Weekendopenstelling Dagopvang

Ondanks de langdurige stilte op deze site, gaan een aantal zaken gewoon door. Deelname aan het beheerplatform voor de dagopvang aan de Surinamestraat 1 is een van die zaken. De vereniging wordt in het beheerplatform vertegenwoordigd door Alfred Pellemans. deelnemers in het beheerplatform zijn diverse bewoners, de bedrijven aan de Surinamestraat, de gemeente, de politie (wijkagent) en PerspeKtief.

De vaste agenda van het beheerplatform is het bespreken van de incidenten die zich in de wijk met betrekking tot de cliënten van de dagopvang hebben voor gedaan. Aanvankelijk was de lijst met incidenten lang en was er veel te bespreken. Bij incidenten werden de cliënten daarop aangesproken, en volgende vaak een sanctie, zoals het ontzeggen van toegang tot de dagopvang gedurende een bepaalde periode. PerspeKtief doet dat consequent. Het gevolg is dat de cliënten zich steeds bewuster worden van hun rol, en de gevolgen van hun gedrag. Momenteel worden er per half jaar twee incidenten gemeld. Dat is een mooi resultaat.

In het beheerplatform komen ook zaken aan de orde als opening tijdens vorstperiodes. Het beleid is dat indien de vier grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) besluiten om de dagopvang open te houden, dat Delft dan meegaat.

Het openstellen van de dagopvang tijdens de feestdagen, is inmiddels ook al jaren gebruikelijk.

Afgelopen maanden heeft het beheerplatform zich gebogen over de vraag of de dagopvang standaard in het weekend de deuren mag openen. Na rijp beraad heeft het beheerplatform daarmee ingestemd. Onlangs bent u hierover geïnformeerd via een pamflet van PerspeKtief, of via de media.

Wat wordt bedoeld met incidenten (zoals genoemd in het beheerplan) :

 • hangen/slapen;
 • gillen/schreeuwen;
 • alcohol drinken;
 • drugsgebruik/dealen;
 • wildplassen/poepen;
 • intimiderend gedrag.

Incidenten kunt u melden bij PerspeKtief en de politie. Voor noodsituaties 112 bellen.

 • Vragen en klachten die direct te maken hebben met bezoekers van het Dienstencentrum kunnen door bewoners van het beheergebied en bedrijven uit het beheergebied 24 uur per dag gemeld worden bij het telefonisch meldpunt van het Dienstencentrum. Het Dienstencentrum houdt een registratie van meldingen bij.
 • Noodsituaties kunnen worden gemeld via het alarmnummer van de politie (112). Overige meldingen met betrekking tot delicten en overlast kunnen worden gemeld op het politiebureau, of via het algemene nummer van de politie (0900-8844). De meldkamer van de politie wordt geïnstrueerd op welke manier gereageerd moet worden op meldingen uit het beheergebied. De politie houdt voor het beheergebied Surinamestraat e.o. een registratie bij van meldingen en ondernomen acties.
 • Overlast in de openbare ruimte (schoon en heel) kan worden gemeld bij Infopunt Stadsbeheer van de Gemeente Delft (14015) en voor de Gemeente Rijswijk bij het Meldpunt Openbare Ruimte ( 14070). Een registratie wordt bijgehouden en is per kwartaal beschikbaar voor het beheerplatform. De Gemeente Delft benoemt de Surinamestraat tot meetpunt 'schoon en heel' en meet hier eens per 6 weken de stand van zaken m.b.t. 'schoon en heel'.

Verplichte publicaties gemeente

Via onderstaande link krijgt u snel inzicht in vergunningsaanvragen e.d. in onze wijk. Let op: het zoekgebied is een cirkel rond het midden van de wijk. Dus het is mogelijk dat er aanvragen aan de rand van de wijk niet bij staan, en dat er aanvragen van andere wijken tussen zitten. Via de pagina kunt u zelf spelen met de zoekcriteria.

Ga naar de webpagina verplichte publicaties

Inbraken

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten over woninginbraken, niet specifiek in onze wijk, maar door heel Delft.

