Home » 2010 » november

Monthly Archives: november 2010

Platform Delftse Hout

Op 2 november j.l. is er weer een bijeenkomst van het platform Delftse Hout geweest. Diverse onderwerpen zijn aan de orde geweest.

Waterkwaliteit
Er is zomer een probleem met blauwalgen in de grote plas. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan. De conclusie is dat er een sterke piek in het aantal blauwalgen is welke veroorzaakt wordt door een teveel aan voedingststoffen (nutiënten). Deze nutriënten zijn afkomstig van vallende bladeren, ganzenpoep, hondenpoep, en lokaas van vissers. Echter de belangrijkste veroorzaker is een bacterie op de bodem die onder bepaalde omstandigheden een piek in de hoeveelheid nutriënten.

Op dit moment worden de maatregelen doorgerekend, getoetst op haalbaarheid en zal het advies worden voorgelegd aan de bestuurders.

Onderzoek bereikbaarheid Delftse Hout
Op basis van het onderzoek dat Goudappel Coffeng heeft uitgevoerd, heeft het bureau een maatregelenpakket voorgesteld. In de bijlage die hierbij is gevoegd, zijn die maatregelen kort benoemd. De hele rapportage is in te zien bij NMC De Papaver (informeren bij de receptie).

Procedure Bestemmingsplan
Half november wordt het ontwerpbestemmingsplan besproken in B&W. Daarna ziet het proces er als volgt uit:

maandag 29 november 19.00 uur (tot 20.30 u): bespreking Bestemmingsplan met platform Delftse Hout in De Papaver
dinsdag 7 december: bestemmingsplan ter inzage (t/m 17 januari)
maandag 10 januari 2011 van 18.00 tot 20.00 uur: formele inspraakavond in De Papaver

Werkgroep belevingspad
Sinds kort is het Groenfonds Haaglanden ingesteld.Delft heeft subsidie aangevraagd voor het ontwikkelen van een belevingspad in de Delftse Hout. Hiermee hopen we ideeën die al langer leven in het gebied tot realisatie te kunnen brengen.We willen hiervoor een werkgroep instellen die (voorlopig) ca 4 keer bijeen komt bij De Papaver. Wie belangstelling heeft om in deze werkgroep deel te nemen kan zich bij mij aanmelden.

Vuilnisophaaldagen