Home » Dossiers » Parkeren » Delft gaat voor schonere lucht

Delft gaat voor schonere lucht

Het is bekend dat de Vrijebanselaan een ernstig probleem vormt voor de luchtkwaliteit. We zijn benieuwd welke acties Delft gaat uitvoeren om de luchtkwaliteit aldaar te verbeteren. De gemeente kondigt aan dat er een actieplan ter inzage gebracht wordt.

Extra inzet voor nog betere luchtkwaliteit

Delft, 10 februari 2010 – De gemeente Delft heeft haar Plan van aanpak Luchtkwaliteit geactualiseerd met een aantal nieuwe maatregelen. Deze zijn gericht op het bereiken van een nog betere luchtkwaliteit dan wettelijk vereist. Met de huidige maatregelen voldoet Delft namelijk al ruim op tijd aan de wettelijke normen.

Wethouder Merkx (Duurzaamheid): ” Luchtkwaliteit is erg belangrijk voor de gezondheid. Daarom zetten we daar extra op in, want de lucht kan altijd schoner.” De nieuwe maatregelen richten zich op de aanpak van de luchtkwaliteit in drie stappen: minder verkeer, schoner verkeer en verkeer daar laten rijden waar het het minste kwaad kan (milieuzonering). Vermindering van het aantal vervoersbewegingen levert de grootste winst op voor de luchtkwaliteit. Daarom wil de gemeente samen met belanghebbenden in de stad goederenstromen efficienter inrichten zodat met minder verkeersbewegingen dezelfde goederen toch vervoerd kunnen worden (maatwerkdistributie).

Om schoner verkeer te bevorderen, start de gemeente in de eerste helft van 2010 met de pilot “pakketpost per fiets”. Daarnaast gaat zij haar eigen wagenpark verschonen door op aardgas en elektrisch te gaan rijden, initiatieven die betrekking hebben op het rijden op aardgas ondersteunen en facilliteren wil zij een aardgasvulpunt binnen eigen grondgebied realiseren.

Merkx :” Deze maatregelen kunnen we als gemeente niet alleen realiseren. Daarom hebben we het Duurzaam Delft Dreamteam opgericht die zich onder meer bezighoudt met het bedenken van oplossingen voor schoner en minder verkeer.”

De Wet luchtkwaliteit verplicht die gemeenten waarin de normen voor de luchtkwaliteit op één of meerdere plaatsen worden overschreden, tot het maken van een plan van aanpak luchtkwaliteit. Dit plan moet vervolgens om de drie jaar worden herzien. De gemeente Delft heeft in 2006 voor het laatst een volledig herziene versie van het plan van aanpak luchtkwaliteit vastgesteld.

De nota “Actualisatie Plan aanpak Luchtkwaliteit” ligt binnenkort zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Delft aan de Phoenixstraat. De exacte datum van de ter inzagelegging wordt bekend gemaakt op gemeenteberichtenpagina in Delft op Zondag. Na de inzagetermijn wordt de nota met eventuele wijzigingen als gevolg van de inzage ter besluitvorming aan het college en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Vuilnisophaaldagen