Home » 2012

Yearly Archives: 2012

Kerk moet wijken voor nieuwbouw aan Arubastraat

De Gemeente wil op de plek van de RK kerk Maria Onbevlekte Ontvangenis aan de Arubastraat een nieuwbouwproject realiseren van 27 woningen, waaronder een 16-appartementenflat van 4-hoog. Hiertoe heeft ze een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd waartegen t/m 5 december a.s. zienswijzen kunnen worden ingebracht. De wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de functie momenteel " maatschappelijk" is en gewijzigd dient te worden in "wonen"

De Belangenvereniging heeft haar zienswijze overgebracht aan de gemeente. De hoofdpunten van deze zienswijze zijn :

  1. De belangenvereniging is akkoord met de wijziging van de functie "maatschappelijk" naar die van "wonen".
  2. De bouwhoogte voor het appartementengedeelte is te hoog. De Belangenvereniging pleit voor maximaal twee bouwlagen, of verplaatsen van de hoogbouw naar de zuidzijde. Verminderen van bouwhoogte levert tevens een verluchting van de parkeerdruk met zich mee.
  3. De Belangenvereniging wil graag uitleg over de "werkruimten" in het appartementen complex.
  4. De Belangenvereniging verzoekt u bij de realisatie extra parkeerplaatsen te creëren aan de Arubastraat.
  5. De belangenvereniging verzoekt om drie extra parkeerplaatsen te realiseren op het plangebied.

Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

De gemeente is al enkele jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor de Delftse Hout op te stellen. Door wat gedoe rondom Xotus is er een jaar vertraging opgetreden. In de ontwerpfase is intensief gesproken met het platform “Delftse Hout”, waarin ook de Vereniging Onze Indische Buurt vertegenwoordigd is. Afgelopen dinsdag was er een presentatie van het bestemmingsplan aan het platform. Er waren enkele vragen ter verduidelijking. Er was echter één onderdeel waar het platform zich niet in kon vinden. Dat betrof het toestaan van horeca op het strand van de Grote Plas. Nu staat er een kiosk die aan vervanging toe is. Het platform is indertijd akkoord gegaan met vervanging; de gemeente wil echter toestaan dat er een horecagelegenheid komt met twee verdiepingen (9 meter hoog) en een oppervlakte van 300 vierkante meter. Dat is veel groter dan Knus en het Rieten Dak samen.

Om dit rendabel te maken zullen er veel en grote feesten gegeven moeten worden, ook ’s avonds en ’s nachts. Daarmee gaat het de doelstelling, namelijk het faciliteren van de dagrecreatie, ver voorbij. Er zal veel meer autoverkeer komen, met mogelijk overlast door dronken bezoekers, en de natuurwaarde zal danig verstoord worden, door nachtelijk geluid.

De gemeente kan van de vereniging haar zienswijze tegemoet zien.De zienswijze termijn loopt van 22 november tot 2 januari. Op 18 december, zeg maar de dag van het begin van het kerstreces, heeft de gemeente bedacht om een inloopavond te organiseren in de Papaver.

Het plan is te vinden op de site van de gemeente.

Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

De acties uit de buurt, waaraan naast vele buurtbewoners ook de vereniging actief heeft deelgenomen, hebben de gemeente doen inzien dat de praktijkschool net iets teveel van het goede zou zijn voor onze buurt. Felicitaties voor iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.

== Persbericht van de gemeente Delft ==

Burgemeester en wethouders van Delft hebben besloten dat de Praktijkschool van het Grotius College niet verhuist naar de Borneostraat. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek waarin zorgvuldig gekeken is of de planvorming ruimtelijk, financieel en beleidsmatig mogelijk is. Alles overwegend, is het college tot de conclusie gekomen dat de verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is, maar beleidsmatig niet wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om deze ontwikkeling niet verder door te zetten en een andere plek te zoeken voor de Praktijkschool.

