Home » Dossiers » Bomen en groen » Bomenverordening

Bomenverordening

De gemeente heeft besloten om het bomenbeleid aan te scherpen, en objectief te maken. dat is een goed ontwikkeling. Er mist alleen nog een extra passage over herplantingsplicht, een onderwerp dat de laatste regelmatig is de politiek is genoemd. Hopelijk wordt ook die verplichting aangescherpt, of beter : gehandhaafd, want de herplantingsplicht bestaat al.

Bomenverordening

De gemeente Delft heeft een nieuwe bomenverordening. Nieuw is dat voor het kappen van bomen in plaats van een ‘Ja, mits’ voortaan een “Nee, tenzij”-beleid geldt. De beoordeling van de aanvraag van een kapvergunning gebeurt objectief op basis van een puntensysteem. Bij een aanvraag volgt een inventarisatie van weigeringspunten (natuur- en milieuwaarde, ecologische waarde, stadschoon en landschappelijke waarde, monumentale waarde en waarde voor leeftbaarheid en recreatie) en verleningspunten (in geval van schade, ouderdom, ziekte, overlast of als noodzaak voor de realisatie van bouwwerken). Een van de belangrijke doelstellingen van de gemeente is het streven naar een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met voldoende en kwalitatief goed openbaar groen, waaronder ook bomen. Het College van B&W legt de bomenverordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Bron : berichten B&W Delft

Vuilnisophaaldagen