De politie laat het volgende weten :

Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, is een inbraak vaak een traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen.

Tips om woninginbraak te voorkomen:

 • Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.
 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2.

 • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
 • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat.
 • De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
 • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars.
 • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is.
 • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn.
 • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers!
 • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg.
 • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl

Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl

Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen:

 • Zorg voor goed hang- en sluitwerk
 • Zorg voor goede buiten verlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende bebouwing
 • Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan.
 • Zorg dat de reacatie op alarmering goed is geregeld.
 • Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden.

Parkeerbeleid

Op 29 januari is de Vereniging Onze Indische Buurt uitgenodigd door het College van B&W om met hen te praten over het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Het hele College was aanwezig. Kernpunten van dit beleid zijn :

 1. Bewoners moeten dicht bij hun huis kunnen parkeren
 2. Delft wil een gastvrijheid uitstralen naar bezoekers, dus ook zij moeten makkelijk kunnen parkeren (het gaat dan m.n. om bezoekers aan de stad, niet zij die bewoners bezoekers). Met deze gastvrije uitstraling trekt meer bezoekers, en dat is goed voor de economische vitaliteit van de stad
 3. Ook bedrijven en de middenstand moeten zich kunnen vinden in het nieuwe parkeerbeleid.
 4. Eventuele invoering van vergunningparkeren gaat altijd in overeenstemming met de bewoners. Dat werd door wethouder Junius hier nogmaals benadrukt. Dit is voor onze Vereniging een zeer belangrijke toezegging.
 5. Voor alle parkeerzones dezelfde parkeervensters hanteren (dus niet meer die verschillende zones zoals dat nu het geval is)
 6. Zoekverkeer terugdringen

Dit beleid wordt 4 april behandeld in de gemeenteraad.

Voor de Indische Buurt heeft onze Voorzitter uitgesproken dat er in onze buurt niet echt sprake is van een parkeerprobleem, behalve dan ’s nachts. En dat probleem los je niet op met vergunningparkeren. De enige manier om dit op te lossen is namelijk minder auto’s, of meer parkeerplaatsen.

Door de diverse Verenigingen werd ingebracht:

 1. Uitgifte van vergunningen: indien er meer vergunningen worden uitgegeven dan dat er plaatsen zijn, dan wordt het probleem van ’s nachts parkeren niet opgelost. Gevraagd werd aan het College wat het beleid op dat punt gaat inhouden. dit zou namelijk kunnen leiden tot wachttijden als er even geen vergunningen meer uitgegeven mogen worden.
 2. Voor de Krakeelpolder werd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de toezegging dat de parkeerplaatsen op het brandweerterrein door de personeelsleden gebruikt mogen worden. Nu is dat nog niet het geval waardoor de brandweer en alle ambtenaren die daar werken in de wijk parkeren. Vokurka noemde dat er wel een gelijkheid binnen het ambtenaren corps moet blijven bestaan (?), maar de gemeente zegde toe dit onderzoeken.
 3. Goedkopere bewonersplaatsen in de diverse parkeergarages op tijdstippen die aansluiten bij normaal bewonersgedrag (thuiskomen om half 6 en vertrekken om 9 uur).
 4. Suggestie om een transferium in te richten. Junius meldde dat die plannen al in een vergevorderd stadium zijn. Deze zou komen bij eindpunt van tramlijn 19 in de TU wijk. Dit leek een verrassing te zijn.

