Home » Dossiers » Grondwater DSM » Afbouw grondwater is weer opgestart

Afbouw grondwater is weer opgestart

Gisteren 3 november 2022, was er weer een bijeenkomst met de gemeente en de diverse buurtverenigingen. Vanuit de Indische Buurt waren Jaap van Mierlo en ondergetekende aanwezig. De gemeente presenteerde de resultaten van de diverse monitoringsprogramma’s aangaande de grondwaterstanden en de stabiliteit van de bodem en gebouwen.

Begin 2022 zijn alle pompen van DSM uitgezet, en vervangen door pompen van de gemeente, op een iets andere locatie. Dit zou ook weer veranderingen in de grondwaterstanden met zich mee kunnen brengen daarom is hier extra naar gekeken. De veranderingen bleken niet significant te zijn waardoor geen aanpassing van de planning nodig was.

Grondwaterstand in de bovenste laag (freatisch grondwaterstand)

In de ondergrond zijn diverse grondlagen aanwezig die hun eigen grondwaterstand kennen. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen het grondwater in de bovenste laag en de lagen daaronder. De bovenste laag wordt het freatische grondwater genoemd. Als dit stijgt dan worden de kruipruimte vochtig of nat wat nadelig is voor de houten vloeren, maar ook voor het leefklimaat in huis, denk bijvoorbeeld aan schimmelvorming.

Het blijkt dat deze grondwaterstand niet beïnvloed wordt door het al dan niet oppompen van water. Deze grondwaterstand schommelt met de seizoen en vooral met de neerslag. De reden dat er geen beïnvloeding is, komt door een dikke leem en kleilaag die de diepere ondergrond scheidt van de bovenste laag. Als er problemen ontstaan met de grondwaterstand dan is dit vooral te wijten aan klimaatverandering: langere droge perioden die afgewisseld worden met langere zeer natte perioden. De gemeente benadrukte dat deze problematiek geen onderdeel is van het lopende project.

Waterstand in de diepere ondergrond

Gemakshalve wordt hier gesproken over “waterstand” maar eigenlijk wordt hier de stijghoogte van het grondwater bedoeld. De stijghoogte heeft vooral te maken met de waterdruk. En die blijkt te stijgen. Dat was ook al verwacht want het grondwater zal langzaam terugveren naar een nieuw evenwicht (feitelijk: het oude evenwicht van voordat DSM met oppompen startte). Doordat de waterdruk in de ondergrond toeneemt, is de verwachting dat de bodem omhoog wordt gedrukt. Dit noemt men “zwel”.

Stabiliteit van de bodem.

Hiervoor is een meetprogramma opgezet waarmee vanuit satellieten op millimeter niveau hoogteveranderingen kunnen worden gemeten. Hieruit bleek in 2020 dat er sprake was van een te grote stijging van de bodem en gebowuen als gevolg van zwel. Daarom is toen besloten om de vermindering van de pompdebiet te pauzeren. Nu blijkt de bodem weer gestabiliseerd te zijn, en kan het afbouwen hervat worden.

Nederland, vooral het westen van Nederland, zakt sowieso, nog afgezien van de inklinking van veenlagen. Dat is nog een reactie van de bodem op de laatste ijstijd. Door de zwel die in de omgeving van Delft optreedt, wordt dit zakken deels gecompenseerd, zo zei de gemeente.

Alfred Pellemans

Vuilnisophaaldagen