Momenteel zijn de plannen voor een A13/A16 'onderwerp van overleg' tussen de minister van Infrastructuur en Milieu en bestuurders van de Stadsregio, de Provincie en de betrokken (deel-)gemeenten. Definitieve bestuurlijke afspraken over de variantkeuze en de inpassing verwacht Rijkswaterstaat binnen enkele maanden bekend te kunnen maken.

De A13/A16 is een nieuwe weg die de A20 vanaf het Tebregseplein naar de A13 bij Overschie met elkaar verbindt. Dat Rijkswaterstaat nu laat weten dat de plannen voor dit nieuwe stuk asfalt weer actueel zijn, is opmerkelijk. Eerder dit jaar, tijdens ‘de brede herwaardering', stond de aanleg van de weg op de lijst van miljardenbezuinigingen. Door de weg níet aan te leggen kon namelijk 2 miljard euro worden bespaard. Het AD/Rotterdams Dagblad berichtte in april van dit jaar dan ook dat er ‘een dikke streep' door de plannen voor een A13/A16 was gezet. Volgens de werkgroep van het ministerie is het een onrendabel project. De nieuwe weg zou bovendien te weinig opleveren op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Dat Rijkswaterstaat de weg nu tóch wil aanleggen, verbaast verkeersdeskundigen niet echt. Uit eigen cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat het verkeer op de A20 tussen het Terbregseplein en Kleinpolderplein – bij de aanleg van de A4 Delft-Schiedam – negen uur per werkdag vaststaat. Na een ochtendspits van drie uur volgt vanaf één uur een avondspits, die dan duurt tot zeven uur. Logisch dus dat Rotterdam hier niet blij mee is en graag een oplossing ziet om het verkeer op de A20 beter door te laten stromen. De A13/A16 kan wat dat betreft soelaas bieden, maar Delft lijkt er niet veel wijzer van te worden. Het zorgt namelijk voor een extra stroom aan verkeer op de A13, die nu al één van de drukste wegen van het land is. Om dit op te lossen zou de A13 moeten worden verbreed.

De aanleg van de A4 kost 1 miljard euro, de kosten voor de aanleg van een A13/A16 worden geschat op 2 miljard euro en voor het verbreden van de A13 van Overschie tot knooppunt Ypenburg zou 1 miljard euro moeten worden neergelegd. Dat is in totaal dus een slordige 4 miljard euro die wordt besteed aan drie wegen die uitkomen op knooppunt Ypenburg. Daarrmee komt het verkeer op het Knooppunt Ypenburg dus nog meer vast te staan. Dat was dan ook de reden dat een werkgroep van het ministerie de A13/A16 bij de brede herwaardering ‘een onrendabel project' noemde dat 'te weinig zou opleveren op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid'. Daar sluiten tegenstanders van de aanleg van deze wegen zich bij aan. Die vinden die 4 miljard euro weggegooid geld. Wordt, ongetwijfeld, dus weer vervolgd… (JN)

Platform Delftse Hout

Op 2 november j.l. is er weer een bijeenkomst van het platform Delftse Hout geweest. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.

Waterkwaliteit
Er is zomer een probleem met blauwalgen in de grote plas. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. De conclusie is dat er een sterke piek in het aantal blauwalgen is welke veroorzaakt wordt door een teveel aan voedingststoffen (nutiënten). Deze nutriënten zijn afkomstig van vallende bladeren, ganzenpoep, hondenpoep, en lokaas van vissers. Echter de belangrijkste veroorzaker is een bacterie op de bodem die onder bepaalde omstandigheden een piek in de hoeveelheid nutriënten.

Op dit moment worden de maatregelen doorgerekend, getoetst op haalbaarheid en zal het advies worden voorgelegd aan de bestuurders.

Onderzoek bereikbaarheid Delftse Hout
Op basis van het onderzoek dat Goudappel Coffeng heeft uitgevoerd, heeft het bureau een maatregelenpakket voorgesteld. In de bijlage die hierbij is gevoegd, zijn die maatregelen kort benoemd. De hele rapportage is in te zien bij NMC De Papaver (informeren bij de receptie).