Kerk moet wijken voor nieuwbouw aan Arubastraat

De Gemeente wil op de plek van de RK kerk Maria Onbevlekte Ontvangenis aan de Arubastraat een nieuwbouwproject realiseren van 27 woningen, waaronder een 16-appartementenflat van 4-hoog. Hiertoe heeft ze een ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd waartegen t/m 5 december a.s. zienswijzen kunnen worden ingebracht. De wijziging van het bestemmingsplan is noodzakelijk omdat de functie momenteel " maatschappelijk" is en gewijzigd dient te worden in "wonen"

De Belangenvereniging heeft haar zienswijze overgebracht aan de gemeente. De hoofdpunten van deze zienswijze zijn :

 1. De belangenvereniging is akkoord met de wijziging van de functie "maatschappelijk" naar die van "wonen".
 2. De bouwhoogte voor het appartementengedeelte is te hoog. De Belangenvereniging pleit voor maximaal twee bouwlagen, of verplaatsen van de hoogbouw naar de zuidzijde. Verminderen van bouwhoogte levert tevens een verluchting van de parkeerdruk met zich mee.
 3. De Belangenvereniging wil graag uitleg over de "werkruimten" in het appartementen complex.
 4. De Belangenvereniging verzoekt u bij de realisatie extra parkeerplaatsen te creëren aan de Arubastraat.
 5. De belangenvereniging verzoekt om drie extra parkeerplaatsen te realiseren op het plangebied.

Procedure bestemmingsplan Delftse Hout gestart

De gemeente is al enkele jaren bezig om een nieuw bestemmingsplan voor de Delftse Hout op te stellen. Door wat gedoe rondom Xotus is er een jaar vertraging opgetreden. In de ontwerpfase is intensief gesproken met het platform “Delftse Hout”, waarin ook de Vereniging Onze Indische Buurt vertegenwoordigd is. Afgelopen dinsdag was er een presentatie van het bestemmingsplan aan het platform. Er waren enkele vragen ter verduidelijking. Er was echter één onderdeel waar het platform zich niet in kon vinden. Dat betrof het toestaan van horeca op het strand van de Grote Plas. Nu staat er een kiosk die aan vervanging toe is. Het platform is indertijd akkoord gegaan met vervanging; de gemeente wil echter toestaan dat er een horecagelegenheid komt met twee verdiepingen (9 meter hoog) en een oppervlakte van 300 vierkante meter. Dat is veel groter dan Knus en het Rieten Dak samen.

Om dit rendabel te maken zullen er veel en grote feesten gegeven moeten worden, ook ’s avonds en ’s nachts. Daarmee gaat het de doelstelling, namelijk het faciliteren van de dagrecreatie, ver voorbij. Er zal veel meer autoverkeer komen, met mogelijk overlast door dronken bezoekers, en de natuurwaarde zal danig verstoord worden, door nachtelijk geluid.

De gemeente kan van de vereniging haar zienswijze tegemoet zien.De zienswijze termijn loopt van 22 november tot 2 januari. Op 18 december, zeg maar de dag van het begin van het kerstreces, heeft de gemeente bedacht om een inloopavond te organiseren in de Papaver.

Het plan is te vinden op de site van de gemeente.

Praktijkschool verhuist niet naar Brasserskade

De acties uit de buurt, waaraan naast vele buurtbewoners ook de vereniging actief heeft deelgenomen, hebben de gemeente doen inzien dat de praktijkschool net iets teveel van het goede zou zijn voor onze buurt. Felicitaties voor iedereen die daaraan mee heeft gewerkt.

== Persbericht van de gemeente Delft ==

Burgemeester en wethouders van Delft hebben besloten dat de Praktijkschool van het Grotius College niet verhuist naar de Borneostraat. Dit is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek waarin zorgvuldig gekeken is of de planvorming ruimtelijk, financieel en beleidsmatig mogelijk is. Alles overwegend, is het college tot de conclusie gekomen dat de verhuizing ruimtelijk en financieel mogelijk is, maar beleidsmatig niet wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om deze ontwikkeling niet verder door te zetten en een andere plek te zoeken voor de Praktijkschool.

Herhuisvesting van de Praktijkschool was een actief proces. Met een delegatie uit de buurt Brasserskade is een constructieve dialoog aangegaan. Daaruit bleek dat de gemeente de twijfels bij een deel van de buurt niet weg konden nemen. Ook het Grotius College heeft recent kenbaar gemaakt dat het twijfels heeft over of de locatie op dit moment het juiste leerklimaat biedt voor de doelgroep van het praktijkonderwijs.