Herhuisvesting van de Praktijkschool was een actief proces. Met een delegatie uit de buurt Brasserskade is een constructieve dialoog aangegaan. Daaruit bleek dat de gemeente de twijfels bij een deel van de buurt niet weg konden nemen. Ook het Grotius College heeft recent kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over of de locatie op dit moment het juiste leerklimaat biedt voor de doelgroep van het praktijkonderwijs.

De gemeente zoekt naar een tijdelijke bestemming voor het schoolgebouw. Het wijkcentrum blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan. Over het gebruik van het buurthuis, worden nadere afspraken tussen buurt, BWD en gemeente gemaakt.

In diverse gesprekken heeft een delegatie van wijkbewoners het gemeentebestuur geïnformeerd over door de buurt ervaren overlast en zorgen die zij hebben over het gebruik van het buurthuis. Het college blijft hierover met de buurt in gesprek.

De KEEREWEER keert niet weer

Ongetwijfeld heeft u het nieuws al gehoord, gelezen of gezien: Het pontje Keereweer komt niet terug in de vaart. De coalitiepartijen in de Rijswijkse gemeenteraad stemden gisteravond voor het definitief opheffen van de veerdienst over de Vliet. De publieke tribune was gisteravond weer goed gevuld met belangstellenden, belanghebbenden. En ook het nabijgelegen Mondriaan College was aanwezig met een klas leerlingen. Zij gaven in hun inspraak termijn ook aan waarom het voor de school belangrijk is dat de pont terug zou komen. De inspraak van "de Vrienden van de Pont ", gehouden door Hans vd Stap is als bijlage bijgevoegd.

De oppositiepartijen stelden kritische vragen aan de wethouder over de manier van aanbesteden, over de opgevoerde kosten en over de motivatie om de pont uit de vaart te houden. Ook het door het college aangedragen alternatief, de nieuw aan te leggen fietsbrug, en het halverwege 2013 geplande verkeerstechnisch veiliger maken van de fietsroute vanuit Rijswijk-Zuid, werden besproken.

De wethouder "goochelt" naar ons idee met de getallen van het aantal gebruikers en benodigde financiën, waardoor het beeld ontstaat dat de pont 1000 euro per persoon per jaar gaat kosten. De wethouder heeft het onderwerp Veiligheid alleen maar gebruikt om de pont niet terug te laten komen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar willen wel realistisch daar mee omgaan.

Ons motto was dus: RED de PONT. Als symbool hiervan hadden wij een donuts in de vorm van een reddingsboei aan de raad en het college aangeboden.

Heeft jammer genoeg niet mogen baten.

Het onderwerp is vandaag ook nog op RTV West te zien, Gisteravond in Hart van Nederland en vandaag ook in de Telegraaf . De verwachting is dat binnenkort ook op de website van de Gemeente Rijswijk een overzicht te vinden zijn van het verloop van de avond. Wat er met de pont gaat gebeuren is niet ter sprake gekomen. Misschien wordt hij, tezamen met de reserve pont, te koop aangeboden. Als er al een markt voor is in Nederland.

Het doel van de groep "Vrienden van de Rijswijkse Pont" was de Keereweer te behouden voor Rijswijk.

Gemeente belangen, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde dit ook, niet alleen als een stuk openbaar vervoer, maar ook als cultureel erfgoed . Zij hebben aangegeven bij de verkiezingen in 2014 de pont terug te zullen halen. De tijd zal leren of het tij zal keren…

Tenslotte: De "Vrienden van de Rijswijkse Pont" bedanken allen die zich ingezet hebben voor het behoud van de pont. Zonder die ondersteuning hadden wij het niet volgehouden. Dat ons doel niet bereikt is, ligt niet aan Rijswijk-Zuid, maar is een gevolg van de politieke verhoudingen in Rijswijk.

(meer…)

Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Uitnodiging van Gemeentebelangen Rijswijk:

Gemeenteraadsvergadering
dinsdag 6 november 2012 20.00 uur

Aan alle belanghebbenden van de Rijswijkse Pont

Komende dinsdag 6 november wordt er in de Gemeenteraadsvergadering het voorstel behandeld, waarin de mogelijkheden en de consequenties van het al dan niet hervatten van de vaart van de Rijswijkse pont, aan de orde komt. In het voorstel geeft het College van B&W aan, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten het pontje daarna weer in de vaart kan worden gebracht.