Procedure Bestemmingsplan
Half november wordt het ontwerpbestemmingsplan besproken in B&W. Daarna ziet het proces er als volgt uit:

maandag 29 november 19.00 uur (tot 20.30 u): bespreking Bestemmingsplan met platform Delftse Hout in De Papaver
dinsdag 7 december: bestemmingsplan ter inzage (t/m 17 januari)
maandag 10 januari 2011 van 18.00 tot 20.00 uur: formele inspraakavond in De Papaver

Werkgroep belevingspad
Sinds kort is het Groenfonds Haaglanden ingesteld.Delft heeft subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een belevingspad in de Delftse Hout. Hiermee hopen we ideeën die al langer leven in het gebied tot realisatie te kunnen brengen.We willen hiervoor een werkgroep instellen die (voorlopig) ca 4 keer bijeen komt bij De Papaver. Wie belangstelling heeft om in deze werkgroep deel te nemen kan zich bij mij aanmelden.

Nieuw beheerplan vastgesteld

Sinds enige tijd is rondom de dagopvang voor daklozen een beheerplatform actief waarin bewoners, de bedrijven, de gemeente, Perspektief en de politie samenwerken aan de beheersbaarheid van de omgeving. De samenwerking in het platform is erg goed. Er is sinds de opening van de dagopvang verhoogd toezicht geweest door politie, de gemeente en PerspeKtief. Het geheel van maatregelen werkt goed. De overlast is klein, en de verwachte problematiek is gelukkig van een heel andere orde dan aan de oude locatie aan de Oostsingel. PerpeKtief heeft ook heel duidelijke sancties bij overtreding van de huisregels. De cli nten van de dagopvang proberen zich goed goed mogelijk aan de regels te houden.

Onlangs is een nieuw beheerplan vastgesteld dat eigenlijk maar minimaal gewijzigd is. Het doel van het beheerplatform is om het toezicht tot normale proporties terug te brengen, en liefst op te nemen in het regulier toezicht. Zo is het ook verwoord in het nieuwe beheerplan. Mocht er onverhoopt toch aanleiding toe zijn, dan wordt het toezicht weer verhoogd.

Wat dat betreft verdienen de daklozen een pluim voor hun gedrag en activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld de tramhalte aan de Vrijebanseweg keurig schoongehouden.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Delft komt met een actieplan geluid. Zie onderstaand persbericht. De maximaal toegestane normen worden lokaal verhoogd zodat er geen sprake is van te hoge geluidsbelasting. Dat is een kromme redenering. Kennelijk mag dit van de wetgever. Maar onderstaand gegoochel met getallen is haast niet te volgen. Wat hier niet bij staat is dat een verhoging van 3dB gelijk staat met een twee keer hoger geluidsniveau. Het verschil tussen 48 dB en 60 dB is dus een factor 16 zo hard geluid. 70dB is maar liefst 128 keer harder dan 48 dB.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Het college heeft de nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” vastgesteld. Hiermee is het voor de gemeente Delft mogelijk om bij nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen (o.m. woningen) het geluidsniveau op de gevel te beheersen. Nabij grote geluidsbronnen zoals spoor, weg en / of industrie worden met dit beleid onaanvaardbaar hoge geluidsniveaus voorkomen.

Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van te hoge geluidsniveaus bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. Als blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) uit de Wet geluidhinder, kan de gemeente overwegen een zogenaamde “hogere waarde” verlenen. Een hogere waarde (maximaal 65 dB) kan alleen verleend na een gedegen onderzoek naar geluidsverlagende maatregelen en alternatieven en een deugdelijke onderbouwing. Het “hogere waarden” beleid beoordeelt het geluidsniveau van alle aanwezige en relevante bronnen tezamen, het zogenaamde cumulatieve geluidsniveau. Op die manier worden ook de bronnen betrokken waar de wetgever geen regelgeving voor heeft opgesteld zoals de tram en de 30 kilometer per uur wegen.

