Home » 2012 » oktober

Monthly Archives: oktober 2012

Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Uitnodiging van Gemeentebelangen Rijswijk:

Gemeenteraadsvergadering
dinsdag 6 november 2012 20.00 uur

Aan alle belanghebbenden van de Rijswijkse Pont

Komende dinsdag 6 november wordt er in de Gemeenteraadsvergadering het voorstel behandeld, waarin de mogelijkheden en de consequenties van het al dan niet hervatten van de vaart van de Rijswijkse pont, aan de orde komt. In het voorstel geeft het College van B&W aan, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten het pontje daarna weer in de vaart kan worden gebracht.

Cruciaal in dit voorstel is het feit, dat er ineens een ander onderwerp naar voren wordt geschoven onder de noemer 'verkeersveiligheid over de weg'. Vanuit deze insteek wil het College namelijk de bewoners van Rijswijk-Zuid zoet houden en hen (na jarenlang steggelen) toezegging doen, dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Jaagpad-Haantje-Lange Kleiweg op de korte termijn verbeterd zal worden. Met name voetgangers en fietsers zullen hiervan profiteren.

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat er appels met peren worden vergeleken en ziet niet in, dat verbetering van de verkeersveiligheid plotsklaps een directe link heeft met een openbaar vervoersvoorziening.

Om gezamenlijk de strijd te blijven voeren, nodigen wij u uit om op dinsdag 6 november a.s. weer in grote getale tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat verantwoordelijk wethouder Jense weet, dat het u nog steeds ernst is en dat de verkeerssituatie Haantje / Lange Kleiweg los staat van de gehele kwestie rond het pontje.

Gemeentebelangen Rijswijk zal er alles aan doen om het pontje weer in de vaart te krijgen, maar heeft daar wel uw steun bij nodig.

Gemeentebelangen Rijswijk

Gesprek met wethouder over de Praktijkschool

Gesprek met wethouder Vokurka op 26 september en inspraak Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober 2012

Op 26 september vond een eerste overleg plaats met wethouder Vokurka en vertegenwoordigers van de Bras. De Belangenvereniging was ook aanwezig. Er werd ruim tijd uitgetrokken om de bewoners en de Vereniging te horen. Kritiek kwam erop neer dat – wederom- de Gemeente een overvaltechniek had toegepast. De – uit de hand gelopen- inloopavond van 4 september liet duidelijk zien tot wat non-communicatie kan leiden. Wethouder gaf ook toe dat de informatievoorziening eerder had moeten plaatsvinden. Hij stelde ook voor dat de Gemeente de bouwvergunningsaanvraag stopzet. De dialoog met de bewoners wil hij eerst op orde hebben. Het buurthuis blijft in ieder geval tot 15 januari 2013 open. Op vragen als "kan de wethouder ook vertellen welke alternatieve locaties voor de vestiging van de praktijkschool van het Hugo Grotius onderzocht zijn ?" wenste hij niet in te gaan. Wel gaf hij uiteindelijk toe dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de start. Door de Brasbewoners zijn talloze bezwaren ingebracht tegen de vestiging van de praktijkschool, of een andere VO opleiding in de ruimte van de voormalige lagere school van het Dalton. Onder meer werd gewezen op de huidige situatie, waarbij reeds een grote school, het Mondriaan met tussen de 3000-3500 leerlingen bij de Bras is gevestigd en die voor de nodige overlast-onveiligheid zorgt. Laat eerst de overheid maar eens zorgen voor een veilige en stabiele woonomgeving is de gedachte.

De inspraak bij de Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober verliep, ook volgens de Voorzitter van de Commissie op een betrokken, maar waardige wijze. De publieke tribune zat vol, evenals een nevenzaal. Geschat wordt dat er ongeveer 80 bewoners uit onze buurt waren. Dezelfde argumenten als in het gesprek met de wethouder kwamen naar voren, maar de wethouder ging er niet op in (het was tenslotte ook een inspraakmoment bij de Commissie ).