De gemeente zoekt naar een tijdelijke bestemming voor het schoolgebouw. Het wijkcentrum blijft vooralsnog in zijn huidige vorm bestaan. Over het gebruik van het buurthuis, worden nadere afspraken tussen buurt, BWD en gemeente gemaakt.

In diverse gesprekken heeft een delegatie van wijkbewoners het gemeentebestuur geïnformeerd over door de buurt ervaren overlast en zorgen die zij hebben over het gebruik van het buurthuis. Het college blijft hierover met de buurt in gesprek.

De KEEREWEER keert niet weer

Ongetwijfeld heeft u het nieuws al gehoord, gelezen of gezien: Het pontje Keereweer komt niet terug in de vaart. De coalitiepartijen in de Rijswijkse gemeenteraad stemden gisteravond voor het definitief opheffen van de veerdienst over de Vliet. De publieke tribune was gisteravond weer goed gevuld met belangstellenden, belanghebbenden. En ook het nabijgelegen Mondriaan College was aanwezig met een klas leerlingen. Zij gaven in hun inspraak termijn ook aan waarom het voor de school belangrijk is dat de pont terug zou komen. De inspraak van "de Vrienden van de Pont ", gehouden door Hans vd Stap is als bijlage bijgevoegd.

De oppositiepartijen stelden kritische vragen aan de wethouder over de manier van aanbesteden, over de opgevoerde kosten en over de motivatie om de pont uit de vaart te houden. Ook het door het college aangedragen alternatief, de nieuw aan te leggen fietsbrug, en het halverwege 2013 geplande verkeerstechnisch veiliger maken van de fietsroute vanuit Rijswijk-Zuid, werden besproken.

De wethouder "goochelt" naar ons idee met de getallen van het aantal gebruikers en benodigde financiën, waardoor het beeld ontstaat dat de pont 1000 euro per persoon per jaar gaat kosten. De wethouder heeft het onderwerp Veiligheid alleen maar gebruikt om de pont niet terug te laten komen. Wij zijn ook voor veiligheid, maar willen wel realistisch daar mee omgaan.

Ons motto was dus: RED de PONT. Als symbool hiervan hadden wij een donuts in de vorm van een reddingsboei aan de raad en het college aangeboden.

Heeft jammer genoeg niet mogen baten.

Het onderwerp is vandaag ook nog op RTV West te zien, Gisteravond in Hart van Nederland en vandaag ook in de Telegraaf . De verwachting is dat binnenkort ook op de website van de Gemeente Rijswijk een overzicht te vinden zijn van het verloop van de avond. Wat er met de pont gaat gebeuren is niet ter sprake gekomen. Misschien wordt hij, tezamen met de reserve pont, te koop aangeboden. Als er al een markt voor is in Nederland.

Het doel van de groep "Vrienden van de Rijswijkse Pont" was de Keereweer te behouden voor Rijswijk.

Gemeente belangen, tezamen met de andere oppositie partijen, wilde dit ook, niet alleen als een stuk openbaar vervoer, maar ook als cultureel erfgoed . Zij hebben aangegeven bij de verkiezingen in 2014 de pont terug te zullen halen. De tijd zal leren of het tij zal keren…

Tenslotte: De "Vrienden van de Rijswijkse Pont" bedanken allen die zich ingezet hebben voor het behoud van de pont. Zonder die ondersteuning hadden wij het niet volgehouden. Dat ons doel niet bereikt is, ligt niet aan Rijswijk-Zuid, maar is een gevolg van de politieke verhoudingen in Rijswijk.

(meer…)

Gemeenteraadsvergadering Rijkswijk over het Pontje

Uitnodiging van Gemeentebelangen Rijswijk:

Gemeenteraadsvergadering
dinsdag 6 november 2012 20.00 uur

Aan alle belanghebbenden van de Rijswijkse Pont

Komende dinsdag 6 november wordt er in de Gemeenteraadsvergadering het voorstel behandeld, waarin de mogelijkheden en de consequenties van het al dan niet hervatten van de vaart van de Rijswijkse pont, aan de orde komt. In het voorstel geeft het College van B&W aan, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en tegen welke kosten het pontje daarna weer in de vaart kan worden gebracht.