Cruciaal in dit voorstel is het feit, dat er ineens een ander onderwerp naar voren wordt geschoven onder de noemer 'verkeersveiligheid over de weg'. Vanuit deze insteek wil het College namelijk de bewoners van Rijswijk-Zuid zoet houden en hen (na jarenlang steggelen) toezegging doen, dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Jaagpad-Haantje-Lange Kleiweg op de korte termijn verbeterd zal worden. Met name voetgangers en fietsers zullen hiervan profiteren.

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat er appels met peren worden vergeleken en ziet niet in, dat verbetering van de verkeersveiligheid plotsklaps een directe link heeft met een openbaar vervoersvoorziening.

Om gezamenlijk de strijd te blijven voeren, nodigen wij u uit om op dinsdag 6 november a.s. weer in grote getale tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat verantwoordelijk wethouder Jense weet, dat het u nog steeds ernst is en dat de verkeerssituatie Haantje / Lange Kleiweg los staat van de gehele kwestie rond het pontje.

Gemeentebelangen Rijswijk zal er alles aan doen om het pontje weer in de vaart te krijgen, maar heeft daar wel uw steun bij nodig.

Gemeentebelangen Rijswijk

Gesprek met wethouder over de Praktijkschool

Gesprek met wethouder Vokurka op 26 september en inspraak Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober 2012

Op 26 september vond een eerste overleg plaats met wethouder Vokurka en vertegenwoordigers van de Bras. De Belangenvereniging was ook aanwezig. Er werd ruim tijd uitgetrokken om de bewoners en de Vereniging te horen. Kritiek kwam erop neer dat – wederom- de Gemeente een overvaltechniek had toegepast. De – uit de hand gelopen- inloopavond van 4 september liet duidelijk zien tot wat non-communicatie kan leiden. Wethouder gaf ook toe dat de informatievoorziening eerder had moeten plaatsvinden. Hij stelde ook voor dat de Gemeente de bouwvergunningsaanvraag stopzet. De dialoog met de bewoners wil hij eerst op orde hebben. Het buurthuis blijft in ieder geval tot 15 januari 2013 open. Op vragen als "kan de wethouder ook vertellen welke alternatieve locaties voor de vestiging van de praktijkschool van het Hugo Grotius onderzocht zijn ?" wenste hij niet in te gaan. Wel gaf hij uiteindelijk toe dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de start. Door de Brasbewoners zijn talloze bezwaren ingebracht tegen de vestiging van de praktijkschool, of een andere VO opleiding in de ruimte van de voormalige lagere school van het Dalton. Onder meer werd gewezen op de huidige situatie, waarbij reeds een grote school, het Mondriaan met tussen de 3000-3500 leerlingen bij de Bras is gevestigd en die voor de nodige overlast-onveiligheid zorgt. Laat eerst de overheid maar eens zorgen voor een veilige en stabiele woonomgeving is de gedachte.

De inspraak bij de Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober verliep, ook volgens de Voorzitter van de Commissie op een betrokken, maar waardige wijze. De publieke tribune zat vol, evenals een nevenzaal. Geschat wordt dat er ongeveer 80 bewoners uit onze buurt waren. Dezelfde argumenten als in het gesprek met de wethouder kwamen naar voren, maar de wethouder ging er niet op in (het was tenslotte ook een inspraakmoment bij de Commissie ).