Voor bestaande woningbouwsituaties streeft de gemeente Delft tot op heden naar een maximale geluidsbelasting van 70dB, overeenkomstig de plandrempel uit het actieplan geluid wat in februari 2009 is vastgesteld. De gemeente Delft wil de komende tijd ook bestaande situaties laten voldoen aan het maximaal toelaatbare cumulatieve geluidsniveau van 65 dB uit het “hogere waarden’ beleid. Momenteel onderzoekt de gemeente de financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid van deze ambitie.

Wethouder Merkx (Milieu):” Een te hoog geluidsniveau is slecht voor de gezondheid van mensen. Daarom moeten we dit natuurlijk zien te voorkomen. En waar het geluidsniveau nu al wel te hoog is, moeten we streven naar een goede oplossing. Met dit nieuwe en aanvullende geluidbeleid zorgen we voor een leefbaarder Delft, zowel nu als in de toekomst.”

De nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag.

Delft gaat voor schonere lucht

Het is bekend dat de Vrijebanselaan een ernstig probleem vormt voor de luchtkwaliteit. We zijn benieuwd welke acties Delft gaat uitvoeren om de luchtkwaliteit aldaar te verbeteren. De gemeente kondigt aan dat er een actieplan ter inzage gebracht wordt.

Extra inzet voor nog betere luchtkwaliteit

Delft, 10 februari 2010 – De gemeente Delft heeft haar Plan van aanpak Luchtkwaliteit geactualiseerd met een aantal nieuwe maatregelen. Deze zijn gericht op het bereiken van een nog betere luchtkwaliteit dan wettelijk vereist. Met de huidige maatregelen voldoet Delft namelijk al ruim op tijd aan de wettelijke normen.

Wethouder Merkx (Duurzaamheid): ” Luchtkwaliteit is erg belangrijk voor de gezondheid. Daarom zetten we daar extra op in, want de lucht kan altijd schoner.” De nieuwe maatregelen richten zich op de aanpak van de luchtkwaliteit in drie stappen: minder verkeer, schoner verkeer en verkeer daar laten rijden waar het het minste kwaad kan (milieuzonering). Vermindering van het aantal vervoersbewegingen levert de grootste winst op voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente samen met belanghebbenden in de stad goederenstromen efficienter inrichten zodat met minder verkeersbewegingen dezelfde goederen toch vervoerd kunnen worden (maatwerkdistributie).

Om schoner verkeer te bevorderen, start de gemeente in de eerste helft van 2010 met de pilot “pakketpost per fiets”. Daarnaast gaat zij haar eigen wagenpark verschonen door op aardgas en elektrisch te gaan rijden, initiatieven die betrekking hebben op het rijden op aardgas ondersteunen en facilliteren wil zij een aardgasvulpunt binnen eigen grondgebied realiseren.

Merkx :” Deze maatregelen kunnen we als gemeente niet alleen realiseren. Daarom hebben we het Duurzaam Delft Dreamteam opgericht die zich onder meer bezighoudt met het bedenken van oplossingen voor schoner en minder verkeer.”

De Wet luchtkwaliteit verplicht die gemeenten waarin de normen voor de luchtkwaliteit op één of meerdere plaatsen worden overschreden, tot het maken van een plan van aanpak luchtkwaliteit. Dit plan moet vervolgens om de drie jaar worden herzien. De gemeente Delft heeft in 2006 voor het laatst een volledig herziene versie van het plan van aanpak luchtkwaliteit vastgesteld.

De nota “Actualisatie Plan aanpak Luchtkwaliteit” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag. Na de inzagetermijn wordt de nota met eventuele wijzigingen als gevolg van de inzage ter besluitvorming aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Vogels in de buurt

Op de jaarvergadering van de vereniging zijn vragen gesteld over de overlast die de kauwen geven. Het aantal kauwen en het feit dat ze andere (kleinere) vogels verdringen, bleken punten van zorg.

De vereniging heeft een aantal leden bereid gevonden om dit probleem nader te analyseren. Deze werkgroep heeft in overleg met de Vogelwacht Delft en de stadsecoloog van de gemeente een aanpak opgesteld om het probleem met cijfers te onderbouwen en om de vogeldiversiteit en het aantal broedparen van tuinvogels te vermeerderen.