Cruciaal in dit voorstel is het feit, dat er ineens een ander onderwerp naar voren wordt geschoven onder de noemer 'verkeersveiligheid over de weg'. Vanuit deze insteek wil het College namelijk de bewoners van Rijswijk-Zuid zoet houden en hen (na jarenlang steggelen) toezegging doen, dat de verkeersveiligheid op het kruispunt Jaagpad-Haantje-Lange Kleiweg op de korte termijn verbeterd zal worden. Met name voetgangers en fietsers zullen hiervan profiteren.

Gemeentebelangen Rijswijk vindt dat er appels met peren worden vergeleken en ziet niet in, dat verbetering van de verkeersveiligheid plotsklaps een directe link heeft met een openbaar vervoersvoorziening.

Om gezamenlijk de strijd te blijven voeren, nodigen wij u uit om op dinsdag 6 november a.s. weer in grote getale tijdens deze vergadering aanwezig te zijn op de publieke tribune, zodat verantwoordelijk wethouder Jense weet, dat het u nog steeds ernst is en dat de verkeerssituatie Haantje / Lange Kleiweg los staat van de gehele kwestie rond het pontje.

Gemeentebelangen Rijswijk zal er alles aan doen om het pontje weer in de vaart te krijgen, maar heeft daar wel uw steun bij nodig.

Gemeentebelangen Rijswijk

Gesprek met wethouder over de Praktijkschool

Gesprek met wethouder Vokurka op 26 september en inspraak Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober 2012

Op 26 september vond een eerste overleg plaats met wethouder Vokurka en vertegenwoordigers van de Bras. De Belangenvereniging was ook aanwezig. Er werd ruim tijd uitgetrokken om de bewoners en de Vereniging te horen. Kritiek kwam erop neer dat – wederom- de Gemeente een overvaltechniek had toegepast. De – uit de hand gelopen- inloopavond van 4 september liet duidelijk zien tot wat non-communicatie kan leiden. Wethouder gaf ook toe dat de informatievoorziening eerder had moeten plaatsvinden. Hij stelde ook voor dat de Gemeente de bouwvergunningsaanvraag stopzet. De dialoog met de bewoners wil hij eerst op orde hebben. Het buurthuis blijft in ieder geval tot 15 januari 2013 open. Op vragen als "kan de wethouder ook vertellen welke alternatieve locaties voor de vestiging van de praktijkschool van het Hugo Grotius onderzocht zijn ?" wenste hij niet in te gaan. Wel gaf hij uiteindelijk toe dat er geen sprake is van een evenwichtige spreiding van onderwijsinstellingen over de start. Door de Brasbewoners zijn talloze bezwaren ingebracht tegen de vestiging van de praktijkschool, of een andere VO opleiding in de ruimte van de voormalige lagere school van het Dalton. Onder meer werd gewezen op de huidige situatie, waarbij reeds een grote school, het Mondriaan met tussen de 3000-3500 leerlingen bij de Bras is gevestigd en die voor de nodige overlast-onveiligheid zorgt. Laat eerst de overheid maar eens zorgen voor een veilige en stabiele woonomgeving is de gedachte.

De inspraak bij de Commissie Samenleving en Volkshuisvesting van 9 oktober verliep, ook volgens de Voorzitter van de Commissie op een betrokken, maar waardige wijze. De publieke tribune zat vol, evenals een nevenzaal. Geschat wordt dat er ongeveer 80 bewoners uit onze buurt waren. Dezelfde argumenten als in het gesprek met de wethouder kwamen naar voren, maar de wethouder ging er niet op in (het was tenslotte ook een inspraakmoment bij de Commissie ).

Op 1 november is er een gesprek om – eindelijk – de notulen van 26 september vast te stellen en vervolgens zullen we zien hoe het verder gaat

Vuilnisophaaldagen