Op 1 november is er een gesprek om – eindelijk – de notulen van 26 september vast te stellen en vervolgens zullen we zien hoe het verder gaat

Praktijkschool Brasserskade

De Gemeente wil in het pand van de Daltonschool aan de Borneostraat de praktijkschool van het Hugo Grotius vestigen. Het gaat om ongeveer 150 leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar, waarvan maximaal de helft regelmatig op school zal zijn. De overige lopen stage bij een bedrijf of instelling.Hierbij wordt ook het er tegenoverliggende pand van Breed Welzijn aan de Brasserskade betrokken. De buurtbewoners zijn op 4 september toen de Gemeente een inloopavond voor omwonenden had georganiseerd van deze ” plannen” op de hoogte gesteld. Wederom is er in een eerder stadium geen enkele vorm van overleg of inspraak met de buurtbewoners of onze Vereniging geweest. Onbegrijpelijk gezien de ervaringen die zijn opgedaan in het verleden met de vestiging van de Dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat. Het gevolg is natuurlijk dat de buurt op zijn achterste benen staat. De Bras vindt dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de stad. Tegen een lagere school die er ook altijd gezeten heeft bestaat bij de omwonenden geen bezwaar, maar nog een school met leerlingen in de pubertijd vindt men teveel van het goede. Met het Mondriaan met bijna 4000 leerlingen, de dagopvang voor daklozen en verslaafden, het begeleid wonen project op de hoek van de Bras en nog een school met pubers vindt men zich netjes gezegd overbedeeld tov andere wijken in Delft. Voorts is een punt van zorg dat de bewoners vrezen dat de buurthuisfunctie voor de buurt sterk zal afnemen, terwijl dit een momenteel een sterk bindende factor in de buurt is.

In een gesprek met Wethouder Vokurka zijn op 26 september de zorgpunten van de bewoners naar voren gebracht, een oplossing is echter nog niet voorhanden.

Energiecampagne Vrijenban

De energiecampagne van de gemeente voor de wijk Vrijenban is afgerond.

Ongeveer 60 huishoudens vroegen een offerte aan. Er zijn 46 offertes uitgebracht. Bij een aantal woningen bleken de gevraagde maatregelen niet mogelijk te zijn, bijvoorbeeld omdat het dak niet geschikt is voor zonnepanelen of omdat de spouwmuur te smal is voor goede spouwmuurisolatie.

Veertien huizenbezitters hebben op dit moment opdracht gegeven aan BAM of Energiegarant voor één of meerdere maatregelen. Daarnaast heeft een aantal bewoners nog geen beslissing genomen, heeft maatregelen genomen via een ander bedrijf en/of wil de maatregelen op een later tijdstip combineren met een grotere verbouwing. Een aantal mensen heeft afgezien van maatregelen omdat ze op dit moment de investering te hoog vinden. De grafiek hieronder toont hoeveel keer de verschillende maatregelen zijn uitgevoerd. Daarin is te zien dat zonnepanelen met afstand de meest populaire maatregel is, in totaal zijn er bijna 60 zonnepanelen besteld. Ook vloerisolatie en de HR-ketel zijn een aantal keren gekozen.
Er zijn ook bewoners die voor een andere leverancier hebben gekozen, bijvoorbeeld voor zonnepanelen. In totaal zijn of worden er bij minimaal 17 woningen één of meer maatregelen aan de woning uitgevoerd. 18 bewoners hebben een maatwerkadvies uit laten voeren. Ook heeft een aantal eigenaren maatregelen in eigen beheer uitgevoerd. Het precieze aantal woningen dat maatregelen heeft genomen naar aanleiding van de campagne weten we hierdoor niet.

Maatregel
Aantal woningen
Vloerisolatie 6
Spouwmuurisolatie 1
Dakisolatie 1
HR++ glas 1
Monumentenglas 1
Kozijnen 1
Zonnepanelen 10
HR-ketel 3
Ventilatie 2
Overige maatregelen 1
Totaal 25

Vergeet niet om subsidie aan te vragen voor de zonnepanelen via agentschapnl.nl of bij de gemeente.

De subsidieregeling Bestaande Stad spaart energie van gemeente Delft, is verlengd tot 31 juli 2013. U kunt dus nog een aanvraag indienen. Deze regeling staat open voor alle huiseigenaren in Delft die het energielabel van hun woning minimaal 10 % verbeteren. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: www.delft.nl/bestaandestad.
Er is ook een landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. U kunt hier 15% subsidie krijgen op de aanschafkosten van de panelen (minimaal 600Wp), maar u krijgt geen subsidie over installatiekosten. U moet hiervoor een getekende offerte kunnen tonen, waarvan de opdracht verstrekt is na 2 juli 2012.
Let op: het is niet toegestaan om van beide subsidieregelingen gebruik te maken. U moet dus een keuze maken wat voor u het voordeligst is. http://www.agentschapnl.nl/nl/node/462389

 

Vuilnisophaaldagen