Op 1 november is er een gesprek om – eindelijk – de notulen van 26 september vast te stellen en vervolgens zullen we zien hoe het verder gaat

Praktijkschool Brasserskade

De Gemeente wil in het pand van de Daltonschool aan de Borneostraat de praktijkschool van het Hugo Grotius vestigen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, waarvan maximaal de helft regelmatig op school zal zijn. De overige lopen stage bij een bedrijf of instelling.Hierbij wordt ook het er tegenoverliggende pand van Breed Welzijn aan de Brasserskade betrokken. De buurtbewoners zijn op 4 september toen de Gemeente een inloopavond voor omwonenden had georganiseerd van deze ” plannen” op de hoogte gesteld. Wederom is er in een eerder stadium geen enkele vorm van overleg of inspraak met de buurtbewoners of onze Vereniging geweest. Onbegrijpelijk gezien de ervaringen die zijn opgedaan in het verleden met de vestiging van de Dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat. Het gevolg is natuurlijk dat de buurt op zijn achterste benen staat. De Bras vindt dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de stad. Tegen een lagere school die er ook altijd gezeten heeft bestaat bij de omwonenden geen bezwaar, maar nog een school met leerlingen in de pubertijd vindt men teveel van het goede. Met het Mondriaan met bijna 4000 leerlingen, de dagopvang voor daklozen en verslaafden, het begeleid wonen project op de hoek van de Bras en nog een school met pubers vindt men zich netjes gezegd overbedeeld tov andere wijken in Delft. Voorts is een punt van zorg dat de bewoners vrezen dat de buurthuisfunctie voor de buurt sterk zal afnemen, terwijl dit een momenteel een sterk bindende factor in de buurt is.

In een gesprek met Wethouder Vokurka zijn op 26 september de zorgpunten van de bewoners naar voren gebracht, een oplossing is echter nog niet voorhanden.

Energiecampagne Vrijenban

De energiecampagne van de gemeente voor de wijk Vrijenban is afgerond.

Ongeveer 60 huishoudens vroegen een offerte aan. Er zijn 46 offertes uitgebracht. Bij een aantal woningen bleken de gevraagde maatregelen niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen of omdat de spouwmuur te smal is voor goede spouwmuurisolatie.

Veertien huizenbezitters hebben op dit moment opdracht gegeven aan BAM of Energiegarant voor één of meerdere maatregelen. Daarnaast heeft een aantal bewoners nog geen beslissing genomen, heeft maatregelen genomen via een ander bedrijf en/of wil de maatregelen op een later tijdstip combineren met een grotere verbouwing. Een aantal mensen heeft afgezien van maatregelen omdat ze op dit moment de investering te hoog vinden. De grafiek hieronder toont hoeveel keer de verschillende maatregelen zijn uitgevoerd. Daarin is te zien dat zonnepanelen met afstand de meest populaire maatregel is, in totaal zijn er bijna 60 zonnepanelen besteld. Ook vloerisolatie en de HR-ketel zijn een aantal keren gekozen.
Er zijn ook bewoners die voor een andere leverancier hebben gekozen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. In totaal zijn of worden er bij minimaal 17 woningen één of meer maatregelen aan de woning uitgevoerd. 18 bewoners hebben een maatwerkadvies uit laten voeren. Ook heeft een aantal eigenaren maatregelen in eigen beheer uitgevoerd. Het precieze aantal woningen dat maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de campagne weten we hierdoor niet.

Maatregel
Aantal woningen
Vloerisolatie 6
Spouwmuurisolatie 1
Dakisolatie 1
HR++ glas 1
Monumentenglas 1
Kozijnen 1
Zonnepanelen 10
HR-ketel 3
Ventilatie 2
Overige maatregelen 1
Totaal 25

Vergeet niet om subsidie aan te vragen voor de zonnepanelen via agentschapnl.nl of bij de gemeente.

De subsidieregeling Bestaande Stad spaart energie van gemeente Delft, is verlengd tot 31 juli 2013. U kunt dus nog een aanvraag indienen. Deze regeling staat open voor alle huiseigenaren in Delft die het energielabel van hun woning minimaal 10 % verbeteren. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.delft.nl/bestaandestad.
Er is ook een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. U kunt hier 15% subsidie krijgen op de aanschafkosten van de panelen (minimaal 600Wp), maar u krijgt geen subsidie over installatiekosten. U moet hiervoor een getekende offerte kunnen tonen, waarvan de opdracht verstrekt is na 2 juli 2012.
Let op: het is niet toegestaan om van beide subsidieregelingen gebruik te maken. U moet dus een keuze maken wat voor u het voordeligst is. http://www.agentschapnl.nl/nl/node/462389

 

50 jaar Vogelwacht Delft e.o.