Als uitgangspunt wordt een 0-meting gedaan. Deze 0-meting wordt vastgesteld op basis van een enquête onder de buurtbewoners waarin gevraagd wordt naar de gesignaleerde broedparen in 2009 en de resultaten van de nationale tuinvogeltelling op 23 en 24 januari 2010 (buurtbewoners worden nog uitgenodigd hieraan mee te doen).

Buurtbewoners kunnen o.a. tegen gereduceerd tarief nestkasten bestellen en inschrijven voor een individueel advies voor een vogelvriendelijke tuin. De pilot ziet er als volgt uit:

  1. In januari 2010 enquête onder buurtbewoners ( aantal nestparen, behoefte aan tuinadvies, behoefte aan nestkast, wil meedoen aan nationale tuinvogeltelliing);
  2. In januari 2010 gelijk met de enquête een aanvraagkaart voor een gratis boekje mbt vogelvriendelijk tuinieren uitreiken;
  3. Op 23 en 24 jan 2010 is de nationale tuinvogeltellingdag ( gedurende een half uur tellen welke vogels in de tuin), buurtbewoners die willen particperen krijgen verdere informatie hierover via de mail;
  4. In februari is er een presentatie in Papaver over stadsvogels en vogelvriendelijk tuinieren;
  5. In februari of maart worden de nestkasten uitgeleverd, er zijn verschillende soorten nestkasten beschikbaar (stadsecoloog en vogelwacht bepalen welke kast waar komt, omdat er voor bepaalde vogels specifieke omstandigheden noodzakelijk zijn);
  6. In februari/maart/april individueel tuinadvies ;
  7. Gedurende het jaar registratie van nestparen en vogelsoorten;
  8. In januari 2011 evaluatie.

Een aanpak voor het grote aantallen kauwen is hier niet in meegenomen, tijdens de loop van de pilot zal specifieker het aantal kauwen broedparen worden geïnventariseerd. Mocht dit dermate groot zijn en de kauwen een bedreiging lijken te vormen voor de populatie van kleine zangvogels, dan zal een wijkbrede offerte aangevraagd worden voor het plaatsen van kappen op de schoorstenen. Mogelijk kan hier vanuit de gemeente in bijgedragen worden. Maar dat is nu nog prematuur.

Verruimde openingstijden dagopvang

Gezien de koude die heel Nederland in haar greep heeft, zal de dagopvang de komende twee weken verruimde openingstijden hanteren. Zie onderstaand persbericht.

De komende twee weken geldt een winterregeling voor dak- en thuislozen uit de regio Delft, Westland en Oostland. De regeling houdt in dat de openingstijden van de dagopvang op doordeweekse dagen verruimd zijn. Op zaterdag en zondag gaat de dagopvang extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat men daar terecht kan om op te warmen en te lunchen. Bij de nachtopvang zijn door stichting PerspeKtief extra bedden geplaatst. Ook wordt extra personeel ingezet voor de nachtopvang.

Vanwege het aanhoudende koude winterweer biedt de nachtopvang van stichting PerspeKtief op dit moment aan twee keer zoveel mensen als normaal een slaapplaats in de nachtopvang aan Spoorsingel 7 in Delft. Waar er normaal tien mensen gebruik maken van de nachtopvang zijn dat er nu gemiddeld twintig. Om die reden wordt daar de komende twee weken extra personeel ingezet. De nachtopvang is zeven dagen per week open van 18.30 uur tot 9.00 uur.

Om 11 uur ’s morgens, van maandag tot en met vrijdag, is normaal gesproken de dagopvang aan Surinamestraat 1 in Delft open. Vanwege de winterregeling kunnen mensen de komende twee weken vanaf 9 uur € s morgens al terecht bij de dagopvang. De dagopvang sluit om 18.30 uur.
Tijdens de winterregeling gaat de dagopvang in het weekend ook extra open van 10.00 tot 14.00 uur zodat dak- en thuislozen terecht kunnen om op te warmen en iets te eten.

Vuilnisophaaldagen