Home » Dossiers » Heliport » Zienswijze regionale luchthavens

Zienswijze regionale luchthavens

De provincie heeft een beleidsnota “regionale luchthavens” opgesteld. Dit stuk is nog in de ontwerpfase. Het is nu mogelijk om zienswijze op het stuk in te dienen. De vereniging heeft dat inmiddels gedaan. Hierbij is vooral ingezoomd op de heleihavens en commerciele vluchten.

Onderstaand stuk is de zienswijze van de vereniging op het beleidsplan. Indien u zelf het stuk wilt lezen, kunt u dat hier downloaden van de site van de provincie. Eventuele zienswijzen dienen voor 30 juni ingediend te worden. Dat kan per email aan de provincie.

Geachte College,

Met deze brief maken wij onze zienswijze duidelijk ten aanzien van het Ontwerp beleidsplan regionale luchthavens, dat nu ter inzage ligt.

In het stuk over de helihavens heeft u het voornamelijk over de luchthavens zelf. U noemt echter ook de geringe vlieghoogte van 300 meter waardoor de geluidsoverlast wordt veroorzaakt. De vliegroutes van helikopters beslaan een veel groter gebied dan de locatie van de helihaven zelf. Hierdoor zal de geluidsoverlast langs de vliegroutes ook veel groter zijn dan die voor de luchthavens. De vliegroutes dienen dus zeker meegewogen te worden bij het toewijzen van helihavens. Dit zou volgens dezelfde criteria moeten gebeuren.

De provincie stelt dat ze de vliegroutes niet kunnen voorschrijven in verband met internationale regels omtrent vliegverkeer. De provincie kan echter wel gebieden aanwijzen waar het niet is toegestaan om helikoptervluchten uit te voeren.

U stelt voor om in een convenant vliegroutes een en ander te regelen. Hierbij verzuimd u om objectieve criteria te geven. Bijvoorbeeld geen vliegroutes langs of over woonwijken indien de geluidsbelasting daardoor boven de 48 dB Lden komt, zoals u wel voor de helihavens zelf doet.

Hierbij is het tevens noodzakelijk dat alle gemeenten waar de vliegroutes over of langs gaan hun akkoord dienen te geven !

De geluidsbelasting van 65dB(A) die € s avonds mag gelden, dient opgeteld te worden bij de geluidsbelasting van de verkeersaders in de regio. Hierbij is met veel moeite via geluidsschermen of €"wallen de geluidsbelasting verminderd.

De maximaal 10% ernstig gehinderden dient nog nadere specificatie. 10% waarvan ? Tien procent van de gehele gemeente Den Haag als het gaat om de helihaven Ypenburg ? Dat is de hele wijk Ypenburg en nog wat randgemeenten erbij. Dit is dus een zinloos criterium. In dit criterium zou u een kosten/baten afweging moeten maken. De helihavens zijn bedoeld voor commerci le vluchten, die worden gemaakt omdat het voor bepaalde bedrijven kennelijk gunstiger is om medewerkers zich met de helikopter te laten verplaatsen in plaats van met andere vervoersmiddelen, zoals de auto of het trein. Die bedrijven maken dus meer winst, anders zouden ze het niet doen. Kortom er wordt geld verdient ten koste van overlast bij derden. Hoeveel winst zou een bedrijf moeten maken om overlast te mogen veroorzaken bij bewoners die er niets mee te maken hebben ? Ofwel hoeveel woongenot gaat de provincie opofferen ten voordelen van een paar bedrijven ? Mijns inzien zou de balans hierbij heel dicht bij de bewoners moeten liggen omdat er voldoende goede alternatieven zijn om het vervoersprobleem te omzeilen. Kortom er is geen maatschappelijk nut bij helihavens.

Deze opmerkingen gelden eveneens voor de overige types luchthavens, zoals de recreatieve luchthavens.

Het wordt niet genoemd maar het zou niet mogen ontbreken : het exploiteren van luchtreclame is eveneens nutteloos. Het valt in de categorie van ongevraagde reclame-uitingen, die overeenkomen met de ongeadresseerde folders in de bus en spam-mail. Nutteloos, maar wel storend. De provincie zou deze vorm van reclame-uitingen moeten verbieden.

Vuilnisophaaldagen