Home » Dossiers » Politiek » Inspraak beperking – de burger monddoder

Inspraak beperking – de burger monddoder

De hele stad heeft het al over de inperking van de inspraakmogelijkheden. Hieronder staat de gewraakte passage uit het nieuwe Verordening op de Raadscommissies 2008. Wij zijn het niet eens met dit voorstel !

Artikel 14 Spreekrecht burgers

1. Een ieder die gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient dit 48 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de commissiegriffier. De commissie kan in uitzonderingsgevallen toestaan dat hiervan wordt afgeweken.

2. Sprekers voeren voorafgaande aan de behandeling van het betrokken agendapunt het woord. De voorzitter bepaalt de duur van het spreekrecht. Na het inspreken is een korte vragenronde mogelijk.

3. Het woord wordt als regel gevoerd over onderwerpen die op de agenda staan. De voorzitter kan voorstellen dat ten aanzien van een bepaald onderwerp geen spreekrecht mogelijk is. De commissie kan anders besluiten.

4. Per instelling/groepering is slechts © ©n spreker toegestaan.

Bron : RIS, vergaderstukken van commissie Bestuur en Werk, dd 16 september 2008.

Vuilnisophaaldagen