Voor iedereen die de Delftse Hout als zijn achtertuin ziet of de verder gelegen natuurgebieden bezoekt, het volgende bericht van de Vogelwacht Delft.

De natuur werd vanouds gezien als stortplek en als ruif. Lucht, bodem en water verslechterde in snel tempo. De woonomgeving ging achteruit en veel vogelsoorten verdwenen geheel of met tientallen procenten. Akker- en weidevogels het snelst. Anno nu is dat nog steeds niet op het oude niveau. Maar we weten wel wat de oorzaken zijn. Het draagvlak voor “vogels als onze buren” groeit. De flora- en Faunawet helpt daarbij. Langzaam maar zeker willen bouwers ook aan vogels denken en is biodiversiteit ook politiek op de kaart gezet. Zelfs in de landbouw en veeteelt proberen sommige boeren wat ruimte en mogelijkheden te scheppen voor vogels.
Het is 6 oktober 1962 als enkele actieve vogelaars gaan samenwerken. Een eenvoudig vogelasiel bij hen thuis is een van de eerste activiteiten.
De vereniging groeide en er ontstonden activiteiten om kennis en kunde te vergroten. Excursies, lezingen, inventarisaties, nestkasten beheer, nog weer later cursussen. Alles om deze hobby te ondersteunen. Maar ook alles om vogels in Delft en omstreken te ondersteunen.
We zijn er nog lang niet. Zoals het was, zal het nooit meer worden, maar zoals het wordt zal het nooit meer zijn. Daar bouwen we aan.
50 Jaar Vogelwacht geeft een reden om even stil te staan bij alle activiteiten die geweest zijn en nog moeten komen.

Op zaterdag 6 oktober 2012 om 10.00 uur zal wethouder Brandligt deze jubileumdag openen in het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, 2616 Delft. Daarbij zal hem een cadeau voor de gemeente Delft worden overhandigd. Daarna zal Vogelbescherming Nederland het woord krijgen.

Belangstellenden kunnen op deze dag de tentoonstelling Uilen bezoeken of een korte excursie meemaken. Ook voor kinderen zijn er activiteiten zoals een korte inleiding “vogelen”, nestkast bouwen, uilenballen pluizen en korte excursies.
Tot slot is er voor iedereen met interesse voor vogels een blijvende herinnering aan 50 jaar vogelen in Delft en omstreken

Ernstige hinder door uit de vaart nemen van Rijswijkse pont

Bekend is dat alle gemeenten moeten bezuinigen, ook de Gemeente Rijswijk.

Sinds 80 jaar vaart de “Keereweer” over de Vliet ter hoogte van het oude Pasgeld aan het einde van de Broekmolenweg. Veerbaas Aad van Geest heeft de laatste 21 jaar met vakmanschap het pontje bediend waar ook veel bewoners van de Indische Buurt, veelal scholieren en mensen die hun baan in Rijswijk hebben dagelijks gebruik van maakten.
Als bezuinigingsmaatregel dacht de Gemeente Rijswijk te kunnen besparen op dit pontje door Aad niet meer te laten varen, maar dit door iemand met minder vakmanschap te laten doen. Resultaat : een aanvaring met een binnenvaartschip waarbij 2 mensen te water raakten (januari 2012). Vervolgens een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Verkeersveiligheid, waarvan het rapport inmiddels is verschenen, dat nu in de Gemeenteraad van Rijswijk is besproken. Nog steeds vaart het pontje echter niet en zit schipper Aad van Geest niet op zijn Keereweer.
Wij willen de partij die zich volop inzet voor het behoud van het pontje, dat tegen redelijke tarieven en met vakmanschap wordt bestuurd, waarbij de veiligheid hoog in het vaandel staat, graag een steun in de rug geven. Gemeentebelangen, veel succes in jullie strijd voor behoud van een veilige pont-verbinding tussen Rijswijk en Delft.

Vuilnisophaaldagen