Home » Dossiers » Algemeen » De beste wensen voor het nieuwe jaar

De beste wensen voor het nieuwe jaar

DELFT –

Aan alle leden van de belangenvereniging Onze Indische Buurt,

U heeft ongetwijfeld met veel belangstelling de ontwikkelingen rondom de eventuele vestiging van het dienstencentrum voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat gevolgd.
Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. De huidige stand van zaken is dat de Gemeente de Surinamestraat van de rechter niet in gebruik mag nemen. De rechter heeft voor de tweede keer in korte tijd geoordeeld dat de Gemeente te weinig concrete maatregelen heeft genomen om overlast voor met name het bedrijf dat pal tegen het pand Surinamestraat 1 is gevestigd, te voorkomen. Tevens is de Gemeente nalatig geweest bij het verkennen van de optie van uitkoop van het betrokken bedrijf. De maatregelen die de gemeente van plan is te nemen, zijn slecht doordacht, leveren onveilige situaties op voor het verkeer en zorgt ervoor dat de sociale controle minimaal wordt. Een en ander houdt in dat dit nog geruime tijd mee in beslag neemt.

De omwonenden van de locatie waar de dagopvang nu is gehuisvest, Oostsingel 76, bij de Koepoortbrug hebben inmiddels een kort geding tegen de Gemeente aangespannen vanwege het voortdurend verlengen van de gedoogsituatie aldaar. Dit kort geding dient 18 januari 2008. Indien de rechter besluit dat die locatie gesloten moet worden, zal de Gemeente op stel en sprong met een – tijdelijke – alternatieve locatie moeten komen.De verantwoordelijke wethouder, Rensen, gaf in de Gemeenteraadszitting van 20 december j.l aan dat hij geen alternatieve locatie had. Nochtans heeft de gemeente in februari 2005 besloten twee alternatieve locaties achter de hand te houden.

De Belangenvereniging heeft de Gemeente al drie jaar geleden gewezen op de risico’s die kleven aan de keuze van de Surinamestraat als locatie voor de dagopvang. Onder meer de afstand tot de binnenstad en het ontbreken van sociale controle waren en zijn belangrijke negatieve punten van deze locatie. Maar de Gemeente dendert maar door en wil niet luisteren noch in gesprek raken over alternatieve locaties. De belangenvereniging heeft in februari 2005 reeds voorgesteld een onafhankelijk bureau de opdracht te geven de selectie van de optionele locaties opnieuw te doen. Als dan de Surinamestraat eruit zou zijn gekomen als de meest geschikte locatie zou de Vereniging daar vrede mee gehad hebben en had de Gemeente op draagvlak in onze buurt kunnen rekenen.Helaas heeft de Gemeente de handschoen niet willen oppakken. En nu bevindt de Gemeente zich in een klem. Aan de ene kant mag ze de nieuwe locatie niet betrekken en aan de andere kant is er een kans dat eind januari de huidige locatie moet worden verlaten

De Vereniging probeert de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt te verbeteren, of in ieder geval te handhaven. Daar past een dagopvang voor drugs- en alcoholverslaafden niet bij. En als het dan pers © moet, dan met de juiste veiligheidsmaatregelen, sancties en beheer. Het zijn overigens niet alleen de bezoekers van de dagopvang die voor overlast en problemen zorgen, ook randverschijnselen als dealers en helers zullen zich in onze buurt gaan ophouden. De eerste dealers zijn op de dag dat de Surinamestraat open zou gaan al gesignaleerd; zij waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat rechter de verhuizing had verboden.

We snappen dat de daklozen nu in de kou staan, maar dat is het gevolg van foute keuzen en starre houding van de gemeente.

Met deze dualistische gedachten, wensen wij U prettige feestdagen en het allerbeste voor 2008.

Frans Vrins
Voorzitter Onze Indische Buurt

Vuilnisophaaldagen