Home » Dossiers » Dagopvang » Het Collegebesluit

Het Collegebesluit

DELFT – Hieronder staat de volledige tekst van het besluit van het College verwoord. Zou er in Nederland een rechter te vinden zijn, die deze noodsprong van de gemeente goedkeurt ?

Titel

Voorstel aan de gemeenteraad inzake voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1.

Omschrijving onderwerp

Op 24 februari 2005 heeft het college van B&W, na positief advies van de raad als geformuleerd in haar commissievergadering van 21 februari 2005, besloten de locatie Surinamestraat 1 aan te wijzen als nieuwe locatie voor vestiging van van de dagopvang van dak- en thuislozen en verslaafden. Op 20 december is de ruimtelijke onderbouwing “Gebruikswijziging Surinamestraat 1” vastgesteld en op 15 mei 2006 zijn de noodzakelijke bouwvergunning en vrijstelling verleend. De vrijstelling was verleend op basis van artikel 19 lid 2 en voorzien van een specifieke verklaring van geen bezwaar van GS. Tegen het besluit bouw- vergunning en vrijstelling te verlenen zijn meerdere beroepen ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank heeft bij uitspraak van 18 juli 2007 bepaald dat het besluit wegens een vormgebrek niet in stand kan omdat de verleen- de specifieke verklaring van geen bezwaar inmiddels is verlopen. Er moet om die reden een nieuwe verklaring worden aangevraagd. De Raad van State heeft echter in diezelfde periode een uitspraak gedaan waarin is bepaald dat het beleid van GS van Zuid-Holland ten aanzien van specifieke verklaringen onvoldoende is gemotiveerd. Totdat reparatie van dat beleid heeft plaatsgevonden kunnen GS geen specifieke verklaringen meer afgeven. Daarmee is het niet meer mogelijk een vrijstelling ex artikel 19 lid 2 voor de Surinamestraat te verlenen. Wel kunnen GS een algemene verklaring afgeven als bedoeld in artikel 19 lid 1 WRO. Omdat het bestemmingsplan ter plaatse ouder is dan 10 jaar kan die vrijstelling alleen worden verleend als voor het gebied een voorbereidingsbesluit geldt. Voorgesteld wordt het benodigde voorbereidingsbesluit dat zich beperkt tot de locatie Suriname- straat 1 ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Wegens spoedeisend belang (verhuizing is gepland voor begin november en tussen raadsbesluit en de verhuizing moet GS de algemene verklaring afgeven), wordt voorgesteld de raad te verzoeken dit besluit in haar vergadering van 27 september te laten nemen.

Voorstel

Het voorbereidingsbesluit Surinamestraat 1 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Beslissing

Behoudens enkele aanpassingen (mandaat weth.’s Koning en Rensen) conform.

Vuilnisophaaldagen