Home » Dossiers » Dagopvang » De gemeenteraad is akkoord met voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad is akkoord met voorbereidingsbesluit

DELFT –

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het voorstel van degemeente. Dat wil zeggen dat er nu een nieuwe verklaring van geen bezwaar komt,en dat ons bezwaar door de gemeente ongegrond wordt verklaard en dat webinnenkort weer bij de rechter staan, om af te maken wat in juli gepland stond.Maar nu met een nieuwe dwaling in de procedure.

CDA, Stadsbelangen en Leefbaar Delft waren kritisch in de eerste termijn. CDAstelde een heleboel terechte vragen. Dat deden de twee andere partijen ook. Er werd eenlink gelegd door het CDA met artikel 3.3 uit het Algemeen Bestuursrecht (“;Het bestuursorgaan gebruikt de bevoegdheid tot het nemen van een besluit niet voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend.”;)

De wethouder heeft die bezwaren weerlegd, maar gebruikte daarbij veel bluf. Zedraaide om de hete brei heen, door tot tweemaal toe te zeggen dat dit besluitecht nodig was om de gemeente niet voor een heel groot probleem te zetten.Zonder in te gaan om de juridische grondslag.

De vraag over oneigenlijk gebruik van het instrument &#039voorbereidingsbesluit&#039werd afgewimpeld door de wethouder met de opmerking dat dat veel vaker gebeurten dat het daar oorspronkelijk ook voor bedoeld was. De door de gemeentebetaalde, en dus niet al te objectieve, aanwezige ambtenaren ondersteunden haardaarbij.

Uiteindelijk stemden Stadsbelangen en Leefbaar Delft tegen, beide vanwege dejuridische grondslag, en het ondermijnen van rechten van de burger.

Vuilnisophaaldagen