Home » 2010 » februari

Monthly Archives: februari 2010

Nieuw beheerplan vastgesteld

Sinds enige tijd is rondom de dagopvang voor daklozen een beheerplatform actief waarin bewoners, de bedrijven, de gemeente, Perspektief en de politie samenwerken aan de beheersbaarheid van de omgeving. De samenwerking in het platform is erg goed. Er is sinds de opening van de dagopvang verhoogd toezicht geweest door politie, de gemeente en PerspeKtief. Het geheel van maatregelen werkt goed. De overlast is klein, en de verwachte problematiek is gelukkig van een heel andere orde dan aan de oude locatie aan de Oostsingel. PerpeKtief heeft ook heel duidelijke sancties bij overtreding van de huisregels. De cli nten van de dagopvang proberen zich goed goed mogelijk aan de regels te houden.

Onlangs is een nieuw beheerplan vastgesteld dat eigenlijk maar minimaal gewijzigd is. Het doel van het beheerplatform is om het toezicht tot normale proporties terug te brengen, en liefst op te nemen in het regulier toezicht. Zo is het ook verwoord in het nieuwe beheerplan. Mocht er onverhoopt toch aanleiding toe zijn, dan wordt het toezicht weer verhoogd.

Wat dat betreft verdienen de daklozen een pluim voor hun gedrag en activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld de tramhalte aan de Vrijebanseweg keurig schoongehouden.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Delft komt met een actieplan geluid. Zie onderstaand persbericht. De maximaal toegestane normen worden lokaal verhoogd zodat er geen sprake is van te hoge geluidsbelasting. Dat is een kromme redenering. Kennelijk mag dit van de wetgever. Maar onderstaand gegoochel met getallen is haast niet te volgen. Wat hier niet bij staat is dat een verhoging van 3dB gelijk staat met een twee keer hoger geluidsniveau. Het verschil tussen 48 dB en 60 dB is dus een factor 16 zo hard geluid. 70dB is maar liefst 128 keer harder dan 48 dB.

Nieuw geluidbeleid voor Delft

Het college heeft de nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” vastgesteld. Hiermee is het voor de gemeente Delft mogelijk om bij nieuwbouw van geluidsgevoelige bestemmingen (o.m. woningen) het geluidsniveau op de gevel te beheersen. Nabij grote geluidsbronnen zoals spoor, weg en / of industrie worden met dit beleid onaanvaardbaar hoge geluidsniveaus voorkomen.

Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen van te hoge geluidsniveaus bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen. Als blijkt dat niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde (48dB) uit de Wet geluidhinder, kan de gemeente overwegen een zogenaamde “hogere waarde” verlenen. Een hogere waarde (maximaal 65 dB) kan alleen verleend na een gedegen onderzoek naar geluidsverlagende maatregelen en alternatieven en een deugdelijke onderbouwing. Het “hogere waarden” beleid beoordeelt het geluidsniveau van alle aanwezige en relevante bronnen tezamen, het zogenaamde cumulatieve geluidsniveau. Op die manier worden ook de bronnen betrokken waar de wetgever geen regelgeving voor heeft opgesteld zoals de tram en de 30 kilometer per uur wegen.

Voor bestaande woningbouwsituaties streeft de gemeente Delft tot op heden naar een maximale geluidsbelasting van 70dB, overeenkomstig de plandrempel uit het actieplan geluid wat in februari 2009 is vastgesteld. De gemeente Delft wil de komende tijd ook bestaande situaties laten voldoen aan het maximaal toelaatbare cumulatieve geluidsniveau van 65 dB uit het “hogere waarden’ beleid. Momenteel onderzoekt de gemeente de financiële en stedenbouwkundige haalbaarheid van deze ambitie.

Wethouder Merkx (Milieu):” Een te hoog geluidsniveau is slecht voor de gezondheid van mensen. Daarom moeten we dit natuurlijk zien te voorkomen. En waar het geluidsniveau nu al wel te hoog is, moeten we streven naar een goede oplossing. Met dit nieuwe en aanvullende geluidbeleid zorgen we voor een leefbaarder Delft, zowel nu als in de toekomst.”

De nota “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag.

Delft gaat voor schonere lucht

Het is bekend dat de Vrijebanselaan een ernstig probleem vormt voor de luchtkwaliteit. We zijn benieuwd welke acties Delft gaat uitvoeren om de luchtkwaliteit aldaar te verbeteren. De gemeente kondigt aan dat er een actieplan ter inzage gebracht wordt.

Extra inzet voor nog betere luchtkwaliteit

Delft, 10 februari 2010 – De gemeente Delft heeft haar Plan van aanpak Luchtkwaliteit geactualiseerd met een aantal nieuwe maatregelen. Deze zijn gericht op het bereiken van een nog betere luchtkwaliteit dan wettelijk vereist. Met de huidige maatregelen voldoet Delft namelijk al ruim op tijd aan de wettelijke normen.

Wethouder Merkx (Duurzaamheid): ” Luchtkwaliteit is erg belangrijk voor de gezondheid. Daarom zetten we daar extra op in, want de lucht kan altijd schoner.” De nieuwe maatregelen richten zich op de aanpak van de luchtkwaliteit in drie stappen: minder verkeer, schoner verkeer en verkeer daar laten rijden waar het het minste kwaad kan (milieuzonering). Vermindering van het aantal vervoersbewegingen levert de grootste winst op voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente samen met belanghebbenden in de stad goederenstromen efficienter inrichten zodat met minder verkeersbewegingen dezelfde goederen toch vervoerd kunnen worden (maatwerkdistributie).

Om schoner verkeer te bevorderen, start de gemeente in de eerste helft van 2010 met de pilot “pakketpost per fiets”. Daarnaast gaat zij haar eigen wagenpark verschonen door op aardgas en elektrisch te gaan rijden, initiatieven die betrekking hebben op het rijden op aardgas ondersteunen en facilliteren wil zij een aardgasvulpunt binnen eigen grondgebied realiseren.

Merkx :” Deze maatregelen kunnen we als gemeente niet alleen realiseren. Daarom hebben we het Duurzaam Delft Dreamteam opgericht die zich onder meer bezighoudt met het bedenken van oplossingen voor schoner en minder verkeer.”

De Wet luchtkwaliteit verplicht die gemeenten waarin de normen voor de luchtkwaliteit op één of meerdere plaatsen worden overschreden, tot het maken van een plan van aanpak luchtkwaliteit. Dit plan moet vervolgens om de drie jaar worden herzien. De gemeente Delft heeft in 2006 voor het laatst een volledig herziene versie van het plan van aanpak luchtkwaliteit vastgesteld.

De nota “Actualisatie Plan aanpak Luchtkwaliteit” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag. Na de inzagetermijn wordt de nota met eventuele wijzigingen als gevolg van de inzage ter besluitvorming aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Vuilnisophaaldagen